Home

Verplichte protocollen kinderopvang

Verplicht EHBO'er aanwezig. Tijdens de openingsuren van een kinderopvang en ppeelzaal moet er minimaal 1 volwassene zijn met een geldig en erkend kinder-EHBO certificaat. Iedere volwassene die bij de kinderopvang of ppeelzaal werkt kan deze EHBO'er zijn. Vierogenprincipe: 2 medewerkers per groep kindere Protocollen KDV. Kindermishandeling door een pedagogisch medewerker. Kindermishandeling. Hygiene en leefomgeving. Ongewenste intimiteiten. Instructie afgekolfde moedermelk. Gezonde traktaties. Onrechtmatige opeising kind. Overval of inbraak Inschrijving het het Personenregister kinderopvang (PRK), een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), continue screening, de leidster kindratio of beroeracht kindratio (bkr) kinderopvang, het vierogenprincipe, de achterwachtregeling en het verplichte kinder EHBO diploma zijn maatregelen m.b.t. het personeel om kinderopvang zo veilig mogelijk te maken De volgende protocollen worden gehanteerd en zijn in te zien op de groep van uw kind (eren). Veiligheid en Gezondheid protocol. Protocol Veilig slapen en Wiegendood. Protocol bij Sterfgevallen. Ziekteprotocol met richtlijnen GGD. Protocol bij Pesten en Internet. Zorg map

Protocollen BSO Lankforst. Veiligheid Bso. Geneesmiddelenverstrekkingen en medische handelingen Bso. Hygiene en leefomgeving Bso. Kindermishandeling door een pedagogisch medewerker Bso. Ongewenste intimiteiten Bso. Hitte Bso. Onrechtmatige opeising kind Bso. Overval of inbraak Bso Kwaliteitseisen kinderopvang; Kwaliteitseisen omgevormde ppeelzalen; Veiligheid kinderopvang; VOG-aanvraag kinderopvang; Oudercommissies kinderopvang; Financiering kinderopvang; Nieuws; Vraag en antwoord; Documente Deze hygiënerichtlijn is geschreven voor alle medewerkers en beroerachten die werkzaam zijn in kinderdagverblijf, ppeelzalen of buitenschoolse opvang. De belangrijkste hygiëne-normen zijn in deze richtlijn op een rij gezet. Doel van de richtlijn. Elke medewerker moet hygiënisch kunnen werken

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Protocollen kinderdagverblijf Hygiëne en schoonmaakprotocol Was handen Voor: Het bereiden en aanraken van het eten en flesvoeding Het eten of helpen bij het eten Het verzorgen van een wond Het aanbrengen van crème of zalf Was handen of gebruik alcohol na: Het bezoek aan het toilet Het verschonen van een luie De kwaliteitseisen waaraan de kinderopvang en ppeelzalen moeten voldoen, staan in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen ppeel-zalen (Wko). Ook staat daarin hoe het toezicht en de handhaving geregeld is. Deze brochure gaat specifi ek over de kwaliteitseisen in de Wko, het toezicht door de GGD en de gemeente lijke handhaving Ziekteprotocol, geneesmiddelen protocol, akkoordverklaring geneesmiddelen en protocol grensoverschrijdend gedrag vindt u hieronder: pdf. ZIEKTEPROTOCOL SWW Kinderopvang maart 2021 (352 KB) pdf. PROTOCOL GENEESMIDDELENVERSTREKKING EN MEDISCH HANDELEN SWW Kinderopvang April 2021 (228 KB) pdf Dit betekent dat een ouder van een kinderopvangorganisatie wettelijk verplicht is om contact op te nemen met een vertrouwensinspecteur als over aanwijzingen beschikt wordt dat een collega een geweld of zedendelict begaat of heeft begaan en een kind hiervan het slachtoffer is Het kinderopvangprotocol is opgesteld door de brancheorganisaties Kinderopvang, Maatschappelijke Kinderopvang, BOinK, Voor Werkende Ouders en de FNV in samenspraak met het ministerie van SZW. Download de factsheet testen van medewerkers in (speciaal) basisonderwijs en kinderopvang op Rijksoverheid.n

Ouders moeten op de groep protocollen kunnen inzien zoals het protocol voor veilig slapen en de meldcode kindermishandeling. Ouders moeten bovendien (via de website) inzage krijgen in het laatste inspectierapport Dit is onder meer vastgelegd in het Internationale Verdrag van de Rechten van het kind, de protocollen voor gastouder- en kinderopvang en in de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kinderopvang. Als gastouder signaleer en rapporteer je ontwikkelingen die het welbevinden van kinderen bedreigen Je bent een belangrijke schakel in de keten Elke kinderopvanglocatie is verplicht te werken met een meld-code huiselijke geweld en grensoverschrijdend gedrag. Zie voor meer informatie de themapagina op onze website. 10 11 2. Veiligheid De meest voorkomende onderwerpen over veiligheidsrisico's in de kinderopvang worden in dit hoofdstuk besproken. Er wordt kort ingegaan op de inhoud 1. Kinderopvangorganisaties zijn sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hebben, net als in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en justitie. Vanaf 1 januari 2019 is het daarnaast verplicht om binnen de meldcode te werken met een afwegingskader

Kinderopvang is bij het vermoeden van een geweld- of zedendelict door een collega verplicht om in contact te treden met de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs en ook tot het doen van aangifte als er sprake is van een reëel vermoeden. De Directie/ de Manager Kinderopvang vervult daarnaast een centrale rol in de route bi Protocollen. Er zijn duidelijk afspraken en richtlijnen welke schriftelijk zijn vastgelegd. Vanaf de eerste tot de laatste minuut dat u uw kind aan onze zorg is toevertrouwend, is een vastomlijnd patroon ontwikkeld, een patroon wat u in ons pedagogisch plan terugvind. Het pedagogisch beleidsplan en het pedagogisch werkplan ligt voor u ter.

Nieuwsbericht | 26-07-2018 | 15:53. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat Risicoprofiel kinderopvang. De GGD-inspecteur gebruikt risicoprofielen bij de controle. Uw kinderopvang krijgt een kleur (rood, oranje, geel of groen). De kleur bepaalt hoe intensief de GGD uw kinderopvang controleert. U krijgt ieder jaar een nieuw risicoprofiel. GGD-inspectierapport is openbaar. Na het onderzoek maakt de GGD-inspecteur een. Wettelijke brandveiligheidseisen voor de kinderopvang zijn te vinden in het Bouwbesluit, het Besluit brandveiligheid (kortweg het Gebruiks-besluit) en het Arbo-besluit. Bouwbesluit De bouwtechnische voorschriften, die van toepassing zijn op bestaande gebouwen en voor het (ver)bouwen van kinderopvang-locatie, zijn vermeld in het Bouwbesluit Volgens sommigen mag een baby in de kinderopvang niet in een kinderwagen slapen. Niet veilig genoeg en dus voor de toezichthouder reden om hier een berisping op te geven. Anderen zeiden dat het prima kan

Veiligheid kinderopvang Kinderopvang Rijksoverheid

Aanwezigheid van protocollen. Niet alle protocollen dienen verplicht aanwezig te zijn op de kinderopvang, maar wij achten het van belang ze te hebben. Het gaat om de volgende protocollen: a. vrijwilligersbeleid (verplicht); b. vervoer bij uitstapjes met kinderen (verplicht); c. bloedprotocol (verplicht); d. stagebeleid Kinderopvang, peuteropvang en BSO door heel Nederland Humankind is met ruim 35 jaar ervaring toonaangevend in Nederland op het gebied van kinderopvang en -ontwikkeling. Onze pedagogische visie is gebaseerd op humanistische waarden. Wij geloven in optimale groei en bloei van elk kind. In een samenleving, waarin zorg en respect voor de leefomgeving belangrijk zijn 1 Kinderopvang geschiedt op basis van een schriftelijke overeenkomst tussen de houder van een kindercentrum of van een gastouderbureau en de ouder. 2 Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald dat de ouder niet kan worden verplicht tot afname en betaling van meer uren per dag of dagdeel dan een in die regeling te bepalen maximum Werkinstructies en protocollen kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang Versie 3: Augustus 2013 5 Inleiding In 2013 is het Besluit vaststelling minimumeisen verplichte meld code huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Dit besluit verplicht organisaties om een meld code vast te stellen en het gebruik ervan te bevorderen

Protocollen KDV - Kinderopvan

  1. Voor kinderopvangorganisaties kan dit een actueel vraagstuk zijn. Wettelijk kan op grond van de huidige wetgeving vaccineren niet worden verplicht. Het wel of niet inenten van kinderen is een keuze van de ouders. Omdat het niet verplicht is, mogen ondernemers kinderen om die reden ook niet weigeren op de opvang. Verschillende partijen hebben.
  2. Een ziek kind heeft behoefte aan rust en zal op het kinderdagverblijf niet dat aandacht krijgen die het op dat moment nodig heeft. Dit hangt af van het besmettingsgevaar en de protocollen die daarvoor gelden. In de kinderopvang is het verplicht om te werken met de 'meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling'
  3. Goede protocollen zijn helder, kort, makkelijk te begrijpen en praktisch toepasbaar. Protocollen die lang en moeilijk zijn lijken interessant maar verdwijnen in de dagelijkse praktijk vrijwel altijd achter in de kast. RiK Law houdt bij welke protocollen voor een kinderdagverblijf en voor buitenschoolse opvang verplicht zijn
  4. Dit is onder meer vastgelegd in het Internationale Verdrag van de Rechten van het kind, de protocollen voor gastouder- en kinderopvang en in de wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kinderopvang. Als gastouder signaleer en rapporteer je ontwikkelingen die het welbevinden van kinderen bedreigen Je bent een belangrijke schakel in de keten

Veiligheid & personeel kinderopvang - BOin

Protocollen en Pedagogisch beleidsplannen - Kinderopvang

Protocollen BSO - Kinderopvan

Zoals ook in de protocollen is opgenomen, zijn kinderopvang en scholen verplicht een ongewoon aantal ziektegevallen van vermoedelijk infectieuze aard te melden bij de GGD. Voor de kinderopvang en het primair onderwijs is dat aantal door het RIVM vastgesteld op 3 per groep of meerdere medewerkers Protocollen. Doe-Het-Zelfbranche Kinderopvang Dit protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19. MEER PROTOCOLLEN. Praktijkvoorbeelden. De Nieuwe Sommige bezoekers vinden de verplichte route juist leuk.

Kinderopvang Rijksoverheid

5. Uitgangspunten voor de gemeenten, kinderdienstencentra en kinderopvang organisaties ( als opdrachtgevers van het vervoer) 6. Uitgangspunten voor bedrijfslocaties van vervoerders . Voor het zorgvervoer en taxivervoer (vervoer voor de consumentenmarkt en zakelijke markt) gelden aparte protocollen, die nog beschikbaar zullen komen Beleid en protocollen Pedagogisch beleid Het pedagogisch beleid is een belangrijk document voor ouders. Hierin staat beschreven wat de pedagogische visie van Kinderopvang Papendrecht is en hoe de pedagogisch medewerkers in de dagelijkse praktijk handelen. Voorwaarde voor het pedagogisch handelen z Protocollen Over ons kindcentrum. Over onze kinderopvang. Over ons onderwijs Verzuimregistratie In verband met onze verplichte verzuimregistratie kan je de afwezigheid van jouw kind alleen telefonisch aan de administratie melden op telefoonnummer 070-3077867. Vermeld. Zoals ook in de protocollen is opgenomen, zijn kinderopvang en scholen verplicht een ongewoon aantal ziektegevallen van vermoedelijk infectieuze aard te melden bij de GGD. Voor de kinderopvang en het primair onderwijs is dat aantal door het RIVM vastgesteld op 3 per groep of meerdere medewerkers. Bij twijfel kan altijd contac TO BE Kinderopvang kan de samenwerking opzeggen, met een opzegtermijn van één maand. Indien TO BE Kinderopvang de overeenkomst wilt opzeggen, wordt je hierover geïnformeerd per e-mail. Als we allebei de samenwerking willen voortzetten, overleggen we met elkaar of we dit doen onder dezelfde voorwaarden of aanpassende voorwaarden

Kinderopvang organisaties moeten ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden bij Veilig Thuis vanaf 1 januari 2019. Dit is een gevolg van de aanscherping van de Meldcode Kindermishandeling (specifiek voor de kinderopvang sector). Om het voor professionals in de kinderopvang duidelijker te maken wanneer zij een melding moeten doen, wordt er aan de [ De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bepaalt dat organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren in de sectoren onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, sport, jeugdhulp en justitie een meldcode moeten hebben én het gebruik ervan moeten bevorderen. Basismodel meldcode. Iedere organisatie en zelfstandig werkende beroeracht die.

Net zoals er een protocol zelfmoordpreventie is, is er een protocol huiselijk geweld. Het verplichte gebruik van een meldcode voor professionals staat in de Wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geld voor de volgende sectoren: Gezondheidszorg. Onderwijs. Kinderopvang. Maatschappelijke ondersteuning Opvang tijdens schoolvakanties (gedurende 9 of 11 weken) Een combinatie van bovenstaande pakketten (gedurende 49 of 51 weken). Aanvullend kunt u terecht voor incidentele extra opvang, zoals tijdens vrije dagen van het onderwijs. Afhankelijk van uw inkomen, vergoedt de belastingdienst een deel van de kosten voor kinderopvang

Hygiënerichtlijn voor kinderdagverblijven

  1. Kinderopvangorganisaties en hun medewerkers werken verplicht met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze meldcode is vernieuwd en uitgebreid met een afwegingskader dat per 1 januari 2019 in gaat. Samen met het stappenplan 'Hoe te handelen in het geval seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling', vormen deze.
  2. Sinds 1 juli 2013 is het voor kinderdagverblijven wettelijk verplicht het vier-ogen-principe te volgen. Bij AVEM Kinderopvang volgt ook het peuterwerk dit principe. Het vier-ogen-principe houdt in dat opvanglocaties zo moeten zijn ingericht, dat de pedagogisch medewerker de werkzaamheden uitsluitend kan verrichten terwijl hij of zij gezien of gehoord kan worden door een andere volwassene
  3. g 12 5.2. Protocol Medische handelingen 12 5.3. Protocol time‐out, schorsen, verwijderen en onaanvaardbaar gedrag ouders 12 5.4
  4. Corona protocollen Boelieboem. Deze protocolen hebben betrekking op iedereen die Kinderdagverblijf Boelieboem bezoekt. In verband met het coronavirus in vele landen en inmiddels ook in Nederland volgt in onderstaande documenten staan alle protocollen waaraan Kinderdagverblijf Boelieboem zich moet houden
  5. Meldcode kinderopvang Protocol Wanneer een kinderopvangorganisatie geconfronteerd wordt met signalen van kindermishandeling in de thuissituatie, een geweld- of zedendelict door een medewerker of gastouder van de kinderopvang of seksueel grensoverschrijdend gedrag door kinderen op de opvang is het van belang dat hier op een professionele manier mee wordt omgegaan

De Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van geweld. Bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten en medewerkers in de kinderopvang. Vanaf 1 juli 2013 zijn de eisen aan de meldcode gewijzigd. Dit komt door de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Plateau Kinderopvang kiest ervoor om het verschil tussen het maximum uurtarief en het uurtarief dat wij bij u in rekening brengen terug te betalen, voor de periode 18 december 2020 tot en met 7 februari 2021 voor het KDV en POV. Voor de BSO geldt de compensatieregeling voor de periode van 18 december 2020 tot en met 18 april 2021

Verplichte Inhoud EHBO-koffer School. Een school is verplicht om een passende EHBO-voorziening te hebben. Wat hier precies in moet, staat niet zwart-op-wit beschreven. Het is vooral belangrijk dat de inhoud compleet is en past bij de specifieke situatie

het kopje verplicht opgenomen in dit protocol, omdat scholen deze maatregelen onder alle omstandigheden op dienen te volgen. • Als er in het protocol staat dat iets een geadviseerde maatregel is, wordt er verwacht dat scholen deze maatregelen zo goed mogelijk invoeren, rekening houdend met hun eigen situatie en de Protocol Voortgeze Vragen en antwoorden protocollen volledig openen onderwijs Deze Q&A is aangepast n.a.v. de laatste versie protocollen in de week van 19 oktober. De protocollen zijn opgesteld door PO-Raad, AOb, CNV Onderwijs, FvOv en AVS, in afstemming. • Meer weten over ventilatie? Kijk voor informatie en de handreiking bij ventilatie Veiligheid voorop. Alle gastouders van Berend Botje zorgen voor een veilige, schone omgeving inclusief de buitenruimte, veilig speelgoed, een veilige inrichting en voldoende toezicht. Daar zien we zelf op toe, onder meer door minimaal een keer per jaar een risico-inventarisatie uit te voeren op veiligheid en hygiëne Dat is een harde eis bij kinderdagverblijf Queeny. Rust, regelmaat, maar ook het stimuleren en steunen van het kind zorgt voor een geborgen gevoel. Ook zelfstandigheid wordt gestimuleerd door de deskundige leidsters. Diverse protocollen worden door Queeny nageleefd Je gastouderbureau is verplicht om dit vast te leggen. Zo doet ViaViela dit. Ieder jaar controleert je vaste contactpersoon van ViaViela samen met jou of jouw gastouderopvang aan alle veiligheids- en hygiënevoorschriften voldoet. Deze controle wordt vastgelegd in een document 'Risico-inventarisatie en -evaluatie'

SKF kinderopvang. (KDV, POV en BSO) Leidend voor dit beleid zijn de organisatiebrede richtlijnen en protocollen op het gebied van veiligheid en hygiëne, ziekte en ongevallen. protocollen. Medewerkers zijn verplicht om voorop het betreffende document te tekenen voor gelezen e Protocollen zelftesten. Kinderopvang: Mondkapjes zijn binnen de kinderopvang en het basisonderwijs niet verplicht. Wel kan elke kinderopvangorganisatie of basisschool zelf regels opstellen over het dragen hiervan. Oefen het handen wassen met de kinderen en leer ze de hoest- en niesrichtlijnen Brancheorganisatie Kinderopvang - Dossier. Verbetertraject Toeslagen. In dit dossier houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen op het gebied van het Verbetertraject Toeslagen van de Belastingdienst. Dossiers. Arbeidszaken & Cao. Arbeidsovereenkomst. Arbo & Verzuim. Cao Kinderopvang. Medezeggenschap

COVID-19 Richtlijn. A. Meldingsplichtige ziekte groep A. Laboratorium en behandelend arts melden direct (al bij verdenking) aan de arts infectieziektebestrijding van de GGD, dus ook 's avonds, in het weekend of op nationale feestdagen. GGD meldt direct (al bij verdenking) anoniem conform de Wet publieke gezondheid aan het CIb Je eigen kinderopvang starten? Wees eerlijk: elke pedagogisch medewerker droomt soms stiekem van een eigen kinderopvang. Terwijl je in je hoofd de ruimtes al inricht, bedenk je dat je het allemaal heel anders zal gaan doen dan je baas nu. De oude tractorband op de boerderij aan de overkant van de weg Kerstviering en -lied. Posted on 15 december 2020 by Cornelis Haak School wrote in Nieuws. Klik verder om ons Kerstlied te horen en een film te zien van onze Kerstviering. De Kerst van 2020 verliep anders dan gepland. Door een verplichte vroegere Kerstvakantie vanwege de schoolsluiting, is de viering naar voren verschoven

SWW Kinderopvang - Plannen, GGD rapporten, Protocollen

Door protocollen te gebruiken is het mogelijk om een veelvoorkomende taak in Animana te administreren middels een soort standaardformulier. Verplicht: Duidt aan of dit veld verplicht is om in te vullen. Als deze optie is aangevinkt, kan de gebruiker het protocol niet opslaan als dit veld is leeggelaten Contact. Velden met een (*) zijn verplichte velden. Uw gegevens worden niet opgeslagen in onze database, maar alleen gemaild. In het kader van AVG vragen wij uw goedkeuring om deze gegevens te mogen ontvangen. Ik ga ermee akkoord dat Kinderopvang 't Beuntje mijn gegevens via de mail ontvangt, maar deze niet opslaat in de database van de website

Kinderopvang - Beleid en protocollen - Kindcentrum Oranje

Medewerkers in de kinderopvang, ppeelzalen en de buitenschoolse opvang leggen vanaf woensdag 23 juni het werk neer. Zij voeren daarmee actie tegen de hoge werkdruk, meldt vakbond FNV. De. Vanaf het schooljaar 2020 - 2021 doet onze school mee met een proef vanuit de gemeente Dordrecht. Leerlingen, die geen zwemdiploma (A en B) hebben kunnen via school zwemles aangeboden krijgen. Het gaat om lessen na schooltijd waarbij het verplicht is dat de ouder meegaat. De lessen zelf zijn niet verplicht, maar wel van harte aanbevolen De protocollen en regels zijn kunt u vinden in ons veiligheid- en gezondheidsprotocol. Kinderopvang De Liefde bepaald eigenhandig het beleid ten aanzien van veiligheid en gezondheid. Bij het opstellen van het veiligheid- en gezondheidsprotocol, kunt u er vanuit gaan dat de maatregelen hierover van fundamenteel belang zijn en deze hoog in het vaandel staan bij ons kinderdagverblijf Protocollen. Protocol breng- en haalafspraken. is in het kader van de Wet op de Persoonsregistratie tot absolute geheimhouding verplicht. Nazorg Kinderdagverblijf 't Landveno zorgt ervoor dat in samenwerking met het slachtoffer wordt gezocht naar gepaste nazorg en/of een eerste aanzet te geven tot begeleiding

Basisschool De Banier | Meldcode

Protocollen, waaronder veiligheidsbeleid. In verband met het geven van onderwijs/het verzorgen van kinderopvang, het begeleiden van onze kinderen, en de vastlegging daarvan in de administratie van ons kindcentrum, tenzij die uitwisseling verplicht is volgens de wet Extra richtlijnen. Kindergarden voldoet aan de wettelijke eisen van (brand)veiligheid en heeft extra richtlijnen om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Kindvriendelijke inrichting Veilig speelgoed, deurstrips, afgeronde hoeken van meubels, beveiligde stopcontacten, kinderhekjes - aan alles is gedacht Protocollen - Vervoer Versie mei 2019 Pagina 1 van 4 Inleiding Kinderopvang Olleke Bolleke streeft er naar om de kinderen die van de buitenschoolse opvang (BSO) gebruik maken zo veilig mogelijk van het beginpunt naar het eindpunt te brengen. Een BSO dicht bij huis en/of school is ideaal. Vanaf de verschillende scholen gaa De Wet kinderopvang stelt een oudercommissie verplicht in ieder kindercentrum en gastouderbureau en geeft die oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. lees meer Toetsingskader gastouder: Het toetsingskader gastouder bevat de domeinindeling en de voorwaarden Download hier de volledige kwalificatie-eisen van de Cao Kinderopvang 2021 - 2022

1. Inleiding Met behulp van dit beleidsplan Veiligheid en Gezondheid wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Op grond van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en de uitwerkingen van de IKK in het besluit Kwaliteit kinderopvang en ppeelzalen, is de plicht tot het bijhouden van lijsten vervangen door he Promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs en kinderopvang 3 Elke professional die met kinderen en gezinnen werkt is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om bij vermoe-dens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te volgen Mochten er onverhoopt problemen ontstaan tussen u als ouder(s) en het kinderdagverblijf of tussen de oudercommissie(s) en het kinderdagverblijf en wij komen er onderling niet uit, is daar de geschillencommissie. (voorheen SKK). Poespas is wettelijk verplicht geregistreerd. Vanaf 2007 tot heden is Poespas klachtenvrij geweest Protocollen. Stichting Scholengroep Spinoza hanteert protocollen in het ziekteverzuim, boventalligheid, aanvang en einde dienstverband, begeleiding en beoordeling en vaste benoeming De wet geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Verdere informatie kunt u vinden op de site van de PO-Raad. De meldcode, zoals deze is opgesteld door onze stichting en geldend voor alle scholen welke verbonden zijn aan deze stichting, kunt u hier vinden. Protocollen

Groep 8 aan de macht! | De Haren

Protocollen en procedures. Luizenprotocol Na een lang voortraject is per 1 juli 2013 de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wettelijk verplicht. begeleider in de kinderopvang, of hulpverlener moet doen bij vermoedens van kindermishandeling. De meldcode is gebaseerd op 5 stappen Verplicht melden Welke gebeurtenissen u moet melden staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (WKKGZ): Een calamiteit (dit moet binnen drie werkdagen) We spreken van een calamiteit als een cliënt ernstige schade heeft opgelopen. Of zelfs is overleden, omdat er iets niet goed is gegaan in de zorgverlening

Protocol kinderopvang & corona - FN

Kinderdagverblijf Kumari. U kunt vrijblijvend contact met ons opnemen voor onze tarieven voor kinderopvang. Uw netto kosten voor kinderopvang vallen meestal behoorlijk lager uit door vergoedingen van de belastingdienst. Als professionele organisatie in de kinderopvang beschikt kinderdagverblijf Kumari over tal van documenten welke interessant. Voor- en naschoolse opvang Sport-X Brede School activiteiten (Stadskids) JOGG Ouderkamer Typecursus Oudersteunpunt. Inloggen . Protocollen. Als school zijn wij verplicht een aantal protocollen op onze website te publiceren Voor situaties die extra zorg vereisen heeft elke organisatie protocollen conform wet- en regelgeving. Kijk ook eens bij: De invulling van de verschillende pijlers binnen specifieke gezondheidsthema's. Activiteitenoverzichten Gezonde Kinderopvang 0-4 jaar en 4-12 jaar. Samenwerken Protocollen; Ouderraad; Medezeggenschap; Contact Verzuimregistratie Over ons kindcentrum. Over onze kinderopvang. Over ons onderwijs Verzuimregistratie . In verband met onze verplichte verzuimregistratie kan je de afwezigheid van jouw kind alleen telefonisch aan de administratie melden op telefoonnummer 070-3077867

Sterre der Zee | Meldcode voor huiselijk geweld

Regeldruk in de kinderopvang uitgelicht - Kinderopvangtotaa

En tot slot zijn voor de acute opvang bepaalde materialen en medicamenten nodig, al zijn die niet altijd allemaal aanwezig.11. Doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van de acute opvang van kinderen in kritieke toestand in algemene ziekenhuizen in Zuidoost-Nederland, als aanzet om te komen tot aanbevelingen en een nationale richtlijn De werkdruk binnen het onderwijs is hoog. Daarom krijgen alle basisscholen in Nederland de brochure 'Ruimte in regels' van de onderwijsinspectie waarin precies staat wat wel en niet verplicht is in het onderwijs. In deze blog deel ik graag een aantal punten die belangrijk zijn om te weten als leerkracht Mondkapjes verplicht voor bezoekers van onze kindcentra. Met ingang van vandaag volgen wij het advies gesteld door de Rijksoverheid en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang betreffende het dragen van mondkapjes binnen onze gebouwen. Wij vragen je daarom om een mondkapje te dragen op het moment dat je een locatie van ons binnenkomt verplicht hier kennis van te nemen. Ook in deze map zitten alle procedures en protocollen waarmee we werken, de huisregels, registratieformulieren, stappenplannen en de meldcode kindermishandeling. Wanneer de nieuwe pm-er dit handboek heeft doorgenomen, tekent hij/zij dit af op het daarvoor bestemde formulier

Bij Les Petits vindt u alle opvangsoorten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Maak kennis met onze unieke aanpak en ontdek hoe we bij Les Petits het verschil maken! Kinderdagverblijf Peuteropvang Buitenschoolse opvang Huiswerkbegeleiding. Digitaal Dagboek: Meer inzicht in de opvangdag van uw kind Algemeen beleid Kinderopvang de Ronde Venen. In het algemeen beleid van Kinderopvang Mirakel de Ronde Venen staan de meer zakelijke aspecten beschreven die betrekking hebben op de opvang. Zo worden o.a. het inschrijvings- en plaatsingsbeleid en de betalingsvoorwaarden beschreven, maar ook hoe wij omgaan met het op laten halen van je kind door een ander en hoe het zit met de verstrekking van. - Kinderopvang Mirakel 2021 Vanaf 1 januari 2019 is het vanuit de Wet IKK verplicht voor iedere kinderopvangorganisatie een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach te hebben. De pedagogisch coach is onafhankelijk en observeert, naast het handelen van de medewerkers, ook hoe het pedagogisch beleid op de werkvloer wordt uitgevoerd - Protocollen en beleidsplannen van kinderdagverblijf Pippi zijn voor ouders en personeel desgewenst in te zien op kantoor. Richtlijnen met betrekking tot ziekte en medicijnen - De pedagogisch medewerker bepaald in overleg of het kind toegelaten kan worden bij het kinderdagverblijf Protocol medicijnverstrekking en medisch handelen. Scholen worden regelmatig geconfronteerd met leerlingen die klagen over pijn die meestal met eenvoudige middelen te verhelpen is, zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, buikpijn, oorpijn of insectenbeten. Ook verzoeken ouders vaak de schoolleiding om hun kinderen door een arts voorgeschreven medicijnen. De locaties van kinderopvang TT-team zijn tussen kerst en oud -en nieuw op aanvraag geopend, ouders kunnen tot 1 december van het jaar kenbaar maken of zij opvang nodig hebben. Daarnaast zijn wij op alle erkende (christelijke) feestdagen en de in de CAO kinderopvang verplicht gestelde vrije dagen gesloten, de overige weken van het jaar zijn we geopend