Home

Hoeveel bedraagt het totaal aantal aangiften van arbeidsongevallen in de privésector in 2022

Sectorfiches. Aan de hand van de sectorfiches kunnen we de omvang en de aard inschatten van het arbeidsongevallenrisico in de activiteitssectoren en de evolutie ervan tijdens de jaren 2014-2018 waarnemen. De gegevens in de fiche worden hoofdzakelijk in grafieken weergegeven. De ongevallen op de weg naar en van het werk worden er niet in opgenomen 1% voor de regeling van de beroepsziekten van de privésector; 0,30% voor de regeling van de arbeidsongevallen van de privésector als het personeel van het provinciaal of plaatselijk bestuur onderworpen is aan de arbeidsongevallenregeling van de openbare sector. Om het totale werknemersbijdragepercentage te kenne FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN STATISTISCH VERSLAG VAN DE ARBEIDSONGEVALLEN IN DE PUBLIEKE SECTOR IN Inleiding In deze nota presenteren we de statistieken van de arbeidsongevallen overkomen in de Inlogge 7 Pagina 7 / 15 Grafiek 5: Evolutie van het aantal geregelde ongevallen in functie van de graad van blijvende arbeidsongeschiktheid en het jaar van het ongeval ( ) Aantal 2500 ongevallen Jaar waarin het ongeval gebeurde 1-4% 5-9% 10-19% 20-35% 36% en meer Verdeelt men de geregelde arbeidsongevallen in functie van hun ernst in schijven en kijkt men vervolgens naar de percentages van deze verschillende ongevallen, krijgt men een overzicht van de tendensen tijdens de betrokken periode (grafiek 6)

Arbeidsongevallen en arbeidsmarkt: een statistische analyse Tot voor kort was er in België geen informatie beschikbaar over het verband tussen de ernst van een arbeidsongeval en de verdere arbeidsmarktsituati ongevallen zijn de ongevallen onder art. 26 §4, 2° b). We zien hier dat het totaal aantal lichtjes afneemt in 2017. Het aandeel binnen de groep van de ernstige ongevallen is lichtjes gedaald, terwijl het aantal van de zeer ernstige ongevallen gestegen is. 3907 40314057 3850 3895 3877 4157 4475 5698 5595 5128 43634895 4601 4285 3914 0 2.00

Het aantal arbeidsongevallen in de privésector is in 2014 voor het vierde jaar op rij gedaald. Dit blijkt uit het statistisch jaar-verslag 2014 van het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO). In de privésector in België werden vorig jaar 141 865 arbeidsongevallen geregistreerd. Dat is een daling van 5,7% in vergelijking met 2013 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie BA toerisme en zaken... 2 Schadefrequentie van de schadegevallen met lichamelijke schade BA toerisme en zaken... 3 Aantal schadegevallen BA toerisme en zaken euro... 4 Schadefrequentie volgens leeftijd en geslacht... 5 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen zonder / met lichamelijke schade in BA toerisme en zaken... 6 Aantal schadegevallen en schadelast van schadegevallen BA toerisme en zaken < euro / euro. Eens vastgesteld is volgens welke arbeidsregeling uw werknemer tewerkgesteld is, moet het reële aantal dagen van de arbeidsregeling worden aangegeven. De volgende regels moeten worden toegepast om het aantal dagen per week van het arbeidsstelsel te bepalen. Uw werknemer werkt volgens een vaste arbeidsregeling (een vast aantal dagen per week)

de begeleiding en opvolging van werklozen. Vanaf dan is er nog maar één patronale basisbijdrage (totaalpercentage) van toepassing zonder rechtstreeks verband met het vroegere toepassingsgebied van deze specifieke bijdragen, maar verschillend voor een aantal groepen: werknemers uit de private sector. 24,92 % Als werkgever betaal je de RSZ-bijdragen op het brutoloon van je werknemers. In de privésector bedraagt de werkgeversbijdrage of patronale bijdrage 25% van het brutoloon. Dit percentage varieert van sector tot sector Waarom moet je de vennootschapsbijdrage betalen? Je begrijpt beslist waarom je als zelfstandige sociale bijdragen betaalt Bij voltijdse werknemers voor wie uren moeten worden aangegeven (gedeeltelijke werkhervatting na ziekte of arbeidsongeval, werknemers bij tussenpozen (uitzendkrachten, tijdelijke arbeid, thuisarbeid), werknemers met gelimiteerde prestaties, seizoenarbeiders, werknemers bezoldigd met dienstencheques en alle werknemers tewerkgesteld in de horeca), zal het gemiddeld aantal uren per week van de werknemer identiek zijn met het gemiddeld aantal uren van de maatpersoon

Na aftrek van de sociale en fiscale inhoudingen mag het totaal van de inhoudingen niet meer bedragen dan 1/5 van het nettoloon, behalve indien de werknemer gehandeld heeft met de bedoeling schade te berokkenen (bedrog) of indien hij vrijwillig zijn contract beëindigd heeft vóór hij de vergoedingen en schadeloosstellingen die hij aan zijn werkgever verschuldigd was, terugbetaald heeft Om van dit criterium gebruik te kunnen maken, moet de onderneming aantonen dat zij in één van de vier kwartalen die aan de eerste aanvraag om economische werkloosheid voorafgingen geconfronteerd werd met een economische werkloosheid onder de arbeiders van minstens 10% van het totaal aantal aangegeven dagen bij de RSZ Voor de werknemers van de bouwsector is dit bedrag gelijk aan 9% van het totale bedrag van de bruto belastbare bezoldigingen die zijn vermeld in vak 9a. TOTAAL (Code 250) Vermeld hier het totaal van de inkomsten opgenomen in vak 9a tot De uitkering bedraagt 3.228,20 EUR met gezinslast of 2.583,38 EUR (zonder gezinslast) Dit kan nog steeds met take-away of buitenterras / click & collect gecombineerd worden (voor de verplicht gesloten sector!). Je kan dit cumuleren met een vervangingsinkomen volgens het cumulplafond

Voor 2019 bedroeg de dekkingsgraad 63,7% (nog niet definitief). De dekkingsgraad per leeftijdscategorie bedroeg voor 2019: 30-34 jaar: 68,0%; 35-39 jaar: 67,3%; 40-44 jaar: 67,0%; 45-49 jaar: 66,7%; vanaf 55 jaar daalt het tot 55,1% in de oudste leeftijdscategorie van 60-64 jaar. 7,6% van de uitstrijkjes is afwijkend De stijging komt bovenop het budget in de welvaartsenveloppe en de automatische index van uitkeringen. Concreet houdt de maatregel in dat voor een samenwonende met personen ten laste de minimale uitkering maandelijks met 15,1 euro wordt verhoogd, om uit te komen op 1.357,22 euro per maand 2. Enk ele kenmerk en van de sociale zek erheid. 2.1 Solidariteit. Dit is het centrale begrip, het g aat om solidariteit tussen : - werk enden en werklozen. - jonger en en ouder en. - gezonden en ziek en. - mensen met een ink omen en mensen zonder ink omen. - gezinnen zonder kinder en en gezinnen met kinderen In 2018 gebeurden er in de bouw in totaal 14 600 ongevallen met minstens een dag arbeidsongeschiktheid. Dat is iets minder dan 10 % van het totale aantal ongevallen in de hele Belgische privésector

Sectorfiches Federaal agentschap voor beroepsrisico'

oktober 2019 - De Hoogstraatse Maand by De Hoogstraatse Maand - archief - issuu. Nr. 407 OKTOBER 2019. PRIJS: 2,70 €. JAARGANG 35. UITGEVERIJ DE HOOGSTRAATSE PERS B.V.B.A., BEGIJNHOF 27. CBS Statlin Het resterende gedeelte van 10,27 % maakt jaarlijks het voorwerp uit van een debetbericht. De RSZ stelt dit debetbericht op basis van de aangiften van het vorige kalenderjaar op, en verstuurt het aan de werkgevers in de loop van de maand maart. Het bedrag ervan is verschuldigd op 31 maart en moet uiterlijk op 30 april aan de RSZ betaald zijn Het aantal verkeersslachtoffers dat omkomt tegen een obstakel buiten de weg maakte in 2018 (de cijfers van 2019 zijn pas in juni van dit jaar beschikbaar) tot 30% uit van het totaal aantal dodelijke ongevallen. Dat is 3% meer dan in 2017, in tegenstelling tot het totale aantal doden, dat wel daalt. Dat zegt mobiliteitsorganisatie Touring, die de gegevens* analyseerde

Administratieve instructies / 2021-2 > De

Het volmachtenbesluit voorziet dat, in geval een SWT'er met behoud van een deel van zijn uitkering het werk herneemt, deze werkhervatting wordt beschouwd als een werkhervatting van het type 1 en niet van het type 2 (krachtens artikel 3 § 1 van het koninklijk besluit van 29 maart 2010, zie hieronder) en de aanvullende vergoeding in het kader van SWT vrij is van sociale bijdragen Jaarlijks verslag 2014 - 2015 - Molenbeek-Saint-Jean download report. Transcript Jaarlijks verslag 2014 - 2015 - Molenbeek-Saint-JeanJaarlijks verslag 2014 - 2015 - Molenbeek-Saint-Jea Overzichtstabel 8.4.3.9. De pensioenbijdragen op het loon van de vastbenoemden 8.4.4. Betalingsfrequentie van de premie 8.4.5. Bezoldiging 8.5. De aangifte van de prestatiegegevens 8.5.2. Manier van aangeven van de prestaties van de werknemers 8.5.2.1. De aangifte van prestaties in uren en dagen 8.5.2.2. De berekening van het aantal dagen 8.5.2.3 De arbeidswet van 16 maart 1971, artikel 19, definieert arbeidstijd als de tijd gedurende welke het personeel ter beschikking is van de werkgever. Werknemers staan tijdens de duur van de Covid 19-test ter beschikking van de werkgever. Deze tijd dient derhalve beschouwd te worden als arbeidstijd Het Rekenhof stelt voorts vast dat de cumulatiewetgeving voor de pensioenen van de openbare sector (in brede zin) op een aantal punten verschilt van de regel- geving voor de belangrijkste pensioenregimes (werknemers en zelfstandigen), zonder dat daarvoor een objectieve verantwoording bestaat. Het gebeurt gere- geld dat een cumulatie van een pensioen met een inkomen uit beroepsactiviteit of met.

STATISTISCH VERSLAG VAN DE - PDF Free Downloa

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN - PDF Gratis downloa

Terwijl in het debat rond de veiling van het digitaal dividend volop gekeken wordt naar het verankeren van de dekking voor mobiel internet, blijft in een aantal gebieden het gebruik van mobiele telefonie onmogelijk. Alleen al het niet mobiel kunnen bereiken van nooddiensten is voor mensen die zich in deze gebieden bevinden een reëel probleem. 1 Dit is een stijging van 38 cent tegenover 2017, toen was het basisuurloon 13.94 euro. Door de taxshift hebben we in 2018 een korting van 5,04% op de kosten van een uurloon. Hierdoor dalen de kosten naar 78.02 %. De kosten op uur- loon waren in 2017 81,76%, en in 2016 84,56 %

Het bewijs van de sectorale beroeennis Via akte 1. akten met betrekking op motorvoertuigen, rijwielen, bromfietsen, mechanica, elektromechanica of elektronica, uitgereikt door : a. het voltijds secundair onderwijs na het beëindigen van het tweede jaar van de derde graad, alsook het buitengewoon onderwijs van de opleidingsvorm 4 dat hiermee gelijkwaardig is b. het onderwijs voor sociale. Op 23 november 2009, verklaarde mevr. RAZZOUK, verkozen op de lijst R.B., maar, zetelend sinds haar installatie op 28 januari 2008 voor de PS, dat zij zich bij de CDH vervoegde, wat het aantal zetels van de fractie CDH op 12 brengt, hetzij 10 vertegenwoordigers CDH en 2 vertegenwoordigers CD&V. Op 21 mei 2012, heeft mevr Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Activiteitenverslag van het College van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraadsleden - 2015/2016., Author: AC Woluwe-Saint-Lambert, Length: 208 pages, Published: 2017-12-2 Transcript Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et QRVA 54 091 QRVA 54 091 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTSN DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 14-10-2016 KAMER 4e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2016 2017 CHAMBRE 4e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: Activiteitenverslag 2018-2019, Author: AC Woluwe-Saint-Lambert, Length: 193 pages, Published: 2020-01-1

Arbeidsongevallen en arbeidsmarkt: een statistische

Op basis van de functiebeschrijving die opgesteld werd overeenkomstig het voorgaande artikel, legt de organisator van de selectie, het programma van de selectie vast en bepaalt hierin : 1° voor zover de aard van de betrekking het vereist, de bijzondere toelaatbaarheidsvoorwaarden, zoals omschreven in artikel 35; 2° het selectieprogramma, vastgesteld volgens afdeling 5; 3° het aantal punten. De Minister van Sociale Zaken, Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003, 9 juli 2004, 27 april 2005 en 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001, en gewijzigd bij de. De krachtens de bepalingen van deze wet geïnde bedragen worden, na aftrek van de beheerskosten van het Rijksinstituut betreffende de bijdrage, bij voorrang toegewezen aan het globaal financieel beheer in het sociaal statuut der zelfstandigen bedoeld in artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 november 1996 strekkende tot invoering van een globaal financieel beheer in het sociaal statuut.

Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses QRVA 54 077 QRVA 54 077 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 13-06-2016 KAMER 3e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2015 2016 CHAMBRE 3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO De dood van de brandweermannen zal de leider van de CCC, Pierre Carette, later een accident de parcours noemen, omdat de rijkswacht het had nagelaten de twee mannen op tijd te waarschuwen. Op 16 december 1985 worden de vier belangrijkste leden van de CCC - Pierre Carette, Bertrand Sassoye, Didier Chevolet en Pascale Vandegeerde - opgepakt als ze hamburgers zitten te eten in een Quick. B069 - Kamer QRVA 54 069 QRVA 54 069 BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE Schriftelijke vragen en antwoorden Questions et réponses écrites 14-04-2016 KAMER 3e ZITTING VAN DE 54e ZITTINGSPERIODE 2015 2016 CHAMBRE 3e SESSION DE LA 54e LÉGISLATURE N-VA PS MR CD&V Open Vld sp.a Ecolo-Groen cdH VB PTB-GO Rekening houdend met het aantal jobs, worden enkel de eerste 10 kandidaten toegelaten tot de volgende proef. Bij gelijkheid van punten, kan dit aantal verhoogd worden in het voordeel van de kandidaat. Deze proef zal plaatsvinden in de derde en vierde week van augustus 2021 (onder voorbehoud) Natuurlijk is er de federale wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten evenals het Vlaams decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur waardoor iedere burger het recht heeft elk bestuursdocument te raadplegen en er een afschrift van te krijgen, behoudens in een aantal speciale gevallen (veiligheid, persoonlijke.

Evolutie van de schadefrequentie in de BA motorrijtuigen

8.3.3.3. Aantal dagen per week van de arbeidsregeling ..

Fiches - Secure

 1. Bericht Aan De Werkgevers En Aan De Andere Schuldenaars
 2. Corona - JDS
 3. Dossiers - Vrouwenraa
 4. Nieuwe regelgeving - ACV BIE Mechelen Kempe
 5. Samenvatting sociale zekerheid - StuDoc
 6. Bouwbedrijf februari 2020 by Confédération Construction
 7. De Standaar

Administratieve instructies / 2019-2 > De verschuldigde

 1. FAQ Werkgevers - Acert
 2. De Nieuwe Werker nr. 9 - 2019 by ABVV - Issu
 3. oktober 2019 - De Hoogstraatse Maand by De Hoogstraatse
 4. CBS Statlin
 5. Administratieve instructies / 2014-01 > De

Touring : 30% dodelijke verkeersslachtoffers door

 1. Jaarlijks verslag 2014 - 2015 - Molenbeek-Saint-Jean
 2. ADMINISTRATIEVE INSTRUCTIES DIBISS - PDF Free Downloa
 3. Cumulatie Van Pensioenen in de Openbare Sector Met Een
 4. Pensiontalk: 1-9-10 - 1-10-1