Home

Collectivisatie su

Landbouwcollectivisatie en Dekoelakkisatie in de Sovjet Unie door Jo Swaen. De collectivisatie van de landbouw is duidelijk verbonden met Stalin. De collectivisatie werd aangekondigt in januari 1928 en uitgewerkt door Stalin in 2 speeches gehouden in november en december 1929. l Collectivisatie is het maken tot gemeenschappelijk eigendom van eerder privé-eigendom vanuit een ideologie van collectivisme. Het vond veel plaats door samenvoeging van bestaande zelfstandige boerderijen in communistische landen. Een vroeg voorbeeld was de collectivisatie in de Sovjet-Unie in de jaren 1920 en 1930 Collectivisatie van de landbouw. Om de Sovjet-Unie te kunnen industriaiseren had Stalin geld nodig en goedkoop voedsel voor de arbeiders. De SU was een agrarische staat dus alleen de boeren konden een en ander leveren. Hij voerde daarom een collectivisatie van de landbouw door. Er kwamen twee soorten landbouwbedrijven: kolchozen en sovchozen

Landbouwcollectivisatie en Dekoelakkisatie in de Sovjet

 1. Begrippen: collectivisatie, planeconomie, showproces, terreur, totalitaire samenleving. Weten waarom Rusland een communistische staat werd. Lenin koppelen aan ontstaan SU, Stalin aan planeconomie. Beide heersers aan terreur en een totalitaire staat. Personen: Lenin & Stali
 2. Collectivisatie is het gemeenschappelijk bezit maken van landbouw en industrie. Dit artikel is een beginnetje. Je wordt uitgenodigd op bewerk te klikken om dit artikel aan te vullen
 3. Welke economische politiek voerde Stalin
 4. collectivisatie. Het samenvoegen van privé-bedrijven tot één geheel. comecon of rweh. Raad voor Wederzijdse Economische Hulp, een samenwerkingsverband tussen Polen, (voormalige) DDR, CSSR, Roemenië, Hongarije, Bulgarije en de (voormalige) Sovjetunie. Dit samenweringsverband heeft ten doel de gezamenlijke economie te versterken
 5. Woorden die (ongeveer) hetzelfde betekenen als 'collectivisatie', met toelichting en mogelijkheden om verder te zoeken
 6. Puzzelwoordenboek. We hebben geen woorden gevonden voor de omschrijving COLLECTIVISATIE maar hebben wel een omschrijving gevonden waar COLLECTIVISATIE het antwoord kan zijn: Omschrijving: Het maken tot gemeenschappelijk eigendom. Antwoord: COLLECTIVISATIE
 7. In Rusland was sprake van collectivisatie omdat hier onder dwang van Jozef Stalin kleine particuliere boerenbedrijven werden samengevoegd tot grote gemeenschappelijke staatsboerderijen. We leggen stap voor stap uit hoe die collectivisatie in Rusland is ontstaan, wat de bevolking daar van vond en wat de gevolgen daarvan waren

collectivisatie. De praktijk of het beleid van het opzetten van een collectief, bijvoorbeeld van agrarische bedrijven, in het bijzonder met betrekking tot de voormalige Sovjet-Unie Stel, je doet onderzoek naar de collectivisatie van de landbouw. Je komt op grond van deze bron tot een conclusie over de manier waarop in de Sovjet-Unie de staat te werk gaat bij het tegengaan van verzet van de boeren. 4p 2 Trek die conclusie door: • eerst uit de tekst drie stappen te halen die je kunt onderscheiden bij het tegengaan va collectivisatie. het samenvoegen van bestaande zelfstandige boerderijen in de sovjetunie tot grote gemeenschappelijke (collectieve) boerderijen. Bron: scholieren.com De collectivisatie werd aangekondigt in januari 1928 en uitgewerkt door Stalin in 2 speeches gehouden in november en december 1929. l. De collectivisatie was gebaseerd op de Marxistische these van de superioriteit van groot-schalige produktie in de landbouw, zowel als in de industrie,zonder het stellen van limieten. 2

Collectivisatie - Wikipedi

D werkverschaffingsprojecten en collectivisatie van de landbouw 1p 18 Tussen 1934 en 1938 vond in de Sovjet-Unie de 'Grote Terreur' plaats. Dit 1p 19 Stel: je doet onderzoek naar de betrouwbaarheid van de bron. Je wilt weten hoe de mensen die tijd hebben beleefd Stel: je vraagt je af of de collectivisatie van de landbouw heeft geleid tot ingrijpende veranderingen in het dagelijks leven in de Sovjet-Unie. Je gebruikt daarvoor deze drie bronnen. 3p 15 Haal uit elk van de drie bronnen een voorbeeld van zo'n ingrijpende verandering in he

SV Tweede Fase Havo Hoofdstuk 12 Deel B - Blik op de Werel

Su una popolazione di 15 milioni di abitanti, dat het betrokken land na de collectivisatie voor een groot deel voor akkerbouw is gebruikt; dat de omschakeling, voor die oppervlakten, op de traditionele landbouw, te weten extensieve rundvee- en/of schapen- en geitenhouderij,. 1 woorden eindigen op COLLECTIVISATIE. Welk woord eindigt op COLLECTIVISATIE? Vind woorden in het Van Dale Rijmwoordenboek

Rood China - China onder Mao Weinigen kunnen het zich voorstellen. Het vond plaats op 17 augustus 1966 op de 101e middenschool in Beijing. Een tiental docenten werd door hun leerlingen gedwongen om over een pad van hete kolen te kruipen. Fanatieke leerlingen sloegen hen met de koperen gesp van hun riem naar voren, het Rood China - China onder Mao Lees verder Je mag slechts 1 keer antwoord geven op een vraag /2500 Het eerste vijfjarenplan, voortgekomen uit het plan GOELRO, werd gestart in 1928 en omvatte ook de grote collectivisatie met de opzet van kolchozen en sovchozen, waardoor het systeem van de Koelakken werd vernietigd Miljoenen boeren stierven tijdens de periode van collectivisatie. Het voor landbouw en industrie zo belangrijke westen van de SU was voor een groot deel verwoest en wederom legde Stalin de zweep over zijn volk om het land met harde hand op te bouwen

Collectivisme is de onderschikking van het individu aan de groep - of dit het ras, de klasse of de staat is, maakt geen verschil. Collectivisten ijveren primair voor het uitoefenen van dwang in [..] Bron: vrijspreker.nl. << collectivisatie C collectivisatie en totalitair D collectivisatie en zuivering iebegeleiding Leiden (SSL). Beschikbaar gesteld door Stichting Stud Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl Democratie en collectivisatie in Duitsland na WOII. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland voor enkele decennia gescheiden in een Westerse en een Communistische invloedssfeer. De beiden Duitslanden die hieruit ontstonden ontwikkelden ieder een eigen staatkundig bestel en volgden beide een andere route tot de hereniging in 1989 Duitsland en SU weinig crisis door voorbereiding oorlog en afstoten kapitalisme. KA39: Het in praktijk brengen van de totalitaire ideologieën communisme en fascisme/nationaalsocialisme Communisme: SU (Lenin en Stalin), alle controle, totale gelijkheid, Grote Terreur, collectivisatie, klasseloze maatschappij, tegen kapitalisme en censuur

In 1928 besliste Stalin dat collectieve boerderijen de enige oplossing waren voor het graanprobleem en dat de boerenstand opgeofferd moest worden om de SU snel te industrialiseren. De hoofdstukken 5 en 6 gaan over die collectivisatie, die in november 1929 van start ging en in drie jaar klaar moest zijn De overheid is een onderdeel van de collectieve sector. We kunnen de samenhang tussen deze begrippen als volgt weergeven A collectivisatie democratie B collectivisatie dictatuur C indoctrinatie democratie D indoctrinatie dictatuur Gebruik bron 11. 1p 20 In de bron zijn twee kenmerken van nationaal-socialisme te herkennen: indoctrinatie en persoonsverheerlijking. Kies één kenmerk dat past bij deze bron. Verklaar je antwoord met behulp van de bron. Doe het zo

Het Interbellum (1919-1939); 3

De communistische dictatuur in China besefte aan het eind van de jaren '70 dat collectivisatie ontwikkeling in de weg stond. Door de controle van bovenaf en het feit dat de boeren verplicht waren hun producten aan de staat te leveren werden vernieuwingen en grotere opbrengsten zeker niet aangemoedigd Het eerste deel van je reactie is geheel in mijn lijn. Het tweede is wat lastiger, omdat ik niet goed zie wat wonen als grondrecht oplevert voor de woningzoekende. We hebben nu eenmaal vooral particuliere productie van woonruimte. Je kunt voor collectivisatie zijn; maar dat levert te weinig op De collectivisatie mislukte: de boeren, nu gedegradeerd tot onderbetaalde en ongemotiveerde lijfeigenen, werkten zo weinig mogelijk en onderhielden de machines niet meer. De productie daalde dramatisch. Toch bleef de SU tussen 1924 en 1931 steeds meer graan exporteren naar Turkije, Italië, Duitsland, Nederland en Engeland Je gaat nu samen met een klagenootje samen onderzoeken hoe het leven tijdens het bewind van Stalin eruit zag. censuur, collectivisatie, dictatuur, planeconomie, propaganda, sovjet-unie, stalin, strafkampen. Het leven in Rusland onder Jozef Stalin (1928-1953) nl. Stefan Kuppen

De SU was een agrarische staat, een staat die voornamelijk van de landbouw leeft. En hij wilde in korte tijd die staat in een industriële staat veranderen. De collectivisatie ging erg langzaam, dus de staat deed er alles aan om de boeren tot collectivisatie te dwingen Geschiedeniswerkplaats - 2 alle begrippen 2.1 - 2.5 (foutloos) - AnnaRikst woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen 9.2 De SU een communistische heilstaat? - Coggle Diagram: 9.2 De SU een communistische heilstaat MEMO Geschiedenis EUR (1900-1950) Mind Map on Communistisch S-U, created by Sophia Smit on 08/07/2014 Economie in Context H13 en andere samenvattingen voor Economie, Economie en Maatschappij. Samenvatting van hoofdstuk 13 uit Economie in Context. Titel: Markt en Welvaart

Collectivisatie - Wikikid

 1. gen in het zuidoosten van ons land
 2. Welke twee doelen wil men met de collectivisatie van de landbouw in de SU bereiken? Hoe reageren sommige boeren op de collectivisatie? Wat is een koelak? Wat doet de staat met een groot deel van de productie van de landbouw? Waarom doet de staat dat? Noem vier voorbeelden van zware industrie
 3. Download Unionpedia op je Android™ toestel! Gratis. Snellere toegang dan browser! Kolchoz. Een kolchoz (Russisch: Колхоз) is een collectieve boerderij ten tijde van de Sovjet-Unie. 9 relaties: Collectivisatie, Collectivisme, Jozef Stalin, Koelak (boeren), Russisch, Sovchoz, Sovjet-Unie, Vijfjarenplan, 1928
 4. Rusland, het land van ongebruikte kansen voor Nederlandse boeren. 16 april 2019. Met meer dan 120 miljoen hectare aan bebouwbare grond heeft Rusland nog veel onontgonnen mogelijkheden. Nederlandse agrospecialisten zagen de uitdaging en gingen pionieren. Ondanks alle hobbels hebben ze succes en geen spijt van hun besluit. Deel 2 van een tweeluik

2. Collectivatie & Industrie - Stalinisme economisch - YouTub

Meld je aan of registreer om reacties te kunnen plaatsen. Studenten bekeken ook Actualiteit-geschiedenis Geschiedenis samenvatting 17-18 Eerste Wereldoorlog Samenvatting - Aranja Van Esser Geschiedenis HV week 5 les 5 voorstudie. o Collectivisatie v an landbouw gronden en f abriek en Het tweede gesprek in de reeks voeren ze met de Oezbeekse filmmaker en kunstenaar Saodat Ismailova (Tasjkent, 1981). In haar werk onderzoekt zij de verbanden tussen de geschiedenis van Centraal-Azië, verschillende vormen van 'onzichtbare' kennis en identiteit. Later dit jaar zal haar werk Zukhra (2013) opgenomen worden in de collectie van het Stedelijk Museum Amsterdam

In een communistische staat is iedereen gelijk en zijn alle bedrijven en landbouwgrond van de staat. In Rusland heeft het communisme van Karl Marx zijn langste tijd gehad, maar er zijn landen die nog steeds communistisch zijn. Cuba en Noord-Korea bijvoorbeeld Je gebruikersnaam is voor iedereen zichtbaar, en kun je later niet meer aanpassen. Anderen mogen mijn e-mailadres zien * Des te knapper aangezien slechts de tegenstander van collectivisatie en de militaristen acteurs zijn. De rest is allemaal inwoners van het dorpje Tijdens de collectivisatie van de landbouw, in 1932, gaf hij zijn vader bij de bolsjewieken aan, omdat hij een paar zakken graan had verstopt. Lees ook: Verraden door je eigen zoontje De collectivisatie diende zowel een politiek als een economisch doel, aangezien ze de staat een vaste landbouwopbrengst garandeert. De collectieve boerderijen (kolchozen) krijgen land toegewezen van de staat en moeten in ruil daarvoor belasting betalen en voedselleveranties opbrengen, waarvoor de staat centraal vastgestelde, lage prijzen betaalt

Begrippenlijst 'Sovjetunie' het huidige Rusland

Noem kenmerken van de oorlogsvoering gedurende de 1e wereldoorlog. massaliteit veel slachtoffers (vooral soldaten) moderne wapens. propaganda en censuur. loopgravenoorlog. een totale oorlog. snelle verrassingsoorlog. een korte vrolijke oorlog. Check Collectivisatie. Bedenk of je weet wat ze betekenen. Gebruik eventueel een woordenboek of bekijk de volgende filmpjes om je op weg te helpen: wat vind je van Mao's opvattingen over het onderwijs? Kun je positieve en negatieve kanten noemen? Waarom was onderwijs zo belangrijk voor Mao Kultuurkamer op. Als je als muzikant, toneelspeler, schrijver of schilder je beroep wilde blijven uitoefenen, dan móest je lid worden van deze Kultuurkamer. Welk begrip hoort bij deze maatregel van de Duitse bezetter? A collectivisatie B gelijkschakeling C invloedssferen D mobilisatie 1p 28 De Kultuurkamer bepaalde welke kunst er gemaakt mocht.

Vanaf de Oktoberrevolutie zou hij dit idee in de burgeroorlog (1917-1922), de collectivisatie van de landbouw (1930-1932), de 'grote terreur' (1937-1939) en zijn laatste zuiveringen en. Je zoekopdracht is bewaard, zodat kan worden onderzocht of interneren bij een volgende aanvulling met passende synoniemen kan worden opgenomen. bij andere sites: synoniemen-sites: WikiWoordenboek & Memodata - Interglot - ONW - MijnWoordenboek. woordenboeken Controleer 'collega' vertalingen naar het Turks. Kijk door voorbeelden van collega vertaling in zinnen, luister naar de uitspraak en neem kennis met grammatica Als je je tegen uitsluiting verzette, betwijfelde je het oordeel van de Partij, De periode 1932-1936 - na de 'carnivore' collectivisatie, vóór de Grote Terreur - is door dichteres Anna Achmatova wel bitter ironisch getypeerd als 'vegetarisch'

Synoniemen van collectivisatie; ander woord voor

24 oktober 2014. Stalin was niet gek, hij was een gelovige. Dat is de belangrijkste boodschap in de nieuwe biografie van Stephen Kotkin, waarvan het eerste deel onlangs verschenen is. Stalin was ook niet de cynische, ongeletterde machtswellusteling die Trotski na diens ballingschap van hem heeft gemaakt. In Stalin Als boerenzoon gaat je hart dan open. Flevopolder, maar dan natuurlijker, en groter. En midden in het groeiseizoen: Mooi. Waarschijnlijk zit er wel wat trieste geschiedenis vanwege de collectivisatie onder de sovjets, moet ik eens navragen. Maar toch: Mooi landschap Een voorbeeld van deze gang van zaken is te lezen in het boek Stalin - Briefe an Molotow, 1925-1936. Dit bevat ruim tachtig handgeschreven brieven en notities die Stalin tussen 1925 en 1936 schreef aan zijn rechterhand Vjatsjeslav Molotov, die ze in 1969 overdroeg aan het Centrale Partij Archief, dat in 1991 door Boris Jeltsin werd geconfisqueerd Michail Kalinin Lenin (midden) en Michail Kalinin (foto van het Achtste Congres van de Russische Communistische Partij, Moskou, maart 1919) Michail Ivanovitsj Kalinin (Russisch: Михаил Иванович Калинин) (Verchnjaja Troitsa (Oblast Tver), 7 november 1875 - Moskou, 3 juni 1946) was een Sovjet-Russisch politicus. 41 relaties

Puzzelwoordenboek COLLECTIVISATI

In Rode hongersnood vertelt Anne Applebaum het onthullende en controversiële verhaal over de hongersnood die Oekraïne doelbewust veroorzaakte, en die tot op de dag van vandaag sporen achterlaat. In 1929 lanceerde Stalin de collectivisatie, die Sovjetboeren dwong hun land en bedrijf op te geven voor nieuwe collectieve boerderijen Andrej Platonov - De bouwput. Dit is een bijzonder boek om minstens twee redenen. Platonov (1899-1951) was schrijver in de nog betrekkelijk jonge Sovjetunie en hij heeft een novelle, tsja, wat is dit eigenlijk, geschreven waarin hij de vorming van de socialistische samenleving en vooral de collectivisatie belachelijk maakt Kroniek van de naoorlogse Duitse geschiedenis van het Oost-Duitse agrarische dorpje Groß Lüben, gelegen aan de rivier de Elbe. Meer dan veertig jaar symboliseerde deze rivier.. Geschiedenis samenvatting van de koude oorlog (v.a. 1945) samenvatting de koude oorlog tijdlijn: 1917 russische revolutie 1922 rusland word de sovjet unie 192

Werkstuk Geschiedenis Collectivisatie, wat heeft Stalin

collectivisatie betekenis en definiti

Collectivisatie = van particuliere sector naar collectieve sector . Je moet kunnen rekenen met uitgaven van de overheid! Rijksinkomsten. Belastingen: verplichte betalingen waar geen rechtstreekse overheidsprestatie tegenover staat. Overzicht: Directe belastingen: inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting Oorspronkelijk een rijke boer in Rusland die mensen in loondienst had; in de jaren dertig als zondebok voor de gedwongen collectivisatie van de landbouw gebruikt.oost. Toen in het begin van de jaren dertig de collectivisatie van de landbouw in de Sovjetunie niet naar de wens van Stalin verliep, ging het regime over tot de `liquidatie van het koelakkendom als klasse' Categorie: Geschiedenis Situatie: de Sovjet-Unie in 1929: Collectivisatie van de landbouw moest de geforceerde industrialisatie van de Sovjet-Unie mogelijk maken. Het liep uit op een onherstelbare ramp, die miljoenen slachtoffers eiste. Op de Oktoberrevolutie van 1917 volgden drie jaren van bloedige burgeroorlog. De bolsjewiki hadden vele.

Betekenis Collectivisati

Stel: je maakt een werkstuk over het belangrijkste politieke doel van de . Eerste Feministische Golf. B collectivisatie en persoonsverheerlijking. C persoonsverheerlijking en terreur. D terreur en censuur. Vraag 19: 2 punten. Gebruik bron 9. Zet de vijf afbeeldingen in de juiste volgorde, van vroeger naar later De SP heeft zes leden uit de partij gezet, waaronder een kandidaat-bestuurslid van jongerenorganisatie ROOD. Dat blijkt uit berichtgeving van Nieuwsuur. Volgens de SP is het zestal 'geradicaliseerd' en van plan de partij over te nemen. Volgens de geroyeerden zelf worden ze buitenspel gezet vanwege kritiek op de koers van de partij en de flirt [ Daar de collectivisatie gepaard ging met massale deportatie van weerspannige boeren, werden de dwangarbeidsprojecten van de GPOe sterk uitgebreid. In 1934 werd de GPOe omgezet in de Narodni ICommissariat Vnoetrennich Djel (NKVD).litt. Log hier in met je account Karl Schlögel, Terreur en droom, Moskou 1937. Uitgeverij Atlas 2011 . Een uitputtend onderzoek naar de terreur in de Sovjetunie en Moskou rond het jaar dat de twintigste verjaardag van de Oktoberrevolutie herdacht werd en het Politbureau van de KPSU vrije verkiezingen aankondigde, maar in paniek vooraf met de nodige zuiveringen de uitslag wou garanderen 'Joden en Russen? Prima kunstmest!' TOEN EN NU Kamp Amersfoort was in de oorlog voor velen een helse plek. Wie waren zij en wat overkwam hen? In deel 21: Kazichan, de slimme Sovjetsoldaat

hoe moest het verbeteren van de landbouw Stalin helpen om

'We hadden niets meer. Honger was er, honger' Stalin wilde ook de Kazachen onderwerpen aan het collectivisme van de staatsboerderij. De nomaden zagen geen andere uitweg dan hun vee te slachten Frank Dikötters boek over de Grote Sprong Voorwaarts, Mao's massamoord, is sinds kort verkrijgbaar als midprice-editie van 14,99 euro. KIJK geeft tien exemplaren van dit boek weg; meedoen met deze actie kan via deze pagina . (Reageren vóór vrijdag 27 juli 2012!) In KIJK 8/2012 vind je bovendien een groot artikel over de Grote Sprong. Jawel, de ziel. Something old, something new. Al in 1974 verscheen Pilgrim at Tinker Creek van Annie Dillard, 2019 bracht ons een gloednieuwe vertaling van Henny Corver, die Dillards lyrische, filosofische proza met grote gevoeligheid voor het ritme en de ziel naar het Nederlands vertaalde. Jawel, de ziel De meedogenloosheid van Jozef Stalin. 27 mei 2020. We zijn op weg naar de uiterste rand van Europa, naar Gerasimovka. Een klein dorp diep verscholen achter de Oeral. Daar begon begin jaren 30 een verhaal dat elke Sovjet-burger op school uit z'n hoofd heeft moeten leren. Het verhaal van het jongetje Pavlik, het jongetje dat als voorbeeld werd.

Geschiedenis Samenvatting tijdvak 5 t m 9 + interbellum

Als je een politieke tegenstander wil verslaan, Het afschaffen van tradities kwam neer op vergeefse pogingen die uit te roeien, het meest notoir via de collectivisatie van de landbouw. Het Russische onkruid bleef opspringen uit de barsten in het Sovjetbeton dat na zeventig jaar verkruimelde Geef je oordeel over de volgende stelling: De Russische boeren zijn er flink op vooruitgegaan door de Russische revolutie. Gebruik in je antwoord de begrippen NEP en collectivisatie. 8. Bekijk bron 2. De Eerste Wereldoorlog heeft gevolgen gehad voor de positie van vrouwen in de samenleving. Leg uit op welke manier. Bron Dit programma, wiens omvang pas duidelijk wordt als je beseft dat gedurende de afgelopen tien jaar de collectivisatie maar 1% van het totaal had bereikt, werd halverwege die 5 jaar al ruim overtroffen. In november 1929 nam Stalin zelf afstand van zijn aarzelingen en kondigde het einde van de individuele boerenbedrijven af Kazachstan viert eind dit jaar zijn dertigste verjaardag. De laatste jaren heeft de Kazachse visie op de eigen geschiedenis allengs een anti-Russische wending genomen. Moskou beziet dat met argusogen. Boris Duregger geeft een overzicht van het historiografische debat in het hedendaagse onafhankelijke Kazachstan

In Rode hongersnood vertelt Anne Applebaum het onthullende en controversiële verhaal over de hongersnood die Oekraïne doelbewust veroorzaakte, en die tot op de dag van vandaag sporen achterlaat. In 1929 lanceerde Stalin de collectivisatie, die Sovjetboeren dwong hun land en bedrijf op te geven voor nieuwe collectieve boerderijen. Het resultaat was een enorm voedselgebrek, dat de meeste doden. Je kunt weer met een keppeltje over straat in Dnipro. Het Menorah-gebouw in Dnipro. Beeld Hollandse Hoogte / The New York Times Syndication. Met Volodimir Zelenski heeft Oekraïne voor het eerst. Wanneer je het stuk hierboven hebt gelezen kun je daar zelf een oordeel over vellen. Tijdens zijn bewind als leider heeft de collectivisatie van de landbouw en de daarmee gepaarde dwangarbeid vele miljoenen Russen het leven gekost

Will Trempers debuutfilm over de vlucht van een Oostduitse boer naar het westen na de gedwongen collectivisatie in zijn land, is een ongewoon en zinnig commentaar op de Duitse deling. Tremper, een journalist, schreef voor Georg Tressler o.a. het scenario van DIE HALBSTARKEN Aliona van der Horst maakte zo'n zeldzame film waarin het persoonlijke (een familiegeschiedenis) samenvalt met het veel grotere, politieke (Stalins USSR) én het universele. Een daad van liefde voor haar moeder en haar tantes Holodomor Stalin's genocide in Oekraine 1931-1933. Prijs: € 17,95: Levertijd: 5-8 werkdage begin van de jaren dertig. Maar het gaat toch te ver de karakteristiek van het stalinisme geheel af te stemmen op de terreur tegen de boeren. Deze karakteristiek - 'een terreurregime met als doel de collectivisatie van bezit' - kan met geen mogelijkheid worden toegepast op de terreur tegen communisten, militairen en intellectuelen van de tweede helft van de jaren dertig Een Andere Kijk op Stalin -. Ludo Martens. (1994) 'Een andere kijk' op Stalin analyseert een serie medialeugens: de honger-holocaust in Oekraïne, de 12 miljoen doden van de goelag. Het boek weerlegt de klassieke aanvallen tegen Stalin: het testament van Lenin, de collectivisatie opgelegd door een totalitaire partij, de gedwongen.