Home

Wanneer bericht van notaris na overlijden

Na het overlijden van iemand kan bij dit register navraag worden gedaan door een nabestaande naar het bestaan van een testament. Dit kan een nabestaande zelf doen, maar dat kan ook iedere willekeurige notaris doen in opdracht van een nabestaande. Uit dit register blijkt of er een testament is gemaakt en zo ja, wanneer en bij welke notaris Binnen een paar dagen na overlijden neemt u contact op met de uitvaartondernemer om het afscheid en de begrafenis of crematie te regelen. De uitvaartondernemer doet aangifte van het overlijden bij de gemeente. U ontvangt dan via hem een 'Verklaring van overlijden'. Hij kan ook uitzoeken of de overledene een uitvaartverzekering had

Wanneer hoor ik iets van de notaris als mijn ouder is

  1. Dan heb je als erfgenaam in sommige gevallen een verklaring van erfrecht nodig om aan te tonen dat je recht hebt op het banktegoed van de overledene. Een verklaring van erfrecht moet worden opgesteld door een notaris. Er staat onder meer in wie de erfgenamen zijn, wat de nalatenschap is en hoe die verdeeld wordt
  2. De notaris die het testament heeft gemaakt neemt geen contact op met de erfgenamen na het overlijden van de erflater. Dat doet de notaris alleen als hij of zij is aangewezen als executeur. Anders gaat de notaris niets doen en moeten de erfgenamen het zelf onderling regelen. De notaris heeft dus geen actieve rol in de afhandeling van een erfenis
  3. Bijvoorbeeld om over de rekening van de overledene te kunnen beschikken, deze op eigen naam te zetten of de woning op naam van de langstlevende te zetten. Hier is namelijk vaak een verklaring van erfrecht voor nodig. Deze verklaring wordt opgesteld door de notaris op basis van het testament, de erfgenamen en en hoe de erfgenamen aanvaard hebben
  4. uut. Een klacht indienen. Wat te doen als u niet tevreden bent? Uw notaris gestopt? Hier vindt u zijn of haar opvolge
  5. Ligt eraan als je maar weet wie de overledene is. Iemand die je familie heeft of vriend of kennis die je goed kent, Bijv. Als de overledene je familielid zoals vader of moeder is, dan moet je hen goed kennen wie hij / zij is. Of de Notaris kontakt opneemt na overlijden van iemand die je familie is of vriend of kennis, weet je gewoon maar nooit
  6. Een aangifteformulier wordt door de belastingdienst ongeveer vier maanden na het overlijden aan de erfgenamen verstrekt en moet binnen acht maanden na het overlijden worden ingevuld en ingediend. Je kunt hier wel uitstel voor aanvragen
  7. Stel ik laat een testament opmaken en vertel dit tegen niemand. Ik kom te overlijden, hoe weet de notaris dan dat mijn testament geopend moet worden? Hoe kan ik dan voorkomen dat anderen dan mijn begunstigden bv. mijn huis al leeg hebben gehaald? Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Wanneer je naar een notaris gaat na overlijden bepaal je zelf. Er is hiervoor geen regel die bepaalt hoe snel je die moet inschakelen. Het is verstandig om dit zo snel mogelijk te doen. Zeker in het begin, tijdens de rouwperiode, kan de notaris je veel financiële en juridische zaken uit handen nemen. Zaken waar je op dat moment niet aan denkt. Overlijden in het buitenland. Is uw partner, familielid, vriend of vriendin in het buitenland overleden? Dan krijgt u mogelijk te maken met aangifte van overlijden doen, de uitvaart organiseren en de administratie afwikkelen. Bekijk op Nederlandwereldwijd.nl wat u moet regelen als een familielid of reisgenoot in het buitenland is overleden U moet daarom altijd een kopie van het uittreksel uit het overlijdensregister meesturen. Naaste familieleden van de overledene kunnen dit uittreksel opvragen bij de gemeente waarin de overledene kwam te overlijden (dus niet in de gemeente waar die persoon als laatste stond ingeschreven). Vaak kan de uitvaartonderneming hiervoor zorgdragen

Regelen na een overlijden Notaris

Wat regelt een notaris bij overlijden? - Coöperatie DEL

  1. Dit geldt ook voor het innen van verzekeringsgelden, uitkeringen en belastingteruggaven. Om zo'n verklaring te krijgen moet je een afspraak maken bij een notaris. Het inlichten van de bank of banken De bank waar de overledene een rekening had lopen krijgt niet automatisch een bericht van overlijden. Zij moeten door de nabestaanden worden ingelicht
  2. Welke instanties worden automatisch ingelicht bij overlijden. Nadat uw partner of naaste is overleden, moet u dit zo snel mogelijk aangeven bij de gemeente. U heeft hiervoor een verklaring van overlijden nodig. Meestal regelt de uitvaartmaatschappij dit, maar u kunt dit ook zelf regelen
  3. De behandelende notaris zal de belanghebbenden op hoogte stellen van de inhoud van het testament. Dit kan door het toesturen van een kopie per post of door een uitnodiging voor een bespreking op kantoor van de notaris

Een andere minder juridisch zuivere manier is dat de verhuurder twee maanden na het overlijden van de huurder wacht en daarna de spullen (inboedel) zelf verwijdert. In de huurovereenkomst staat meestal dat de verhuurder zelf de spullen die na het eindigen van de huurovereenkomst in de woning achterblijven mag ophalen en (na een bepaalde tijd) mag vernietigen 3. Vergeet de aangifte van nalatenschap niet. Het valt aan te raden om niet te lang te wachten om een notaris aan te spreken. Enerzijds met oog op het deblokkeren van de rekeningen, maar anderzijds ook omdat je binnen de vier maanden na overlijden een aangifte van nalatenschap moet opstellen. Het is van belang om die termijn te respecteren

Wanneer gaat notaris erfenis afhandelen? - DoeHetZelfNotari

Onmiddellijk na het overlijden moet een arts het overlijden vaststellen. De arts stelt een medisch attest van het overlijden op. Daarop wordt de datum en het uur van overlijden, en ook de doodsoorzaak vermeld. De nabestaanden van de overledene kunnen zelf het overlijden aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente en de uitvaart regelen Hier vind je Info van de Rabobank, ING en ABN AMRO bij overlijden. 5. Uitbetaling erfenis via de notaris. De uitbetaling van een erfenis via de notaris is meestal pas aan het eind, wanneer alles helemaal is afgewikkeld. Bij een grote erfenis zonder schulden kun je om een voorschot vragen Zulke legaten zijn pas na verloop van 6 maanden na het overlijden opeisbaar - ook weer tenzij de erflater iets anders bepaald had in zijn testament. Wel moeten eerst alle andere schulden van de erfenis betaald worden, of moet vastgesteld worden dat deze uit de resterende erfenis betaald kunnen worden. Bekijk alle vragen over Erfrecht Is dit bij een aanvraag nodig dan is het streven om u binnen twee weken te berichten. Naar de notaris Schenkingsovereenkomsten die pas na het overlijden van de schenker moeten worden uitgevoerd; Via het CTR kunt je er dus achter komen of er een testament is, en zo ja, wanneer en bij welke notaris dit is gemaakt Wanneer er iemand is overleden, komen er een hoop vragen op je af. Maar wat moet er eigenlijk allemaal geregeld worden? En waar begin je? In deze blog lees je welke praktische zaken je moet regelen na een overlijden

Wanneer een ouder overlijdt, verstuurt de Registratie een genummerd blanco formulier, waarop eventueel de aangifte van de successierechten worden neergeschreven. Vermoedelijk heeft een ander familielid deze taak overgemaakt aan de notaris om de SSR in te vullen. De notaris mag niemand bevoordelen en moet onpartijdig blijven Heeft de overledene ooit in zijn leven een testament laten maken dan zullen de nabestaanden na het overlijden naar de notaris moeten. Ook als het niet zeker is of de overledene een testament heeft dan zal men een notaris in kunnen schakelen of dit via de notaristelefoon opvragen (0900-3469393) Voor de nog niet verschuldigde rente over de op het moment van overlijden nog lopende termijn geldt het volgende. Als deze rente na overlijden wordt betaald, Recente berichten. Je kind erkennen via de notaris Lees meer erfenis, de rol van de executeur, de notaris en nog veel meer. een erfenis, dat uw nieuwe partner alles krijgt wanneer u overlijdt en zij met lege handen achterblijven. Het is trouwens niet zo dat u de direct na overlijden van uw eigen ouder uw stiefouder ma Bankrekening en overlijden. Wanneer een dierbare overlijdt, moet je als nabestaande op enig moment iets doen met de bankrekeningen. Je moet hier dan wel toegang toe hebben. De Consumentenbond zocht uit hoe banken omgaan met bankrekeningen na het overlijden van een rekeninghouder

Verplicht naar de notaris bij een overlijden

wanneer en bij welke notaris een testament is opgemaakt. Het CTR biedt geen inzage Na aangifte van overlijden bij de gemeente (meestal door de een melding van de gemeente. Getrouwden en partners met een geregistreerd partnerschap krijgen automatisch bericht als zij in aanmerking komen voor een nabestaandenuitkering (ANW. Zaken regelen bij een overlijden. Bij een overlijden moet er veel geregeld worden. Het kan moeilijk zijn om aandacht vrij te maken voor administratieve zaken. Probeer daar toch snel mee te beginnen. De kosten kunnen anders hoog oplopen. Lees hier de acht stappen die verstandig zijn om te doorlopen na een overlijden Maurena Leimena: Wanneer één van de echtgenoten tijdens de echtscheidingsprocedure overlijdt, wordt het huwelijk niet door echtscheiding ontbonden, maar door overlijden. Als u niet het risico wilt lopen dat uw toekomstige ex-partner van u erft, zult u door een notaris een testament moeten laten opmaken

Hoelang blijven tegoeden geblokkeerd na een overlijden? Een overlijden van een naaste is heel ingrijpend in een mensenleven, maar daar komen nog heel wat beslommeringen met hindernissen bij 29 mei 2021. / Door infotaris. Een testament maken, dat is een van de meest geheime dingen die je kunt doen. De notaris mag er verder met niemand over praten. De fiscus krijgt een kopie van alles wat je bij de notaris laat maken, behalve als het een testament is. Dan krijgt de overheid pas na je overlijden een kopie Verdeling erfenis en nalatenschap, met of zonder testament. De verdeling van een erfenis is fors anders met of zonder testament in 2020 en 2021. De verdeling van erfenis en nalatenschap is als er een testament is opgesteld niet meer gelijk aan de wettelijke verdeling. Hoe dan te verdelen wordt uitgelegd. Wanneer iemand komt te overlijden, klopt.

Bij overlijden Notaris

Wanneer na overlijden neemt notaris kontakt op - erfenis

Het overlijden heeft niet alleen emotionele gevolgen, maar u zult helaas ook geconfronteerd worden met een aantal zakelijke beslissingen die genomen moeten worden. Wanneer u wordt gevraagd om een zogeheten verklaring van erfrecht is de tussenkomst van een notaris vereist Wanneer moet je erfbelasting betalen? Of je erfbelasting moet betalen is afhankelijk van je relatie tot de overledene en de hoogte van de erfenis. Erf je bijvoorbeeld geld van je echtgenote, dan hoef je minder snel erfbelasting te betalen dan als je van een broer of zus erft. De regels hierover veranderen regelmatig

Een voorbeeld van een codicil. Om het wat tastbaarder te maken geef ik hieronder een voorbeeld van een codicil, inclusief privéclausule, met enkele voetnoten/instructies erbij. Ik ondergetekende, (1), maak hierbij ter zake van mijn nalatenschap de volgende beschikkingen: (2) b. ik bepaal dat de onder a. genoemde goederen, de opbrengsten. Wanneer dit gebeurd is zal de Belastingdienst het kindgebonden budget ook omzetten naar de andere ouder. Toeslagen terugbetalen bij de belastingdienst na overlijden. Zoals u weet worden toeslagen altijd per maand vooruit betaald. Wanneer er een bedrag is dat te veel uitbetaald is na het overlijden, zullen de erfgenamen een bericht ontvangen. Gedoe met Apple-account na overlijden man. Heb een i pad van mijn overleden man. Wil graag nieuw account hebben omdat ik het wachtwoord niet weet. Heb contact gehad met Apple. Moest copie van overlijdens akte en akte van erfrecht opsturen. Zo gedaan maar nu zeggen ze dat dit door de rechtbank geverifieerd moet worden

Ik kan u niet vertellen of en wanneer u op de hoogte gesteld zal worden van het overlijden van u vader. In elk geval is na overlijden van belang om via het centraal testamenten register te controleren of uw vader een testament heeft gemaakt en die dan op te vragen bij betreffende notaris ›› Toepasselijk worden van ander huwelijksvermogensrecht ‹‹ De mogelijkheid bestaat dat op grond van het Haags Huwelijksvermogensverdrag door emigratie, immigratie of naturalisatie, het op u van toepassing zijnde huwelijksvermogensrecht vervangen wordt door het huwelijksvermogensrecht van een ander land. Deze verandering van recht treedt alleen op wanneer u op of ná 1 september 1992. Stappenplan bij een overlijden. 27/10/15 om 14:41. Bijgewerkt om 14:41. Leen Baekelandt. Journaliste Plusmagazine.be. Wanneer iemand die je dierbaar is overlijdt, staat de wereld stil. En toch wordt er van je verwacht dat je meteen allerlei dingen regelt en beslissingen neemt. Dit stappenplan kan je helpen om niets over het hoofd te zien blokkering bij overlijden. Hoelang blijft een gezamenlijke rekening geblokkeerd bij overlijden van een van de partners? Welke documenten heeft de bank nodig? De brochure bij dit bericht kan je mogelijk helpen. In principe zal het bij een overlijden de notaris zijn die alle documenten opstelt, ook wanneer je in het buitenland een notaris aanstelt Die termijn van 5 jaar geldt alleen voor een beroep op de legitieme portie. Als je gewoon erfgenaam bent en niet onterft, is er geen verjaringstermijn. Er is bijvoorbeeld een casis waarbij het vaderschap van een destijds ongeboren kind 8 jaar (!) na overlijden door de rechter vastgesteld is. Dat kind heeft recht op de volledige erfenis

Stappenplan erfenis: bekijk onze stapsgewijze afhandeling

Hoe weet een notaris dat er iemand overleden is en dus

Notarissen. Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden. Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen. Deblokkeren van bankrekeningen bij overlijden. Voorafgaande identificatie van percelen Maurena Leimena: Het is mogelijk om zelf te bepalen wie na uw overlijden als voogd of voogden de voogdij over uw minderjarige kinderen zal of zullen hebben. Dit kunt u zelf regelen in het gezagsregister of in een testament door de notaris. Wanneer u zelf niets regelt, beslist de rechter wat er met de kinderen gaat gebeuren Bankrekening na overlijden. Wanneer een dierbare komt te overlijden moet u dit melden aan de bank. (overlijden niet melden bij bank is strafbaar.) Uiteraard heeft u niet zomaar toegang tot een bankrekening na het overlijden van ouders, u kunt dus niet altijd de bankzaken bij overlijden regelen

Wanneer naar de notaris na overlijden - Agelink Uitvaartzor

Premies. Bij een overlijden vragen we je, ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen en de precieze overlijdensdatum mee te delen. Wanneer de overledene een persoonlijke premie aan Vanbreda betaalde voor zijn of haar medisch plan, krijg je van ons zo snel mogelijk een bericht U kunt het overlijden online, per e-mail of per post aan ons doorgeven: Online. : Informeer Onderlinge 's-Gravenhage én andere organisaties. E-mail. : info@ ogmail .nl. Post. : Onderlinge 's-Gravenhage, Postbus 629, 2501 CP Den Haag. Na ontvangst van de gegevens en documenten sturen wij u binnen 5 werkdagen bericht Agelink Uitvaartzorg. 23 april ·. Wanneer een dierbare komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Ook op financieel of juridisch gebied moet er vaak veel in gang worden gezet. Denk aan het verdelen van de erfenis, de erfbelasting en eventuele verzekeringen die nog lopen. Hiervoor kun je terecht bij een notaris Regelen na overlijden Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamenten Register of er wel of geen testament is. De aangifte moet een opgave van de bezittingen en schulden op het moment van overlijden bevatten. De notaris kan u van dienst zijn bij het opstellen en indienen van de aangifte

Overlijden: wat moet ik regelen? Rijksoverheid

Dit doen we binnen 4 maanden na het overlijden. We sturen de brief naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. In de brief staat ook hoe u aangifte erfbelasting doet en wanneer de aangifte bij ons binnen moet zijn Een verklaring van erfrecht kan alléén door een notaris worden opgemaakt. Een verklaring van erfrecht wordt ook wel akte van erfrecht genoemd. Wanneer heb ik een verklaring van erfrecht nodig? Na overlijden kunnen verschillende instanties om een verklaring van erfrecht vragen. Meer informatie over wanneer en waarvoor u een verklaring van. Na overlijden zult u benaderd worden door de levensverzekeringsmaatschappij in verband met het storten van de uitkering. De maatschappij zal u vragen om een verklaring van erfrecht. Belangrijk is om even stil te staan aan wie de uitkering wordt uitgekeerd De Belastingdienst stuurt een brief over de aangifte naar 1 van de erfgenamen, meestal de partner of het oudste kind van de overledene. In de brief staat hoe je aangifte erfbelasting doet en wanneer de aangifte binnen moet zijn. Is er executeur of notaris gemachtigd om de aangifte erfbelasting in te vullen? Dan krijgt die de brief

Refoweb Geen bericht bij overlijden ouders Refowe

Na het overlijden van onze vader,hebben we alle papieren die nodig waren voor de erfenisafhandeling bij de notaris gebracht.Nadat de belastingdienst zichter over had gebogen,heeft de notaris alles in orde gemaakt.Alles bij elkaar duurde voor ons slechts 8 maanden.We hadden heel goed contact met de notaris,en waren met 2 zussen als executeur aangesteld door onze vader Notaris heeft na 13 jaar eenvoudige erfenis nog niet afgerond: ontzetting uit ambt. 30 april 2021 door Advocatie redactie. Al ruim dertien jaar heeft een notaris uit het ressort 's-Hertogenbosch de afwikkeling van een eenvoudige nalatenschap onder zich. Dit voorjaar is er nog steeds niets vereffend en de basale boedelbeschrijving is 'een. De erfenis van de langstlevende echtgenoot wordt door die rente op papier 'uitgehold', waardoor de kinderen na zijn of haar overlijden minder erfbelasting hoeven te betalen. Deze optie leidt meestal wel tot meer belastingheffing bij de aangifte van het overlijden waarin voor die hoge rente wordt gekozen

Hoelang duurt de afwikkeling van een - Coöperatie DEL

Na een overlijden breekt een verdrietige periode aan. Tegelijk moet er veel geregeld worden. Lees hier hoe het zit met erfbelasting, aangifte en toeslagen Erachter komen wanneer iemand is overleden. Als je wordt geconfronteerd met het overlijden van een geliefde kan het moeilijk zijn om afscheid te nemen als je niet zeker weet wanneer hij of zij precies is overleden. Mogelijk bent je naar.. Het overlijden van een familielid is ingrijpend. In deze moeilijke tijd moet je vaak veel regelen, ook met de overheid. Deze checklist helpt je daarbij. Rechts vind je een overzicht van de onderwerpen op deze pagina. 1. Zorg voor een verklaring van overlijden. De huisarts of de arts in het ziekenhuis stelt vaak een verklaring van overlijden op. 2 Vragen en antwoorden. Veel mensen hebben vragen over erven en alles wat daarmee samenhangt. En veel van die vragen komen op hetzelfde neer en zijn duidelijk te beantwoorden. Hieronder ziet u een aantal vragen die Erfrecht Jurist regelmatig tegenkomt. Door op de vraag te klikken, komt u vanzelf bij het antwoord terecht

Bericht van overlijden BGN

Bankzaken regelen voor en na overlijden. In de moeilijke periode rondom een overlijden, helpen we je graag op weg. Of dit nu gaat om je eigen geldzaken goed achter te laten of hulp bij het overlijden van een dierbare. Naasten goed achterlaten . Gezamenlijke betaal- of spaarrekening Volmacht Overlijdensrisicoverzekering Schenken Kinderalimentatie na overlijden van een ouder: kan dat? Deel op LinkedIn. Dat het instellen van een vordering lonend kan zijn, blijkt uit rechtspraak. In de twee bekendste uitspraken die ik vond, zijn sommen van €19.720,- en € 25.000,- ineens toegekend. In deze zaken was inderdaad beide keren sprake van een scheidingssituatie waarin het. Na het overlijden is het verstandig om direct contact op te nemen met de notaris. In eerste instantie hebt u tot 3 mnd na het overlijden recht op beraad. In deze periode kunt u bekijken of de nalatenschap positief of negatief uitvalt. De begrafenis mag u zelf regelen, beter is in overleg met de familie Verklaring van erfrecht niet altijd meer noodzakelijk Na het overlijden kan een notaris een verklaring van erfrecht afgeven, waaruit blijkt wie de erfgenamen zijn. Vanaf 2012 Ziggo: samenvoeging van Casema, @Home en Multikabel Vrijdag 16 mei 2008 presenteerden @Home, Casema en Multikabel zich als een nieuw bedrijf: Ziggo Nabestaanden. Wat gebeurt er met mijn participatie na mijn overlijden? Wanneer u overlijdt blijft uw participatie ongewijzigd, totdat Meewind een verzoek ontvangt van de executeur. Er zijn twee opties, mede afhankelijk van wat u heeft vastgelegd bij de notaris. Uw executeur geeft aan dat uw participatie wordt behouden

Wanneer wordt een testament geopend? - Alles over erve

De notaris kan, indien hieraan voldaan is, zijn akte in principe pas na bvb zeven maand opmaken zonder sanctie. Uitzondering op de vier maand na ondertekening datum is wanneer er opschortende voorwaarden in de compromis staan. De termijn van vier maand begint pas te lopen na het vervullen (of vervallen) van deze voorwaarden Wanneer iemand overleden is, moet u zo snel mogelijk de begrafenisondernemer contacteren, die zorgt voor de aangifte van het overlijden bij de burgerlijke stand van de gemeente, een notaris aanstellen endebankeninlichten.Ubeltdusbesteven met uw bankkantoor, of u gaat er even langs. Belangrijk om weten is dat ook de banken waar enkel de. Wanneer is de wettelijke verdeling ongedaan maken verstandig?: stel een van de kinderen wil de woning overnemen (zonder overdrachtsbelasting) of er is ondernemingsvermogen. Ongedaanmaking moet binnen 3 maanden na het overlijden gebeuren; dit is een erg korte termijn In 13 stappen naar een vlotte afhandeling van uw erfenis. Als wettelijke erfgenaam wordt u geconfronteerd met het verlies van een dierbare. Tegelijk begint na een overlijden ook een administratieve molen te draaien. Hier vindt u het antwoord op 13 belangrijke praktische vragen

Onmiddellijk na ontvangst van het bericht van overlijden moet de financiële instelling de nodige Een attest van erfopvolging opgesteld door het registratiekantoor of een akte van erfopvolging opgesteld door een notaris vermelden duidelijk wie er aanspraak maakt op de Wanneer de overledene een pensioen genoot van de Rijksdient voor. Overlijden is geen prettig onderwerp om over na te denken. Toch is het fijn te weten wat het pensioenfonds voor uw nabestaanden regelt bij uw overlijden. Als u overlijdt We ontvangen uw overlijdensbericht van de Nederlands gemeente waar u bent ingeschreven. Uw nabestaanden hoeven dit niet door te geven Hierin beschrijft de notaris onder andere wie de erfgenamen van een overledene zijn. Wanneer iemand overlijdt, regelt het Nederlandse Erfrecht de overgang van de bezittingen op de erfgenamen. De wetgever heeft tevens bepaald dat een VvE het enige document is op basis waarvan bevrijdend kan worden betaald Van belang is dan dat de samenwonenden tot overlijden ten minste vijf jaar onafgebroken op hetzelfde adres staan ingeschreven. Omdat pas na het overlijden van de echtgenoot van zijn zus, de man een notariële samenlevingsovereenkomst met zijn zus kon aangaan, gaat pas vanaf dat moment de vijfjaarsperiode lopen Economics, 2010, 575; A.VAN DOORSLAER DE TEN RYEN, De fiscale notificatie in het kader van het onroerend beslag, Notariaat 2012, afl. 16, 1. 5 Voor de Vlaamse belastingen: artikel 3.10.5.3.2 VCF 6 J. VERSTAPPEN, De fiscale rol van de notaris: agent van de fiscus versus raadsman van zijn cliënten, Gent