Home

Vragenrecht betekenis

Vragenrecht - Wikipedi

 1. Het vragenrecht is een recht van leden van vertegenwoordigende organen zoals de Nederlandse Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeenteraden. Het vragenrecht is een van de vier rechten die vallen onder het recht op informatie. Veelal wordt onderscheid gemaakt tussen de mogelijkheid om schriftelijke vragen te stellen, of mondelinge vragen
 2. isters of staatssecretarissen. Deze zijn verplicht binnen 3 weken te antwoorden; gebeurd in wekelijks vragenuurtje

Wat is de betekenis van Vragenrecht - Ensi

Vragenrecht Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen , waarover alle individuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering betekenis & definitie Het vragenrecht houdt in dat volksvertegenwoordigers de landelijke of lokale bestuurders kunnen controleren door middel van het stellen van mondelinge of schriftelijke vragen. In Nederland hebben de burgers het recht om het parlement te kiezen

Het vragenrecht is het individuele recht van zowel de Eerste als de Tweede Kamer om schriftelijk vragen aan de regering te stellen. De regering is verplicht de vragen te beantwoorden. Leden kunnen de regering op een bepaalde misstand wijzen of inlichtingen over een situatie vragen vragenrecht staatsrecht: de kamers hebben het recht de verlangde inlichtingen te verkrijgen van de ministers en staatssecretarissen, zolang Bron: https://www.juridischwoordenboek.nl?zoek=vragenrech Vragenrecht Alle Kamerleden mogen een minister of staatssecretaris ter verantwoording roepen en (mondeling of schriftelijk) vragen stellen. Dit gebeurt bijvoorbeeld tijdens het wekelijkse vragenuurtje op dinsdagmiddag. Recht om moties in te dienen De Kamer mag een motie indienen. Dit betekent een uitspraak doen over een bepaald onderwerp Het budgetrecht is een recht van de Eerste en Tweede Kamer om staatsuitgaven en staatsinkomsten te beoordelen. Zij keuren de rijksbegroting en de belastingheffing goed of verwerpen de plannen. Zo wordt samen met de regering bepaald wat er uitgegeven wordt en waaraan zij het uitgeven Binnen haar controlerende rol heeft de raad naast de voorjaarsnota, de begroting en het jaarverslag nog een aantal instrumenten om gedurende het jaar invloed uit te oefenen. Vragenrecht: raadsleden kunnen volgens dit recht gedurende het hele jaar mondelinge of schriftelijke vragen stellen aan het college

Betekenis Vragenrecht - betekenis-definitie

Vragenrecht. De reglementen van orde van beide kamers kennen aan de individuele leden het zogenaamde vragenrecht toe. Indirect is het vragenrecht - net als het recht van interpellatie - afgeleid van het grondwettelijke inlichtingenrecht. De leden van de Tweede Kamer beschikken sinds 1906 over het vragenrecht, de Eerste-Kamerleden sinds 1918 Eerste en Tweede Kamerleden hebben ook het recht vragen te stellen aan een bewindspersoon. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden. De mondelinge variant vindt in de Tweede Kamer wekelijks plaats in de vorm van het zogenaamde 'vragenuurtje' Het recht van interpellatie, een uitnodiging tot debat aan een minister, is een van de vier rechten die vallen onder de controlerende taak van de volksvertegenwoordiging.Het is een recht van de Staten-Generaal respectievelijk het Federaal Parlement van België.. Werkwijze. Voor discussies hebben de leden van de volksvertegenwoordiging het recht van interpellatie De meest gehanteerde bevoegdheid is het recht van elk individueel kamerlid om van ministers en staatssecretarissen inlichtingen te vragen. Dezen zijn verplicht mondeling of schriftelijk de door een of meer leden verlangde inlichtingen te geven waarvan het verstrekken niet in strijd is met het belang van de staat Behalve het budgetrecht, het interpellatie- en vragenrecht heeft de Tweede Kamer nog een andere mogelijkheid om het beleid van de regering te controleren, namelijk door middel van het enquêterecht. Het enquêterecht is het recht van de kamer om zelf een onderzoek in te stellen naar bepaalde onderwerpen en daarbij o.a. getuigen onder ede te horen

Tenslotte het vragenrecht, wat betekent dat ieder lid van de Tweede Kamer een minister of staatssecretaris vragen mag stellen. De desbetreffende persoon uit de regering moet deze vragen dan beantwoorden. Tijdens het vragenuur op iedere dinsdagmiddag worden bijvoorbeeld mondelinge vragen gesteld Het is een belangrijk middel voor een volksvertegenwoordiger om de regering te controleren, door een minister te ondervragen over diens beleid. Interpellaties handelen over zaken van algemeen belang. Ze geven aanleiding tot een debat waarin elk lid van het Vlaams Parlement zijn mening kan geven

Het recht van interpellatie maakt het voor Kamerleden mogelijk om een debat te houden over een onderwerp dat nog niet eerder op de agenda van de Kamer stond. Bij een interpellatie worden schriftelijk of mondeling vragen gesteld aan de regering door de interpellant (dat is het lid dat de. 1. De begroting van de ontvangsten en de uitgaven van het Rijk wordt bij de wet vastgesteld Vragenrecht. Ieder Kamerlid mag aan een minister of staatssecretaris vragen stellen. Dat kan schriftelijk, Een motie van wantrouwen betekent dat Kamerleden vinden dat de minister een grote fout heeft gemaakt en dus geen vertrouwen meer hebben in de minister Vragenrecht Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering.... vragen - (bron: Parlement & Politiek Ook is uit het onderzoek gebleken dat de functies in verschillende gradaties zijn onder te verdelen. Oftewel de ene functie wordt belangrijker geacht dan de andere functie als het gaat om de invulling van het schriftelijk vragenrecht. Dit betekent dat er meerdere rollen tegelijk kunnen worden gediend en samenhang kan bestaan tussen de drie rollen

schriftelijk vragenrecht en de rollen van Provinciale Staten . 3 Voorwoord de andere functie als het gaat om de invulling van het schriftelijk vragenrecht. Dit betekent dat er meerdere rollen tegelijk kunnen worden gediend en samenhang kan bestaan tussen de drie rollen. De drie functies die in grote. 1 In deze wet wordt verstaan onder het aantal inwoners van een gemeente: het aantal inwoners volgens de door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers per 1 januari. 2 Voor de vaststelling van het inwonertal, bedoeld in artikel 8, geldt als peildatum 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar van de. De betekenis van adenoïdectomie vind je op deze pagina. Er werd 1 definitie van adenoïdectomie gevonden in de woordenlijst. Andere definities, verklaringen, omschrijvingen of synoniemen kan je zelf toevoegen om zo het woordenboek nog completer te maken Betreft: Rekenkamerbrief betreffende het PS-instrument schriftelijk vragenrecht in provincie Gelderland Deventer, 4 februari 2013 Geachte leden van Provinciale Staten, Op 6 november 2012 heeft de Rekenkamer u geïnformeerd over de start van een quickscan naar het schriftelijk vragenrecht in de provincies Gelderland en Overijssel Hoorcolleges staatsrecht Hoorcollege 1: Constitutionele uitgangspunten van het politiek staatsrecht. Rechtsbronnen - Atypisch vakgebied; kent veel gebruiken, conventies en ongeschreven regels die niet als een staatsrechtelijke regel te beschouwen zijn - Er is nauwelijks jurisprudentie - Er is weinig (gewone) wetgeving - Internationaal of Europees recht werkt nauwelijks doo

Vragenrecht. Ieder Kamerlid mag een minister of staatssecretaris om informatie vragen of ter verantwoording roepen (ook over zaken die niet aan de orde zijn). Zij doen dit onder andere door mondelinge of schriftelijke vragen stellen. De verantwoordelijke personen uit de regering zijn verplicht op vragen van Kamerleden in te gaan. Vragenuu Vragenrecht Als uitvloeisel van het recht op inlichingen, waarover alle individuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve ijdens de debaten en de schritelijke behandeling van (wets)voorstellen vragen stellen aan de regering Een motie heeft geen juridische, maar politieke betekenis. Schriftelijk vragenrecht: om zijn controlerende rol goed uit te kunnen oefenen heeft de raad het recht zowel mondelinge als schriftelijke vragen te stellen aan het college over alle onderwerpen die de raad aangaan Vragenrecht De raad heeft het recht om aan het college mondelinge of schriftelijke vragen te stellen, voor zover het de eigen bevoegd­ heden van het college betreft. De raad bepaalt zelf hoe het vragenrecht verder wordt uitgewerkt en kan afspraken daarover vastleggen in het reglement van orde. Inlichtingenplicht van het colleg

Begrippenlijst over Hoofdstuk 1 voor het vak maatschappijleer en de methode Thema's maatschappijleer. Dit verslag is op 6 februari 2009 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas vwo Begrenzing inlichtingenrecht - Hoofdinhoud. Met artikel 68 van de Grondwet hebben Tweede en Eerste Kamer een belangrijk instrument in handen om de regering te kunnen controleren. In de reglementen van orde van respectievelijk de Tweede en Eerste Kamer is dit artikel nader uitgewerkt in het recht van interpellatie en het stellen van schriftelijke vragen en, maar dan alleen voor de Tweede Kamer.

Vragenrecht - Parlement

 1. g voor het vak maatschappijleer en de methode Delphi. Dit verslag is op 13 april 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (4e klas vwo
 2. De betekenis van de verschoningsgrond bestaat niet in de laatste plaats hierin dat de bewindspersonen erdoor worden genoopt daarop uitdrukkelijk een beroep te doen en voor dit beroep argumenten aan te voeren. Het criterium 'belang van de staat' heeft volgens de regering onvermijdelijk een zekere vaagheid
 3. Het vragenrecht van individuele raadsleden is eveneens wettelijk verankerd (art. 155, eerste lid Gemeentewet). Het gaat hierbij zowel om mondelinge als schriftelijke vragen gericht aan het college of de burgemeester, ieder voor zover het gaat om hun eigen bevoegdheden. Het is aan de raad zelf om dit vragenrecht verder uit te werken
 4. 'Het vragenrecht is laagdrempelig, het leent zich er uitstekend voor om als partij te laten zien: dit is een onderwerp dat wij belangrijk vinden.' BBB-parlementariër Van der Plas zegt dat ze geen vragen stelt om zich te profileren, maar ziet wel een samenspel tussen politiek en media
 5. Hierdoor ontstond bij de beoordeling van het vragenrecht ook een kritische en enigszins laatdunkende ondertoon. Zo schreef de gezaghebbende oud-premier Drees in 1985: Mij dunkt, dat het veelvuldig stellen van vragen van betrekkelijk weinig betekenis is, aan de waarde van het vragenrecht afbreuk doet en ook voor de leden niet gunstig werkt

Dat betekent dat ze de regering bekritiseren, controleren en een alternatief proberen te bieden voor de plannen van de regering. De taken en rechten van het parlement. Het vragenrecht houdt in dat elk Kamerlid het recht heeft om vragen stellen aan een minister of staatssecretaris Wat dat concreet betekent voor u als inwoner (bijv. spreekrecht, vragenrecht, contact met raadsleden etc), leest u hier. De gemeenteraad heeft ook geconstateerd dat er op dit moment géén voorstellen aan de raad zijn waarover vóór 20 april een besluit over moet worden genomen In andere gevallen formuleren wet en reglement hier voorschriften, zoals bij het individuele vragenrecht, door meerderheden uitstel van stemming wordt geaccepteerd indien de afwezigheidsfactor een te dominante en structurele betekenis dreigt te krijgen Dit wordt de actieve informatieplicht genoemd. Deze plicht is in de Gemeentewet zeer open geformuleerd. Met onderhavige notitie wordt beoogd een richtlijn voor het hanteren van de actieve informatieplicht in de gemeente Weert te ontwerpen. Hierbij wordt tevens een aantal aan de informatieplicht gerelateerde onderwerpen behandeld, waarvan.

Vragenrecht - de betekenis volgens Winish Ganes

6. Conclusie. Het in artikel 68 vervatte recht om inlichtingen te vragen aan ministers en staatssecretarissen komt toe aan ieder individueel kamerlid. Dat betekent dat op elke vraag van een kamerlid, of die nu mondeling of schriftelijk wordt gesteld, de betrokken bewindspersoon inhoudelijk moet antwoorden De Grondwetsherziening van 1848, ook wel bekend als de Grondwet van 1848, was een belangrijke herziening van de Nederlandse Grondwet.De grondwetsherziening werd ontworpen door een staatscommissie onder leiding van de belangrijke liberaal Johan Rudolph Thorbecke.De staatscommissie bestond uit belangrijke adviseurs en werd aangesteld door koning Willem II De volksvertegenwoording op landelijk niveau is het parlement. Ook wel Staten-Generaal genoemd. Beiden betekenen: de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De Eerste Kamer noemen ze ook wel Senaat. De Eerste Kamer wordt niet direct door de bevolking gekozen. Wij kiezen eerst de leden van de Provinciale Staten, zij zijn de volksvertegenwoordiging van.

Het vragenrecht biedt de basis voor veel van de informatieverwerving door de raad. In alle onderzochte gemeenten bestaan afspraken, veelal vastgelegd in het Reglement van orde van de raad, over de wijze waarop raadsleden vragen kunnen stellen aan het college en de wijze waarop deze worden behandeld en beantwoord 4.2.1.1 De betekenis van het contraseign van art. 19 Const. 27 4.2.1.2 De regering is verantwoordelijk voor het beleid 28 4.2.1.3 Lecasecheant 29 4.2.2 De eigen bevoegdheden of prerogatieven van de president 30 4.3 De regering 'en tant qu'entite collective' 33 4.4 De Premier ministre 36 4.4.1 De betekenis van het contraseign van art. 22 Const. 3

Eerste Kamer der Staten-Generaal - Vragenrech

 1. ww: ( erfwoord) via Middelnederlands vragen / vraghen van Oudnederlands fragon, in de betekenis van 'verzoeken' voor het eerst aangetroffen in het jaar 1100, teruggaand op Indo-Europees *freg-, vergelijk Duits fragen, verder Engels pray, Frans prier en Latijn precari bidden, smeken . zn: vraag zn met de uitgang -en. stamtijd. onbepaalde.
 2. ste aantal Statenleden (39). De provincies Noord-Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland hebben het grootste aantal (55). Provinciale Staten kiest Eerste Kamerleden Een.
 3. Parlement betekent volksvertegenwoordiging en dat zijn de eerste en tweede kamer . Tweede kamer. Actief kiesrecht passief kiesrecht 11922 alle mannen en vrouwen boven de 18 hebben kiesrecht gekeregen. Ze hebben echter geen stemplicht. 1.Voor tijden en na verkiezingen. 2.Kandidaten lijst inleveren. 3.Campagne voeren voor je parti

Deze samenvatting is geschreven in collegejaar 2012-2013, bij de 1e druk (2009) van Recht in context - A.M.P. Gaakeer & M.A. Loth. [toc] Hoofdstuk 1: Contextualisme en rechtsbegrip Wat recht precies is, is een vraag waar geen eenduidig antwoord op te geven is. In de praktijk zal men dan ook merken dat ieder persoon een andere definitie zal geven van het recht, afhankelijk va Politieke gemakzucht wint het van staatsrecht De regel dat het parlement een minister ter verantwoording kan roepen, staat onder druk. Sommige politici betwijfelen of de parlementaire enquête nog. De Eerste en Tweede Kamer vormen samen de Staten-Generaal, ook wel parlement of volksvertegenwoordiging genoemd. Tweede Kamerleden worden gekozen door de bevolking. Als het goed is één keer per vier jaar, maar dit gebeurt eerder als een kabinet is komen te vallen. Eerste Kamerleden worden niet rechtstreeks door de bevolking gekozen

Dit betekent dat het per definitie niet uitputtend en volledig is. In het onderzoek heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van het verloop van verantwoordingsprocessen en zijn indrukken verzameld. De quick scan heeft een meervoudig doel: (1) het verkrijgen van gedegen eerste indruk va Dat betekent niet alleen dat er sprake moet zijn van een eerlijk kiesstelsel en een open wijze van kandidaatstelling, Kamerleden kunnen het vragenrecht vooral gebruiken voor eigen profilering. Dat zal de minister dan niet ontgaan en het zal de wijze van beantwoording kunnen beïnvloeden 2007/299. De fractievoorzitter van GroenLinks uit de gemeenteraad van Schoonhoven klaagde over een gedraging van de burgemeester, nadat hierover eerder op grond van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2005 schriftelijke vragen waren gesteld. Tijdens het onderzoek kwam de vraag naar voren hoe.

vragenrecht betekenis en definiti

Een beknopte samenvatting van het vak publiekrecht van P. Populier uit 2016. samenvatting publiekrecht constitutionele geschiedenis van belgië eenheidsstaa Vragenrecht Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle inidivuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Meestal betekent adellijk 'van adel, te maken hebbend met de adel', maar het heeft nog een betekenis De heer Bas Kivit van Haaften sluit mogelijk later nog aan bij de vergadering Bij de stukken is een k een brief ontvangen van de burgemeester m.b.t. afspraken die gemaakt zijn naar aanleiding van de werkgroep vragenrecht. Voor de commissievergaderingen betekent dit dat rondvragen voortaan in beginsel mondeling kunnen worden gesteld en beantwoord Vragenrecht Kamerleden kunnen aan de ministers schrifte lijke en mondelinge vragen stellen. Het Reglement van de Senaat bepaalt dat de senato-ren na de zesde staatshervorming (2014) enkel nog schriftelijke vragen aan de regering kunnen stellen. Onderzoekscommissies De Kamer heeft het recht van onderzoek en kan dus on Schriftelijke neerslag betekenis. De vraag naar de uitleg van contracten is zo oud als het bestaan daarvan. Alle geschillen waaraan een schriftelijk contract ten grondslag ligt beginnen met de uitleg van dat contract. Om eenheid te brengen en de rechter houvast te bieden heeft de Hoge Raad in 1981 (HR 13 maart 1981, NJ 1981/635) een uitleg maatstaf gegeven die tot nu toe alle stormen des tijds.

Taken en rechten parlement Parlement Rijksoverheid

 1. De betekenis van het interpellatierecht ligt in de mogelijkheid om niet alleen vragen te stellen maar ook opinies te geven Recht van interpellatie Deze mogelijkheid geeft een raadslid het recht een verzoek in te dienen om het college te bevragen over een onderwerp dat niet op de agenda van de raadsvergadering staat
 2. Video: Interpellatie - de betekenis volgens Maj de Bruijn - ensie Interpellatie van de h. Schepen Sax vermeldt artikel 14 van het algemeen politiereglement: op elke houder van een zakelijk recht op he 2 Rechtshandelingen kunnen worden bewezen door ieder middel dat is toegelaten door het recht van de rechter of door een der in artikel 9 bedoelde rechtsstelsels
 3. www.huisaanhuisenschede.nl WWW.ENSCHEDE.NL Huis aan Huis • woensdag 8 april 2020 • 15 Enschede timmert aan de weg! In verband met de uitvoering van werkzaamheden zijn de volgende straten geheel of gedeeltelijk afgeslote

GEMEENTERAADSLEDEN GETUIGEN. Politicoloog Johan Ackaert haalt in zijn analyse over de gemeenteraad interessante zaken aan. de Wakkere Burger pikt er enkele uit en toetst ze aan de ervaringen van gemeenteraadsleden uit de gemeenten Lier, Tervuren, Affligem. Een aantal stellingen wordt bevestigd, maar onderlinge meningsverschillen tussen. Dit betekent ook dat: · Het vragenrecht geeft aan de leden van de raad het recht informatie te vragen over aangelegenheden die tot de bevoegdheid van het college of de burgemeester behoren. Het karakter van deze vragen is primair van. Vragenrecht. recht van interpellatie. De rechter kijkt naar de algemene betekenis van de worden in de wet. Wetshistorisch interpretatie: De rechter kijkt naar wat de bedoeling van de wet was toen het tot stand is gekomen door te kijken naar de parlementaire stukken

Budgetrecht - 4 definities - Encycl

Parlement (van het Franse woord parler = spreken) is een ander woord voor volksvertegenwoordiging. In Nederland bestaat het parlement uit de Eerste en de Tweede Kamer, samen ook wel Staten-Generaal genoemd. Het is niet hetzelfde als de regering van Nederland, maar het parlement kan wel wetsvoorstellen indienen of wijzigen (Tweede Kamer) of wetsvoorstellen tegenhouden (Eerste Kamer) Staatsrecht samenvatting. Vak: Staats- en bestuursrecht (1879) De evolutie van h et staatsr echt van d e ME t.e.m. 1831. Een v erge lijking tussen het Eng else en het A merik aanse publiekr echt. Engelse p ubliekre cht Amerik aanse publie krec ht. Niet gesc hrev en grondw et Gesch reven gr ondwet betekent dit dat iets alleen strafbaar kan zijn, als er op dat moment een wet bestond die het het vragenrecht, het recht om een motie in te dienen, het budgetrecht en het recht van enquête. 14) Wat is een Grondwet? A. Een wet waarin staat op grond waarvan een rechter iemand kan veroordelen 1 Niemand heeft voorafgaand verlof nodig om door de drukpers gedachten of gevoelens te openbaren, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. 2 De wet stelt regels omtrent radio en televisie. Er is geen voorafgaand toezicht op de inhoud van een radio- of televisieuitzending. 3 Voor het openbaren van gedachten of gevoelens door andere. In de politiek heeft het woord enquête de betekenis van onderzoek. De Eerste en Tweede Kamer hebben het recht op Informatie van bepaalde gebeurtenissen. Deze wordt verkregen via een Parlementaire enquête. Om informatie te verkrijgen hebben de Kamers het: Budgetrecht, Recht van interpellatie, Vragenrecht en het Enquêterecht

Genres Betekenis

Controleren - Raadsleden & Veilighei

Terug naar zoekresultaten 2.02.27 Inventaris van het archief van de Parlementaire Enquêtecommissie Regeringsbeleid 1940-1945, 1947-1956 (1981 Om haar taak als controleur en (mede)wetgever goed te kunnen vervullen, heeft de Tweede Kamer een aantal bevoegdheden/rechten. Deze zijn: het budgetrecht, het vragenrecht, het recht van interpellatie, de mogelijkheid om moties in te dienen, het enquêterecht, het recht van amendement en het recht van initiatief collectie of het aanbod moet van (inter)nationale betekenis zijn om in aanmerking te komen voor geld van de overheid. (regels 18-25) per juiste koppeling van een passend teks telement en ideologisch kenmerk 1 . 2. − Het vragenrecht: de Kamer kan kritische vragen aan de betreffende minister stellen over de invulling van de bezuinigingen Dat betekent dat ministers (en staatssecretarissen) ook geregeld contact onderhouden met de fractie van hun partij in de Tweede Kamer, met hun partijbestuur Interpellatie en vragenrecht Elk Kamerlid heeft het recht om vragen aan ministers te stellen Maar de betekenis daarvan was niet de formele erkenning van het gezag van het volk, In de praktijk ontwikkelde zich daarnaast eerst het schriftelijk en vervolgens ook het mondeling vragenrecht waarvan vooral leden van de Tweede Kamer in de laatste decennia op grote schaal gebruik maken

Vragenrecht - CompendiumPolitiek

Hoorcolleges inleiding staats- en bestuursrecht en andere samenvattingen voor Inleiding staats- en bestuursrecht, Rechtsgeleerdheid. Volledige uitwerking van de hoorcolleges die tijdens dit vak worden gegeven Dat betekent dat het overgrote deel van de onderzochte vragen is ingediend in de maand februari van de genoemde jaren. Het gaat dan om het formele kader van het vragenrecht, het feitelijk gebruik én de beoordeling hiervan door Kamerleden zelf, in interviews en artikelen in d indexamen havo maatschappijwetenschappen 2012 I havovwo.nl F www.havovwo.nl www.examencdnl F Vraag Antwoord Scores 8 maximumscore 2 • De informatiefunctie 1 • In dit artikel geeft Trouw informatie over de weerstand onder de bevolking tegen het voorgenomen beleid ten aanzien van kunst e en schriftelijk en mondeling vragenrecht, moties, amendementen, interpellaties en initiatiefvoorstellen. In de praktijk wordt de kaderstellende agenda in veel gemeenten echter grotendeels bepaald door interne planning van de ambtelijke organisatie (en dus door het college). Dit betekent da Betekenis van de Grondwet voor het Staatsrecht 33 4. Inhoud en systeem van de Grondwet 35 5. Ongeschreven Staatsrecht 38 6. Het vragenrecht en openbare hoorzittingen 106 11. Demotie 108 12. Het recht van enquete 109. Inhoud 13. Overleg tussen regering en parlement 110 14. Motie van wantrouwen 11

Recht van Interpellatie - Parlement

Dat betekent dus dat elk onderwerp dat gevoelig ligt, geagendeerd wordt waardoor het de raadsleden onmogelijk wordt gemaakt raadsvragen te stellen. De tijd haalt vervolgens de actualiteit in en de. Vragenrecht raadsleden Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 3. Vaststellen besluitenlijst van de gemeenteraadsvergadering van 15 maart 2018 dat gelet op aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten, het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd de heer Van Hout te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau Uitgebreide Samenvatting Publiekrecht en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting publiekrecht voor het SVMNIVO tentamen. Zorg dat je de wetten ook doorneemt die worden genoemd, dit maakt het totaalplaatje b.. Vragenrecht.. 66 6.4.3. Recht van initiatief Uit deze betekenis volgen drie kenmerken voor het dualisme namelijk; - De scheiding in samenstelling:.

Recht van interpellatie - Wikipedi

Dit zou dus betekenen dat een tweesporige situatie wordt voorzien, te weten een situatie die overeenkomt met de opvattingen van tegenstanders van middenschool in het Contourennotadebat, waarvan een aantal aangaven dat als de middenschool móet, dan in een duaal systeem.» 80. Over het OPVO is het onderwijsveld niet geraadpleegd Dat betekent dat de noodzakelijke specifieke raadsbevoegdheden moeten worden toegespitst op diegenen die direct met dat collegebeleid te maken hebben, dat wil zeggen: (oud-)wethouders, (oud-)burgemeesters, (oud-)-raadsleden, (oud-)commissieleden, (oud-)deelraadsleden, (oud-)leden van het dagelijks bestuur van een deelgemeente, en (oud-)gemeente-ambtenaren Het kan betekenen dat u van het ene kabinet meer armslag krijgt dan van het andere. Premier Lubbers bijvoorbeeld was op dat punt veel liberaler dan zijn opvolger Kok. De regel is dus vaag, maar ze zal u niet deren zolang u de regering niet in politieke moeilijkheden brengt

Artikel 68: Inlichtingenplicht ministers

Herkomst begrip: Leenwoord uit het Frans, in de betekenis van 'politieke of staatkundige ommekeer' voor het eerst aangetroffen in 1654 1 Taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding DNA, DR en RR-leden Presentatie te Grun Djari NPS Partij Centrum Decentralisatieprogramma van de Regering van Suriname (Decentralization and Local Government Strengthening Program (DLGP) Binnen het Ministerie van Regionale Ontwikkeling 1. 2 Inhoud De opdracht De projectdoelen, uitkomst Decentralisatie, autonomie en medebewind Taken, bevoegdheden. Dit betekent, dat de katholieke en protestants-christelijke zuilen letterlijk doorsneden van de bevolking als geheel zijn wat hun sociaal-economische samenstelling betreft...' Er zijn dus '... binnen deze zuilen klassentegenstellingen en uiteenlopende sociaaleconomische belangen en deze heterogene samenstelling dwingt de leiders van de confessionele partijen er toe compromissen te zoeken

Staatsinrichting: Interpellatie en vragen Mens en

Vragenrecht. Het vragenrecht is een recht van leden van vertegenwoordigende organen zoals de Nederlandse Staten-Generaal, Provinciale Staten en gemeenteraden. Nieuw!!: Eerste Kamer der Staten-Generaal en Vragenrecht · Bekijk meer » Wet. Wetten zijn geschreven rechtsregels. Nieuw!!: Eerste Kamer der Staten-Generaal en Wet · Bekijk meer » 50PLU Start studying Ma2 - politiek en criminaliteit begrippen. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools In 1947 werd er een parlementaire enquête ingesteld naar het regeringsbeleid in de periode 1940-1945. Aanleiding was het feit dat er in deze jaren geen Nederlandse volksvertegenwoordiging was geweest die controle had uitgeoefend over de regering Tijdens het vragenrecht heeft Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 16 maart 2021 vragen gesteld over de informatievoorziening richting omwonenden met betrekking tot de mogelijke komst van een 200 tal asielzoekers in de Bladergroenschool te Paterswolde Beter borgen betekent hier het geven van meer garantie. Daarmee is het voorstel niet afgewezen maar wordt de uitvoering wel uitgesteld. CDA en TD maakten gebruik van het vragenrecht om de wethouder te betichten van het geven van onjuiste informatie en onzorgvuldigheid en de juridische afdeling van onze gemeente te beoordelen van ondeskundigheid

Geacht college, Op 26 april 2016 stuurde u ons een brief met informatie over de toekomstige invulling van het bibliotheekwerk. Wij hebben u op 27 april per brief laten weten dat wij hier erg teleurgesteld over waren. Op 29 april heeft u per brief gereageerd op onze brief. Op uw brief van de 29e geven wij de volgende reactie. Wa Opzet leerprogramma. Het programma is opgedeeld in vijf blokken. De drie middelste blokken (blok 2, 3 en 4) bestaan uit twee aaneengesloten dagen met avondprogramma en diner (inbegrepen). Voor deze drie blokken biedt Berghauser Pont Academy u de optionele mogelijkheid om op de locatie te blijven overnachten Individuele aanspreekbaarheid betekenis. Vragenrecht. Als uitvloeisel van het recht op inlichtingen, waarover alle individuele Kamerleden beschikken, kennen Tweede en Eerste Kamer het vragenrecht. Met dit recht kunnen alle leden behalve tijdens de debatten en de schriftelijke behandeling van.