Home

Amendement betekenis

Amendement. Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen. Dat kan zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering gebeuren Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging. Dit proces wordt amendering genoemd

Een amendement is een formele wijziging van een officieel document . In het Belgisch staatsrecht is een amendement een wijziging op een wetsontwerp, een voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie. In het Nederlands staatsrecht is een amendement een wijziging van een wetsontwerp door de Tweede Kamer, die sinds de. Wat is een amendement? Een amendement is een voorstel voor een tekstuele wijziging van een voorstel dat in de gemeenteraad aan de orde is. Anders gezegd: het gaat om het wijzigen van een paar zinnen, letters of cijfers in het voorstel. Zo'n wijziging in de oorspronkelijke tekst kan vergaande consequenties hebben Amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging. Dit proces wordt amendering genoemd amen·de·ment (het; o; meervoud: amendementen) 1 door kamerleden voorgestelde wijziging van een wetsvoorstel Een amendement is een voorstel tot wijziging van een ontwerpbesluit. Als de meerderheid van de raad voor het amendement stemt, wordt het oorspronkelijke ontwerpvoorstel gewijzigd

Betekenis Amendement - betekenis-definitie

  1. Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet... Voorgestelde wijziging in een wetsvoorstel voorstel tot verandering van een wet of reglement vb: dit Tweede Kamerlid heeft een amendement ingedien
  2. Recht van amendement De Tweede Kamer heeft sinds de Grondwetsherziening van 1848 het recht van amendement, dat wil zeggen de mogelijkheid wijzigingen (verbeteringen) aan te brengen in een voorliggend wetsvoorstel. Ieder Kamerlid heeft het recht amendementen in te dienen
  3. Recht Van Amendement = Het recht van de Tweede Kamer om wijzigingen aan te brengen in een wetsvoorstel. amenderen betekent wijzigen. Dit recht is onderdeel van de hoofdtaak medewetgeving. Recht Van Amendement = Het recht van de Tweede Kamer om wijzigingen aan te brengen in een wetsvoorstel. amenderen betekent wijzigen

Het oordeel van de indiener van een wetsvoorstel over een amendement is van politieke betekenis. Dat oordeel kan uiteenlopen van 'het oordeel aan de Kamer laten' tot het onaanvaardbaar. De consequenties van het aannemen van een onaanvaardbaar verklaard amendement kunnen verschillen amendment - Vertaling Engels-Nederlands. Vertalingen amendment EN>NL. the amendment. de verandering (v) ; de mutatie (v) ; de revisie (v) ; herstelling van materiaal (znw.) ; de wijziging (v) ; de modificatie (v) ; de herziening (v) ; het amendement ; de amendering (v) ; aanvullend voorstel (znw.) ; de wetswijziging (v) amendment amendement. staatsrecht: voorstel tot wijziging van een artikel van een wetsvoorstel of wetsontwerp, voorstel of ontwerp van decreet of voorstel.

Wat is de betekenis van Amendement - Ensi

voorstel tot wijziging van een resolutie. Ook op een amendment kan een amendment worden ingediend amendement n (plural amendementen, diminutive amendementje n Categorie: amendement - research and education institute, online publisher, juridisch woordenboek Nederlands recht, Inhoud: ruim 10.000 definities, Content: since 2001 the Amo Institute is producer and supplier of reference works such as encyclopedic dictionaries in the legal, economic, financial, business, political and social fields. Its projects are supported by academic researchers from. Amendement I van de Grondwet van de Verenigde Staten is een onderdeel van de Bill of Rights, die op 15 december 1791 werd toegevoegd aan de constitutie. Het artikel verbiedt het Congres om wetten aan te nemen die een staatsgodsdienst creëren of één godsdienst boven een ander plaatsen, het recht op vrijheid van godsdienst te verbieden, de vrijheid. Het feit dat het amendement het woord staat gebruikt in de Privileges and Immunity Clause - samen met de interpretatie van de Due Process Clause - betekende dat staatsmacht en federale macht beide onderhevig zijn aan de Bill of Rights. Verder hebben de rechtbanken het woord persoon zo geïnterpreteerd dat het ook bedrijven omvat

Amendement - Wikipedi

En daarom zetten ze zich in om de burgerrechten als amendement aan de grondwet toe te voegen. Ze baseerden zich hierbij inhoudelijk onder meer op de Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1789 en de Engelse Bill of Rights uit 1689. Zo is het achtste artikel uit de Amerikaanse Bill of Rights letterlijk overgenomen uit de oudere Engelse versie amendement. als woordenboektrefwoord: amendem e nt: o. (-en), voorstel tot wijziging van een wetsontwerp Kleine wijzigingen, zoals tekstuele correcties, neemt de toetsingscommissie (METC of CCMO) meestal ter kennisgeving aan. Voor grote wijzigingen, zoals een nieuw deelnemend centrum, is eerst een nader oordeel nodig. Hetzelfde geldt voor wijzigingen die gevolgen kunnen hebben voor de veiligheid van de proefpersoon. Dit zijn namelijk substantiële amendementen Wat is de werkelijke tekst en betekenis van het tweede amendement? 26 Jan, 2018 Hieronder staat de originele tekst van het tweede amendement: Een goed gereguleerde militie, die noodzakelijk is voor de veiligheid van een vrije staat, mag het recht van de mensen om wapens te houden en te dragen niet worden geschonden

Betekenis van amendement 2. Regels met betrekking tot amendementen 3. Principes. Betekenis van het amendement: Een amendement betekent vervanging, toevoeging of verwijdering (verwijdering) van woorden ergens in een voorgestelde motie voordat deze in stemming wordt gebracht. In feite kan amendement op een van de volgende manieren worden aangebracht ↑amendement in: Sijs, Nicoline van der, Chronologisch woordenboek. De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen, 2e druk, Amsterdam / Antwerpen: Veen, 2002; op website dbnl.org; ISBN 90 204 2045 3 ↑ amendement op website: Etymologiebank.nl ↑ Woordenboek der Nederlandsche taal (1864-2001). ↑ Weblink bron Gearchiveerde versie Word Prevalence Values op ugent.b

Wat is een motie of amendement? Gemeente Ensched

AMENDEMENT. is een voorstel tot wijziging van de tekst van een voorstel zoals het door het college aan de raad wordt voorgelegd of van een initiatiefvoorstel. Indien een dergelijk wijzigingsvoorstel door de raad wordt overgenomen heeft het daarmee kracht van besluit en is het collegevoorstel aangepast, zoals verwoord in het amendement Artikel 37: Het recht van initiatief en van amendement. - Hoofdinhoud. 1. De Commissie heeft het recht van initiatief. Zij kan haar wetsvoorstellen te allen tijde intrekken, zolang deze niet uitdrukkelijk in eerste lezing zijn goedgekeurd door het Parlement of de Raad van de Unie. 2

De betekenis ervan is het vaststellen van de structuur van het federale systeem en verdeling van de bevoegdhede Wat betekent het 9e amendement? Het negende amendement op de Grondwet van de V.S., onderdeel van de Bill of Rights, was bedoeld om bepaalde unenumerated rechten niet genoemd in het document te beschermen Wat betekent het 9e amendement? Het negende amendement op de Grondwet van de V.S., onderdeel van de Bill of Rights, was bedoeld om bepaalde unenumerated rechten niet genoemd in het document te beschermen. Hoewel sommige van de opstellers niet eens over de noodzaak, is het inmiddel In het geval dat het 25e amendement wordt gebruikt, zou dit betekenen dat Pence het verlaten presidentschap van Trump vervult en Pence ook de mogelijkheid geeft om een nieuwe vice-president te benoemen. Trump zou tegenover de spreker van het Huis en de pro tempore van de Senaat kunnen verklaren dat hij geen onvermogen heeft om te regeren Het amendement voegt aan artikel 2.1, eerste lid toe: Onder een redelijk doel wordt in elk geval niet begrepen het kunnen houden van dieren in een bepaald houderijsysteem of een bepaalde wijze van huisvesting (Kamerstuk 35 398, nr. 23). De toelichting bij het amendement vraagt om inwerkingtreding op 1 januari 2023 Le second amendement concerne, en revanche, le rôle qui sera attribué à l'autorité budgétaire. Je demande donc à la Commission d'informer cette autorité, à intervalles réguliers, de la mise en œuvre de la phase de développement de Galileo, et de transmettre le rapport d'activité annuel de l'entreprise commune au Parlement et au Conseil, et non, comme le propose la Commission, à la.

Amendement - de betekenis volgens Redactie Ensi

Gratis woordenboek Van Dal

De vaste onderdelen van een amendement zijn: 1. De aanduiding van het vergaderjaar. 2. Het parlementaire of vette nummer met de officiële naam van het amendement. 3. Het kamernummer met daarachter de indieners en de ontvangstdatum. 4. De wijzigingen in het wetsontwerp die het amendement voorstelt Wat houdt dat amendement nu precies in? In de praktijk betekent dat dat het bijvoorbeeld verboden wordt om kalveren en geiten te onthoornen of om staarten van varkens af te knippen Te vervangen door: Besluit 2, scenario 1 (1b en 1e): Toevoegen van een nieuw besluitpunt 1e: het behouden en tot monument verklaren van het Stadsbouwhuis. Besluitpunt 4: genoemde motie daarna alsnog opnieuw (maar met andere betekenis) als afgedaan te verklaren. Daarna transformeren/ombouwen Stadsbouwhuis tot appartementen-complex

Voor een amendement geldt dat helder moet zijn verwoord hoe het ALV-voorstel moet worden aangepast. Dit betekent dat precies moet worden aangegeven wat er in de tekst moet worden geschrapt en wat ervoor in de plaats moet komen. Voor het indienen van een amendement gelden voor ondertekening dezelfde voorwaarden als bij het indienen van een motie Dat betekent dat als vanuit MMC een multicenter onderzoek wordt geïnitieerd de onderzoeker (of de sponsor) een proefpersonenverzekering voor alle locaties dient af te sluiten en te bekostigen. Als MMC daarentegen meedoet aan een multicenter onderzoek dat in een andere instelling is opgezet, de onderzoeker in MMC geen verzekering meer zal dienen af te sluiten toegezegd in kaart te brengen wat deze wetswijziging juridisch betekent, hoe die zich verhoudt tot bestaande regels en wat de gevolgen zijn voor de praktijk. Ik toegezegd uw Kamer voor het zomerreces te informeren over de voortgang van die analyses. Met deze brief geef ik opvolging aan die toezegging. amendement

Amendement - Gemeente Amsterda

Minister Schouten (LNV) meldt de voortgang van de analyse van de juridische betekenis en de gevolgen voor de praktijk van het amendement van artikel 2.1 van de Wet dieren. Met dit amendement voegde de Tweede Kamer een zin aan dit artikel toe die bepaalt dat het kunnen houden of huisvesten van een dier niet als een redelijk doel kan dienen om het dier te benadelen, bijvoorbeeld door letsel te. PvdD vraagt naar onderzoek uitvoerbaarheid amendement Wet dieren. 1 juni 2021, mondelinge vragen - Minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) laat onderzoeken op welke manier een aangenomen wijzigingsvoorstel van de Partij voor de Dieren uitvoerbaar is. Ouwehand (PvdD) vraagt om opheldering Het amendement kan ook worden gebruikt om een president uit zijn functie te zetten. De vicepresident en kabinetsleden kunnen besluiten dat hun leider niet meer in staat is zijn taken uit te voeren Het 'dossier' van de genetisch gemodificeerde organismen (GGO's), dat regelmatig mediabelangstelling krijgt, wekt veel controverse en bezorgdheid zowel bij het publiek als bij de specialisten. De eerste tekst van het Verdrag verwees hiernaar, en liet de Staten veel vrijheid inzake de interpretatie van het inspraakprincipe. Sindsdien werd in mei 2005 een 'GGO-amendement' aa Betekenis 'arresteren' Je hebt gezocht op het woord: arresteren. ar·res·t e ·ren ( arresteerde, heeft gearresteerd ) 1 aanhouden en in verzekering stellen : iemand arresteren op beschuldiging van moor

Portaal:Ridderorden/Uitgelicht - WikipediaDoppio Utrecht Centraal, bezoek één van

amendement Nederlands woordenboek - Woorden

  1. Amendement Azure Direct Payment. Om geldig te zijn, moet de Klant dit Amendement zoals uiteengezet in het Azure portaal hebben aanvaard. Deze Azure Direct Payment Amendment (Amendement) wordt aangegaan tussen de klantentiteit (Klant) en de Microsoft-entiteit (Microsoft) die partij zijn bij een Open Program-Licentieovereenkomst.
  2. Omdat een aangenomen amendement betekent dat de inhoud van (in dit geval) de zomernota verandert, kon verder niet verder over die zomernota worden gestemd
  3. Het eerste amendement moet ervoor zorgen dat dieren niet langer worden aangepast aan het systeem, maar dat het systeem wordt aangepast aan de dieren. Het betekent dat ingrepen, zoals het couperen van staarten, vanaf 2023 verboden worden als deze nodig zijn om dieren te huisvesten in een systeem
  4. Vertaling van betekenis in Italiaans. De betekenis ervan blijft echter volledig intact. Ma il significato del testo rimane del tutto limpido. Dit amendement verheldert de betekenis van belanghebbenden. L'emendamento chiarisce il significato della definizione di parti interessate

Recht van amendement - Parlement

Amendement 107 Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2021, verhoging budget taakveld 7.4 De raad van de gemeente Voorschoten in zijn vergadering bijeen d.d.5 november, gezien het raadsvoorstel behorend bij agendapunt 5 Overwegende dat a. In het coalitieakkoord 2018-2022 energietransitie, duurzaamheid & milieu tot één van d Het amendement of de motie wordt door 25 of meer stemgerechtigde leden ondersteund door middel van een handtekening (15 handtekeningen bij Actuele Politieke Moties). Drie soorten amendementen Via een amendementen kan er een voorstel worden gedaan om tekst te schrappen, tekst toe t De ware betekenis van 'clubgeest'. Zes jaar geleden. Oud-Sparta voetballer Wout Holverda vertelt in tijdschrift Voetbal International (VI) aan dat hij sinds kort aan de ziekte van Alzheimer lijdt . Daardoor kan hij niet meer zelf met de auto naar Sparta komen. Peter van der Zwan, secretaris van de supportersvereniging van Sparta, komt. AMENDEMENT 2. om als naam voor dit kunstwerk aan te houden'De Tong' 2. om als naam voor dit kunstwerk aan te houden 'De Tong' en deze naamswijziging met een nieuwe betekenis duidelijk te communiceren. Aan de voorzitter van Provinciale Staten Provinciale Staten van Flevoland Toelichting: De gevolgen voor het aannemen van de nieuwe Wet Dieren zijn onduidelijk. Deze week keurde de Eerste Kamer de wet als een hamerstuk goed. In de wet is een amendement opgenomen dat regelt dat dieren vanaf 2023 niet meer 'aangepast' mogen worden aan een veehouderijsysteem.Dit amendement kan betekenen dat kalveren niet meer onthoornd mogen worden

Amenderen - 5 definities - Encycl

AMENDEMENT Artikel 26 van Reglement van Orde Provinciale Staten van Flevoland Amendement nr.: -© (in te vullen door de griffie Onderwerp: Betekenisvolle oplossingen voor mens e, dien natuur r Agendapunt: 8.b. Onderwerp StatenvoorstelStatenvoorste: l Ontwerp Omgevingsvisie Flevoland Straks Nummer Statenvoorstel2054215/205981: Het '25ste amendement betekent geen enkel risico voor mij, maar ik kom terug om op Joe Biden en de regering-Biden te jagen', zei het Amerikaanse staatshoofd. 'Wees voorzichtig wat jullie willen. Schouten onderzoekt aanpassing Wet dieren. Landbouwminister Carola Schouten laat onderzoeken of een aanpassing van de Wet dieren wel uitvoerbaar is. Het gaat om een amendement dat door beide Kamers is aangenomen en dat ingrijpende gevolgen voor de veehouderij kan hebben. De wetswijziging werd voorgesteld door de Partij voor de Dieren Het zogeheten Costa-amendement, ingediend door Conservatief parlementslid Alberto Costa, kreeg unanieme steun van het Lagerhuis. Lang was het onduidelijk wat de brexit zou betekenen voor deze EU.

Onaanvaardbaarverklaring bij amendementen - Parlement

Het 25ste amendement betekent geen enkel risico voor mij, maar ik kom terug om op Joe Biden en de regering-Biden te jagen, zei het Amerikaanse staatshoofd. Wees voorzichtig wat jullie willen. Trump, die over twee weken het Witte Huis moet verlaten, kan onder het 25e amendement van de Amerikaanse grondwet snel worden afgezet door vicepresident Mike Pence en de andere leden van het kabinet Daarom heeft de ChristenUnie samen met de SGP het amendement 'duidelijke communicatie naamswijziging' ingediend. Het amendement is hier te vinden. Met een nieuwe naam (de Tong), en een nieuwe betekenis (een ovalen geometrische vorm), is daarmee wat onze fractie betreft een nieuwe start voor dit kunstwerk mogelijk Die bedoeling blijkt ook uit het verslag van een wetgevingsoverleg (Kamerstukken II 2007/08, 30 895, nr. 44), waarin een eerdere - op het onderhavige punt identieke - versie van het amendement voorlag (Kamerstuk nr. 34). Dat is de betekenis van het begrip 'discriminatie' waarvan is uitgegaan bij de totstandkoming van art. 1 Grondwet

Vertalingen van het uitdrukking DE OORSPRONKELIJKE TEKST van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van DE OORSPRONKELIJKE TEKST in een zin met hun vertalingen: De oorspronkelijke tekst zal deel uitmaken van de... Een amendement is een voorstel van één of meer Tweede Kamerleden tot wijziging van een wetsvoorstel. Alleen de Tweede Kamer heeft het recht om amendementen voor te stellen en aan te nemen (het recht van amendement). Pas als de meerderheid van de Tweede Kamer voor een amendement stemt, wordt de. Amendement. Een amendement is een voorstel tot wijziging van een raadsvoorstel. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement gebeurt door een lid van de gemeenteraad

amendment - Vertaling Engels-Nederland

Dit betekent niet dat deze ook daadwerkelijk zijn ingediend of aangenomen. Door middel van het audioverslag bij het agendapunt van de vergadering waar het amendement betrekking op had, hoort u of het amendement is ingediend en/of aangenomen Wat betekent het vierde amendement? november 1, 2020. No Comments. Of een bepaald type zoekopdracht in de ogen van de wet als redelijk wordt beschouwd, wordt bepaald door een afweging van twee belangrijke belangen

amendement betekenis en definiti

Google heeft een Amendement gegevensverwerking en het modelcontractclausules opgesteld om te voldoen aan de geschiktheids- en veiligheidsvereisten van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie. Om er voor te zorgen dat alles goed geregeld is in het kader van de AVG dient met name het Amendement gegevensverwerking geaccepteerd te worden in het G-Suite domein Dit kan dan betekenen, dat hij bij verwerping van het wetsvoorstel of bij aanneming van het onaanvaardbaar verklaarde amendement zal aftreden. Aftreden van bewindspersoon of kabinet: Een aparte vraag is of het tot uiting brengen van wantrouwen door de kamer tot aftreden van één minister of staatssecretaris leidt, dan wel tot ontslagaanvraag door meerdere bewindslieden of zelfs het gehele. Amendement - Woerden combineert maatschappelijke tenders met beleid ter waarborg voor gemeenschapswinst bij minder dan 50% lokaal eigenaarschap *Bijvoorbeeld 40% lokaal eigendom betekent 20% van de doelstelling niet behaald en een bijdrage van 20% in het fonds Alle drie de voorwaarden zijn nog niet adequaat ingevuld. Zonder geld en bevoegdheden vanuit het Rijk is dit een ongedekt amendement. Sterker nog: het amendement zet de uitvoering van het Klimaatakkoord zelf onder zware druk.' Markttoets. Een van de andere wijzigingen in de wet die in de Kamer worden besproken is de markttoets

Door het amendement is de wet gewijzigd. Volgens Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren betekent dat onder meer dat eenden voortaan moeten kunnen zwemmen en konijnen moeten kunnen graven. Wat de impact van het amendement precies is, is nog onduidelijk We hebben geen vertalingen voor amendement gendermainstra in Nederlands > Engels probeer het met Google Tips bij de vertalingen: Het woordenboek vertaalt geen zinnen, maar geeft wel voorbeelden van zinnen waarin het door u gevraagde woord voorkomt. Wellicht vind je het woord op één van deze websites

De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel dat de burgerschapsopdracht aan het onderwijs verduidelijkt, zo bleek uit de stemming van 17 november. Het voorstel zorgt ervoor dat de regels voor het burgerschapsonderwijs in zowel het basis- en middelbaar onderwijs verplichtender wordt. Dit gebeurt dan door middel van wettelijke regels die voorschrijven waar he Het Zevende Amendement. Laat toe dat burgerlijke zaken ook kunnen beoordeeld worden door een volksjury. Het Achtste Amendement. Verbied te hoge borgsommen, te hoge boetes, en onmenselijke straffen. Het Negende Amendement. Stelt dat de lijst van rechten in de Grondwet niet beperkend is en dat de burgers basisrechten blijven behouden Dit amendement kan betekenen dat kalveren vanaf 2023 niet meer onthoornd mogen worden. De huidige Wet Dieren wordt aangepast vanwege de nieuwe Europese diergezondheidsverordening. Een meerderheid was voor het voorstel van de Partij voor de Dieren om in deze wet ook vast te leggen dat dieren niet meer aangepast mogen worden aan het veehouderijsysteem, maar het systeem moet worden aangepast aan. Dat betekent dat gegevens worden verwerkt in datacenters van Microsoft. Daar is een verwerkersovereenkomst voor nodig. De maatregelen uit het amendement, die de scholen moeten nemen om gebruik te maken van de extra veiligheid van dit amendement, worden beschreven in bijlage 1 a·mend·ment (ə-mĕnd′mənt) n. 1. The act of changing for the better; improvement: Society may sometimes show signs of repentance and amendment (George G. Coulton). 2. A correction or alteration, as in a manuscript. 3. a. The process of formally altering or adding to a document or record. b. A statement of such an alteration or addition. c.

Video: Betekenis Amendmen

amendement - Nederlands definitie, grammatica, uitspraak

AMENDEMENT Onderwerp: Lokaal gezondheidsbeleid De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 8 juli 2021, Overwegende dat: Positieve Gezondheid betekent dat gezondheid niet meer wordt gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionel Amendement Begroten zonder Bezuinigen (Vast te stellen... ombuigingstaakstellingen... per programma) te schrappen. Toelichting » De voorstellen betekenen een breuk met beleid en afbraak van een belangrijk deel van de goed functionerende Brabantse netwerken op het gebied van cultuur,.

amendement - JuridischWoordenboek

MTB broek met zeem — trendy broek eenvoudig bestellen? opBlogs - Overwater Grondzakendeskundigen en RentmeestersLeon van den Dool - YouTubeAmerikaanse Burgeroorlog - WikipediaVan God Los seizoen 5 - riesenauswahl an markenqualität

En wat betekent het streven naar meer zelfredzaamheid voor de kwaliteit van leven van mensen die afhankelijk zijn van zorg en ondersteuning? 2005-2006, 30 131, nr. 65, toelichting op het amendement dat heeft geleid tot invoering van de compensatieplicht in de Wmo. Met zo min mogelijk overheidssteun een zelfstandig leven kunnen leiden Amendement . Reg. Nr. 20- (in te vullen door de griffie) Agendapunt: 5. Jaarstukken 2019. Onderwerp: Minimabeleid. Toelichting Het college heeft besloten om vanuit het minimabeleid €40.000 over te hevelen naar 2020. De bedoeling is om dit geld te besteden aan kinderen in minimagezinnen zodat zij (weer) mee kunnen doen aan sport, muziek, schoolreisjes etc. De aanpak hiervoor is beschreven in. Dat betekent dat dieren daglicht en genoeg bewegingsruimte krijgen. Amendement over het niet langer aanpassen van dieren aan het systeem Amendement over het beschermen van dieren tegen stalbranden Amendement over de mogelijkheid voor fokbeperkingen in de veehouderij Author: Tweede Kamer der Staten-Generaal Created Date: 3/13/2019 9:06:32 AM Title: Aanvulling en wijziging van de Omgevingswet, intrekking van enkele wetten over de fysieke leefomgeving, wijziging van andere wetten en regeling van overgangsrecht voor de invoering van de Omgevingswet (Invoeringswet Omgevingswet); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Smeulders c.s. ter vervanging van nr.