Home

Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderij sectoren 2022

Feiten en cijfers zijn verzameld voor de sectoren melkvee, (runder)vleesvee, vleeskalveren, varkens, leghennen, vleeskuikens, eenden, kalkoenen, konijnen, schapen, geiten en paarden. De sectoren in dit overzicht zijn afgebakend als de schakels die met dieren werken (primaire productie) en de Het meer dan 100 pagina's tellende rapport 'Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren', dat in december verscheen, geeft informatie over de omvang en karakteristieken van verschillende sectoren: melkvee, vleesvee, vleeskalveren, varkens, leghennen, vleeskuikens, eenden, kalkoenen, konijnen, schapen, geiten en paarden Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 2018. Geert van der Peet, Ferry Leenstra, Izak Vermeij, Nico Bondt, Linda Puister, Jaap van Os. Livestock & Environment

Gespecialiseerde geitenhouders houden zo'n 70% van de in totaal in Nederland aanwezige geiten. De omvang van de bedrijven is de laatste jaren flink gestegen. Dit komt met name doordat de melkprijs sinds 20111 is gestegen van 40 cent naar 60 á 70 cent. De gemiddelde omvang van een gespecialiseerd geitenbedrijf is in ruim 10 jaar tijd mede hierdoor bijna verdubbeld Inkomen uit bedrijf - Melkveehouderij. Lager inkomen op melkveebedrijven door lagere melkprijs en hogere voerkosten. 12/17/2020. Het gemiddelde inkomen uit bedrijf in 2020 is geraamd op 43.000 euro per onbetaalde aje. Dit is 6.000 euro minder dan in 2019 maar 5.000 euro hoger dan het gemiddelde over de periode 2015-2019 Hoeveel bedrijven zijn er in de landbouw, waaronder sierteelt, volgens de statistiek landbouwtelling? In 2019 waren er 53 233 landbouwbedrijven in Nederland. Hiervan is 1,6 procent snijbloembedrijf, in totaal 856 bedrijven. 1,1 procent van alle landbouwbedrijven in Nederland in 2019 was een pot- en perkplantenbedrijf, in totaal 611 bedrijven

Cijfers en trends uit de sectoren. Wat speelt er in ondernemend Nederland? Per sector nemen onze experts je mee in de laatste cijfers en trends. Van innovatie en duurzaamheid tot ontwikkelingen in vraag en aanbod. Alle sectoren en bijbehorende branches komen aan bod. Benieuwd? Selecteer een sector of lees de laatste publicaties Afzet van gewasbeschermingsmiddelen stabiliseerde in 2019; milieubelasting per ha daalde. De afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen lag in 2019 nagenoeg gelijk aan de afzet in 2018, namelijk 9,3 miljoen kilo actieve stof (CBS, 2021). De lagere afzet had deels te maken. Aandeel van sectoren (volgens de sectorindeling uit het Klimaatakkoord) in de totale uitstoot van broeikasgassen in Nederland in 2019. Bron: CBS, 202 Met een gemiddelde financiering van € 11.000 per koe, of € 1,23 per kg melk, is de financiering in Nederland stevig. In Europees verband zijn alleen de bedrijven in Denemarken zwaarder gefinan- cierd. Bij de 25% zwaarst gefinancierde bedrijven in Nederland loopt de financiering zelfs op naar zo'n € 18.000 per koe StatLine is de databank van het CBS. Het CBS biedt een schat aan cijfers over de Nederlandse economie en samenleving en is vrij beschikbaar

In 2019 was er weer daling in het gebruik ten opzichte van 2018 van ruim 15%, vooral door een daling van het gebruik in de vleeskalverhouderij, een sector waar het gebruik nog steeds hoog is. Dit blijkt uit verkoopcijfers van de branchevereniging Veterinaire Farmacie (FIDIN) In de varkenshouderij was dit percentage 30% en in de rundveehouderij 10%. Figuur 1 geeft de ontwikkeling in de pluimveehouderij sinds 2009. In de pluimveehouderij is sprake van een sterke toename in 2018 en 2019. Een belangrijke bijdrage wordt geleverd door de stallen die voldoen aan de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) en het Beter Leven.

S.1 •De Nederlandse handel in landbouwgoederen • De Nederlandse export van landbouwgoederen (primaire, onbewerkte goederen en secundaire, bewerkte goederen) wordt voor 2019 geraamd op 94,5 miljard euro (figuur S.1). Dat is 4,6% meer dan in 2018 (90,4 miljard euro). Dit is een nieuw record; nooit eerder exporteerde Nederland voor ee De publicatie Zuivel in Cijfers biedt een cijfermatig overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in de Nederlandse zuivelsector in 2019 en is onderverdeeld in acht onderwerpen Algemeen. De brochure 'Zuivel in cijfers' geeft een overzicht van de ontwikkelingen in cijfers op de (inter)nationale zuivelmarkt, onderverdeeld in 4 kernthema's: voeding, economie, kwaliteit en duurzaamheid. De video 'Zuivel - De kracht die we doorgeven' gaat over de kracht van de Nederlandse zuivelsector en dat we hier trots op mogen zijn De meeste datalekken in de eerste helft van 2019 hadden betrekking op naam (11.161), geslacht (7.373) en contactgegevens (6.739). In 2018 was dit ook het geval

Van de Nederlandse bevolking boven de 15 jaar heeft 46,7% minimaal één keer vrijwilligerswerk gedaan in 2019. Dat is een kleine daling ten opzichte van voorgaande jaren. In 2012 deed nog 50,5% van de bevolking vrijwilligerswerk. Dit zijn de cijfers uit het CBS-onderzoek Vrijwilligerswerk 2019 De grafiek toont de totale waarde van goederen en diensten die in een jaar zijn geproduceerd door de landbouw. In de afgelopen tien jaar is deze waarde gestegen van ongeveer 25 miljard euro naar ongeveer 29 miljard euro. Ondernemersplein Feiten en Cijfers Wederom veel ernstige vuurwerkongevallen tijdens de jaarwisseling. Amsterdam, 4 januari 2020 - Op 31 december 2019 en 1 januari 2020 zijn bijna 1.300 slachtoffers van een vuurwerkongeval behandeld, waarvan 385 op de Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis en naar schatting 900 met lichtere verwondingen op een huisartsenpost (HAP) 6 De Molenaar nr. 1 | 2019 Productiviteit agrarische sector stabiel Het aantal agrarische bedrijven daalt, maar de productiviteit blijft stabiel en neemt in sommige sectoren nog toe. Schaalvergroting leidt vaak automatisch tot productiviteitsverhoging, maar die toename kent grenzen, waarschuwt econoom Jaap van Duijn. Boer Lees verder

De top 5 wordt vervolledigd met Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Tsjechië. Litouwen 2% Andere landen 14% Italië 3% Frankrijk 3% China 2% Polen 27% VK 4% Duitsland 29% Tsjechië 3% Nederland 11% Slowakije 2% EXPORT VARKENSVLEES In 2018 steeg de export van varkensvlees met 2,7% tot 816.609 ton. 10 EXPORT / BELGI Cijfers datalekken 2019. In 2019 ontving de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bijna 27.000 datalekmeldingen. Dat is een stijging van 29% ten opzichte van 2018. De AP ontving dit jaar een kwart meer meldingen naar aanleiding van hacking, phishing of malware-incidenten dan in het jaar daarvoor

Raadpleeg de website Landbouwcijfers voor meer indicatoren, data en publicaties over de Vlaamse landbouw en visserij. Sectoroverzichten De sectoroverzichten geven een handig overzicht in cijfers van de huidige situatie en de recentste evoluties van de Vlaamse primaire sector De krapte­indicator van Nederland kwam eind 2019 uit op 2,8. In een gezonde woningmarkt is de krapte­indicator tussen 5 en 10. Elke koper kan kiezen uit 5 tot 10 woningen en vraag een aanbod is in evenwicht. De huidige woningmarkt is ongezond en dit beperkt zich niet tot de grote steden en de Randstad. In slecht We hebben in Nederland veel aandacht voor veilig werken. Maar nog altijd gebeuren er ieder jaar ongeveer 220.000 ongevallen. Daarvan zijn er 2.300 ongevallen ernstig. En 60 mensen overlijden. Maar wat is eigenlijk een arbeidsongeval? En over welke feiten en cijfers hebben we het als we de arbeidsongevallen in kaart brengen sectoren dan de land- en tuinbouw. 2017 voorlopige cijfers. Mestproductie in de veehouderij . Stikstofplafond. Figuur 14 Ontwikkeling van de stikstof- en fosfaatproductie in mest in de land- en tuinbouw beschreven in de publicatie Dolman, M.A., G.D. Jukema, P. Ramaekers (EDS.), 2019. De Nederlandse landbouwexport in 2018 in breder.

Feiten en cijfers over de Nederlandse veehouderijsectoren 201

  1. Bekijk de belangrijkste feiten en cijfers over de griep in de winter van 2019/2020 in Nederland. Monitoring sterftecijfers. Jaarlijks melden artsen in een beperkt aantal overlijdensgevallen influenza als primaire (onderliggende) doodsoorzaak van de overledene
  2. Feiten en cijfers. 9,8 miljoen ontvangen aangiften. Naar aangifte 2020. Douane Nederland in 2019; Dutch Customs in 2019; Douane Nederland in 2018; Dutch Customs in 2018; Onze organisatie. Aantal medewerkers in 2018; Aantal medewerkers in 2017; Aantal medewerkers in 2016; Aantal medewerkers in 2015; Over de Belastingdienst. Contact.
  3. Feiten en cijfers. De Politieacademie is het centrum voor opleidingen en kennis van de Nederlandse politie. Het is Jaarverslag 2019. Jaarverslag 2018. Jaarverslag 2017. Jaarverslag 2016. Jaarverslag 2015. Jaarverslag 2014. Jaarverslag 2013. Jaarverslag 2012 Jaarplannen. Jaarplan 201
  4. In Nederland werkt Shell aan het opsporen, winnen en verwerken van gas en olie, en de verkoop van producten

Feiten en cijfers over de multiculturele samenleving. Het etnisch landschap in Nederland laat een grote verscheidenheid zien aan sociaal-culturele groepen. In totaal zijn er iets meer dan twee. Download 'Huiselijk geweld: feiten en cijfers 2019'. Dit document gaat in op de prevalentie van huiselijk geweld. Vervolgens wordt ingezoomd op enkele specifieke vormen van huiselijk geweld: partnergeweld, seksueel geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Ten slotte worden enkele beleidsontwikkelingen beschreven Het Jaarbericht 2019 van de Nationale Drug Monitor (NDM) geeft een overzicht van de trends, laatste cijfers en feiten over het gebruik van en schade door alcohol, tabak, drugs en slaap- en kalmeringsmiddelen, en ontwikkelingen in wetgeving, beleid en alcohol- en drugsgerelateerde criminaliteit en overlast

De Nederlandse pluimveehouderij produceert (broed)eieren en vlees. Zij is vooruitstrevend als het gaat om dierenwelzijn, stalemissies en mestverwaarding. Het voortdurend verbeteren en bewaken van diergezondheid en voedselveiligheid zijn prioriteit voor de vakgroep. Pluimveehouders door heel Nederland houden leghennen, vleeskuikens en hun ouderdieren, kalkoenen en eenden. De producten worden. In de energietransitie is er een grote vraag naar accurate en waardevrije informatie om een realistisch beeld te krijgen van waar Nederland zich bevindt in de overgang naar een duurzamere energievoorziening. Op deze pagina verschaft Energie-Nederland de kerncijfers en feiten over het Nederlandse energielandschap die context kunnen bieden aan actuele problematiek Om meer inzicht te bieden in laaggeletterdheid in Nederland anno 2018, publiceerde Stichting Lezen & Schrijven in september een literatuurstudie met feiten en cijfers over laaggeletterdheid. Deze publicatie toont onder meer kerncijfers binnen de domeinen taalbeheersing, welzijn, arbeidsmarkt en economie, gezondheid, opleiding en ontwikkeling en ontplooiing Deze feiten en cijfers zijn afkomstig uit verschillende bronnen en geven de omvang, impact en efficiëntie van private opleiders in Nederland in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen weer. Klik hier voor alle facts en figures 2019 KERNCIJFERS ROKEN 2019 DE LAATSTE CIJFERS OVER ROKEN, STOPPEN MET ROKEN EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRONISCHE SIGARETTEN ROKEN IN NEDERLAND Dit zijn net iets minder dan 3 miljoen elektronische sigaret volwassenen 21,7% van de volwassenen (18 jaar en ouder) rookte in 2019 32,8% Bijna 1 op de 3 rokers heeft in 2019 een serieuze stoppoging gedaan 1,6

Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij - Dierenwelzijnswe

Feiten en cijfers Nederlandse veehouderij - Melkveebedrijf

de Nederlandse ggz. Terug Missie en visie Leden Bestuur Bureau Feiten en cijfers Publicaties Werken bij de Nederlandse ggz Over de ggz branche. Terug Over de ggz branche Leerstoel geschiedenis van de psychiatrie Vergeten slachtoffers, Tweede Wereldoorlog Lid worden. De vacaturegraad is vergelijkbaar met eerdere perioden zoals 2016/2017, 2008 en 2005. Jaren waarin de economie flinke groeide in tegenstelling tot forse krimp in 2020. De meest recente prognose van het CPB over de Nederlandse economie en arbeidsmarkt zijn doorgerekend in ons vacaturemodel Vergeleken met de grootte van het totale oppervlakte van de Nederlandse bedrijfsterreinen is dit een footprint van 0,3%. In vergelijking met glastuinbouw (10.445 hectare/1,2%) en distributiecentra (3459 hectare - 0,41%), zijn datacenters in Nederland één van de sectoren met de kleinste footprint Jongeren zijn het vaakst actief op de arbeidsmarkt. Maar weinig Syriërs van 45 jaar en ouder zijn actief op de arbeidsmarkt. Bij alle leeftijdscategorieën is de arbeidsparticipatie tussen 2017 en 2019 gestegen. Langer in Nederland, vaker aan het werk. De arbeidsparticipatie is ook gebonden aan de periode dat men in Nederland woont

8 nieuwe feiten over vluchtelingen. Opnieuw is er een recordaantal mensen wereldwijd op de vlucht als gevolg van oorlog, conflict en vervolging. Uit het jaarlijkse UNHCR Global Trends rapport blijkt dat bijna 82,4 miljoen mensen ontheemd waren aan het einde van 2020, in vergelijking met 79,5 miljoen in 2019 Feiten en Cijfers Branden - Federatie Veilig Nederland. home /. Handige informatie / Feiten en cijfers / Feiten en Cijfers Branden /. 181 aangesloten leden 400 duizend aansluitingen MARC's 62 miljoenenbranden 70% van de leden heeft 0-50 FTE 300 fietsen gestolen per dag 195 inbraakpogingen per dag 177 brandclaims per dag 65% van de branden wordt. (3) Schattingsstudie naar de mate van verspilling van zuivel en andere drinkbare vloeistoffen in Nederland, 2017 - door TNS/KantarPublic. Feiten en cijfers over verspillen van voedsel door consumenten in 2016, 2017 - door Milieu Centraal en Voedingscentrum; Onderzoek voedselverspilling tijdens coronacrisis 2020 19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, aangenomen) Machtigingswet oprichting Invest-NL ( 35.123 ) 19 november 2019 (Stemming bij zitten en opstaan, verworpen) Motie-Teunissen (PvdD) c.s. over de goedkeuring van standaarden en de lijst met uitsluitingen als bedoeld in de overeenkomst tussen de Staat en Invest-NL ( 35.123, I

De groei van het BNP in de laatste jaren is in de sector landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij 15,7 %, in de dienstverlenende sector 56,5 % en in andere industriële sectoren 27,8 %. Hierdoor is de economische situatie van het land sterk verbeterd. Zo'n 45 % van de bevolking werkt in de landbouw, bosbouw, veeteelt en visserij Feiten en cijfers patiëntenzorg 2019 Steven Pleiter, kennis over de wettelijke zorgvuldigheidseisen of een gebrek aan ervaring. Beide zijn voor Expertisecentrum Euthanasie reden om te investeren in over 2018 en 771 over in 2019 ingewilligde euthanasieverzoeken De officiële Nederlandse Zuivelnoteringen leveren deze week over de volle linie verder in. Boter noteert nu 385 euro na een verlies van 7 euro. Magere melkpoeder voor humane consumptie levert 3 euro in en komt daarmee uit op 248 euro Werken omvat alle activiteiten die tot productie leiden, inkomen genereren en werkgelegenheid met zich meebrengen. Het totale ruimtegebruik door werklocaties is de afgelopen decennia toegenomen, maar er hebben wel twee tegengestelde trends plaatsgevonden. Sinds halverwege de jaren '90 tot ongeveer 2008 is de economie snel gegroeid en dat ging gepaard met een groei van de

Wij hogen hem in 24h op en u werkt door. Comfortmix is dé specialist voor boxstrooisel. met voor elke situatie de perfecte oplossing. Natriumbicarbonaat voor melkkoeien. Effectieve oplossing tegen pensverzuring Op deze pagina's staan feiten en cijfers over het mbo in Nederland bijeen. Denk aan het aantal studenten en medewerkers, het studiesucces en de aansluiting op de arbeidsmarkt. De MBO Raad wil zo bijdragen aan een gefundeerd debat over het middelbaar beroepsonderwijs. Naast de landelijke cijfers over het mbo moeten ook de scholen zich. Deze Zorgmonitor 2019 biedt informatie over de zorg- en leefsituatie van mensen met een chronische ziekte, vanuit het perspectief van mensen zelf. Hierbij worden ontwikkelingen in de zorg tussen 2005 en 2018 gepresenteerd en wordt expliciet aandacht besteed aan de ervaringen met persoonsgerichte zorg, de kwaliteit van zorgprocessen, zoals.

Onderzoek. Het CBF verzamelt onderzoeksrapporten over de goededoelensector in Nederland. Hiermee signaleren we trends en ontwikkelingen over filantropie en fondsenwervende organisaties. Zo publiceren we hier elk kwartaal de uitkomsten van het Nederlands Donateurspanel, dat ingaat op het vertrouwen van het publiek in goede doelen Feiten en cijfers - pagina 8. In onderstaande artikelen vindt u feiten en cijfers over de zorg en ZorgkaartNederland. 174 artikelen. Filters . Keuzehulp amandelen knippen. 28 maart 2019 Vorig jaar hebben 116.000 mensen in Nederland te horen gekregen dat ze kanker hebben

Volg ons. Nieuwsbrief. Aanmelden nieuwsbrie Feiten & cijfers. De arbeidsmarktregio Rivierenland wordt gevormd door de gemeenten Buren, Culemborg, Maasdriel, Neder-Betuwe, Tiel, West Betuwe, West Maas en Waal en Zaltbommel, zie afbeelding hier naast. Technisch onderwijs in Rivierenland. Rivierenland is een plattelandsregio met een hoge mate van zelfredzaamheid en ook aandacht voor. Publicaties. ActiZ vindt het belangrijk om inzicht te bieden in de belangrijkste feiten en cijfers van de zorg voor ouderen en chronisch zieken. Niet alleen om onze branche te duiden, maar ook omdat we het van belang vinden om de juiste cijfers als uitgangspunt te nemen. Onder meer in het maatschappelijk debat over de ouderenzorg De totale waarde van fysieke logistieke activiteiten in Nederland in 2017 was 53,7 miljard euro. Deze 53,7 miljard euro was 7,3% van de in Nederland gecreëerde toegevoegde waarde in 2017, en 3,6% van de totale omzet in de sectoren. De grootste waarde (24%) werd gerealiseerd voor de sector Levensmiddelen en dagelijkse verzorging

Motie-Van der Linden (FVD) c.s. inzake de onwenselijkheid dat de resterende Nederlandse kolencentrales tot biomassacentrales worden omgebouwd 10 december 2019 (Hamerstuk) Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2019 (voorjaarsnota) ( 35.210 VIII Dit verschilt opnieuw tussen de lidstaten - van een pensioenkloof van 43% in Luxemburg tot 1% in Estland. In België was de pensioenkloof 25% en in Nederland 40%. Lees meer over wat het Parlement doet om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te dichten Vergroot deze afbeelding: Infografiek over plastic afval en recycling in Europ

Cijfers en trends veehouderij - Raboban

Van 8 tot 12 december 2021 vindt in Brussel de Agribex plaats: de grootste Belgische indoorbeurs voor akkerbouw, veeteelt en groenvoorziening. Het team van ADVANTAGE AUSTRIA in Brussel neemt dit jaar deel en zal er het beste uit Oostenrijk presenteren, met een focus op duurzame en milieubewuste landbouwmethodes Cijfers & statistieken. Cijfers en statistieken vormen de basis van goed beleid. We zetten ons dan ook in om interessante data te verkrijgen, te duiden en te delen. Dat doen we mét en vóór de sector. Want met de juiste data kunnen we samen een effectieve bijdrage leveren aan het realiseren van onze langetermijnvisie Perspectief 2030 voor de cijfers die gebruikt worden in de Staat van het mkb en de Jaarberichten tussen 2016 en 2018. De cijfers in het Jaarbericht 2019 over microbedrijven en bedrijven met 1 werkzame persoon zijn gebaseerd op de gecorrigeerde brondata. De cijfers zijn daarom niet in alle gevallen vergelijkbaar met die van eerder 4 DATA EN FEITEN 2019 5 Inleiding Stichting Farmaceutische Kengetallen Data en Feiten is de jaaruitgave van de SFK en bevat de belangrijkste kengetallen van het afgelopen jaar. Over deze uitgave De cijfers in deze uitgave geven het landelijk geneesmiddelengebruik via openbare apotheken weer

Cijfers over schapen- en geitenhouderij - WU

Kengetallen uit de bouw en infra. Bouw- en infrabedrijven hebben een belangrijke bijdrage aan een goed woon-, werk- en leefklimaat in Nederland. De totale bouwsector is goed voor zo'n 9% van het bruto binnenlands product en voor een productie van ruim 70 miljard euro. Bekijk onderstaand de belangrijkste feiten en cijfers over de bouwsector Ondanks verbeteringen in brandstofgebruik wordt de uitstoot van vliegtuigen in 2050 naar verwachting 7 tot 10 keer groter dan in 1990. Daarnaast wordt een stijging van 50% tot 250% van de uitstoot van schepen verwacht. Infografiek over de evolutie van broeikasgasemissie per sector, inclusief lucht- en scheepvaart

informatie over de agrosector - Agrarische feiten en cijfer

De Gezondheidsmonitor Jeugd 2015 en 2019 zijn uitgevoerd door de GGD'en en RIVM. In 2015 hebben bijna 97.000 leerlingen en 377 scholen deelgenomen aan deze monitor. In 2019 waren dit 171.192 leerlingen en 707 scholen. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vind u hier en hier en voor Gezondheidsmonitors Jeugd vindt u hier Cijfers van het CBS over gezondheid en zorg waaronder levensverwachting, roken en gebruik e-sigaret, alcoholgebruik, overgewicht (obesitas), gebruik van cholesterolverlagers, doodsoorzaken, aantal huisartsen, langdurige zorg en opnameduur in het ziekenhuis Impact op de samenleving. Dementie is volgens artsen en onderzoekers de volksziekte met de hoogste ziektelast voor de patiënt. Dementie is de volksziekte met de hoogste zorgkosten. In 2017 zijn de kosten voor dementiezorg 9,3 miljard. Dit komt overeen met 10,5% van de totale kosten in de Nederlandse gezondheidszorg

Feiten en cijfers over de landbouw - CB

Vektis stelt de wachttijden per zorgaanbieder beschikbaar voor de website kiezenindeggz.nl. Deze website is bedoeld voor cliënten en hun naasten, huisartsen, andere verwijzers en zorgbemiddelaars bij verzekeraars. In deze factsheet geven we een overzicht van de gemiddelde wachttijden t/m mei 2021 in de verschillende regio's in Nederland Donatie kan alleen als de overledene medisch geschikt is voor donatie en als er toestemming is voor donatie. Gemiddeld doneren tussen de 10 en 30 overledenen hun organen. De definitieve jaarcijfers zijn te bekijken in het jaarverslag van de Nederlandse Transplantatie Stichting. Bekijk de maandcijfers van de organen

Cijfers en trends uit de sectoren - Raboban

verslag van de feiten en cijfers van de Gezelschapsdierensector. 5. Opleidingen In Nederland worden diverse cursussen en opleidingen aangeboden in relatie met gezelschapsdieren Op verzoek van het CBS heeft het Centraal Planbureau (CPB, 2018) ramingen gemaakt voor 2018 en 2019 van het aantal huishoudens met een laag inkomen. Deze ramingen wijzen erop dat het aandeel huishoudens met kans op armoede in 2018 met 8,1 procent vrijwel stabiel blijft, maar in 2019 daalt tot 7,5 procent Feiten en cijfers op een rij HANDREIKING LHBTI-EMANCIPATIE Hoeveel lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen, transgender en intersekse personen (LHBTI's) zijn er in Nederland? Hoe tolerant is de Nederlandse bevolking ten opzichte van lesbische vrouwen en homomannen? Wat is de mening van Nederlanders over biseksualiteit en transgender personen

Agrarische feiten en cijfers - Agrimati

7x leuke weetjes over Nederland. In Nederland ligt maar liefst 37.000 kilometer aan fietspaden. Bijna een derde van heel Nederland ligt onder zeeniveau. Nederlanders zijn de langste mensen ter wereld. Op het waddeneiland Texel wonen méér schapen dan mensen. Amsterdam is volledig op palen gebouwd en heeft 1200 bruggen Voor u ligt een document met feiten en cijfers over de Nederlandse varkenshouderij. Hiermee kunt u uzelf, of anderen informeren over allerlei zaken omtrent varkens, varkenshouderijen en varkensvlees. Dit document wordt met enige regelmaat geactualiseerd. Laatste versie: juli 2016 Aantal varkens in Nederlan

De energiecijfers van Nederland - Energiecijfers - Energie

Cijfers hartstilstand en reanimatie. In gemiddeld 70% van de gevallen vindt een reanimatie thuis plaats. De rest is op straat, in een openbaar gebouw of tijdens sport of ontspanning ergens anders. Enkele feiten over reanimatie uit onderzoeken in Nederland op een rij: in Nederland zijn er 8.000 reanimaties per jaar buiten het ziekenhui Feiten & Cijfers Wij verstrekken aan veel verschillende organisaties cijfers over allerlei soorten boetes en processen. Hier vindt u een aantal documenten met veelgevraagde informatie, gerangschikt op jaar De handel met Saoedi-Arabië kent forse ups-and-downs. De invoer had een piek in 2012 maar daalde in 2015 fors. De uitvoer is de laatste jaren redelijk stabiel gebleven. Meer weten? Hieronder vindt u de belangrijkste cijfers over de handel tussen Nederland en Saoedi-Arabië.Wilt u de onderlinge handel zien in een grafisch overzicht? Bekijk dan de grafiek op de website van het Centraal Bureau. Mobiliteit in Cijfers. Verkoopcijfers van personenauto's, bedrijfsauto's, bestelauto's, trucks, aanhangwagens, fietsen en scooters, caravans en campers, motorfietsen, rijles en brandsto

CBS Statlin

De omvang van de publieke sector: het aantal werknemers bij de overheid en de ontwikkeling van het arbeidsvolume. De ontwikkelingen van het totale aantal werkzame personen in de publieke sector. Informatie over het aantal werknemers bij de overheid en de ontwikkeling van het arbeidsvolume. Tabellen met gedetailleerde informatie over de aantallen personeel bij de overheid Fusies, overnames en samenwerking in de accountantsmarkt. Een overzicht van fusies, overnames en samenwerkingen van Nederlandse accountantskantoren waarover is bericht in (vak)media. Fusies, overnames en samenwerking in de accountantsmarkt. Omzet accountantskantoren (€ mln) 2019 (-20) 2018 (-19) Deloitte PwC EY KPMG BDO Flynth 0 500 1,000 1,500 Feiten & cijfers geletterdheid Overzicht van de gevolgen van laaggeletterdheid en opbrengsten van investeringen voor samenleving en individu • 9 Met de neus op de feiten In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat staat gelijk aan zeker 1 op de 9 Nederlanders in deze leeftijdscategorie Feiten en cijfers. Terug. Meer dan 250.000 Nederlanders hebben een visuele beperking in beide ogen. Meer dan 50% van het zichtverlies kan worden voorkomen door oogonderzoek. 85% van de mensen met een visuele beperking in Nederland is 50 jaar of ouder. Twee keer zoveel vrouwen dan mannen hebben een visuele beperking

Gebruik van antibiotica in de veehouderij en resistentie

Dan heeft u cijfers en feiten nodig. Aan de hand daarvan kunt u prioriteiten stellen voor uw beleid en bepalen wat uw doelgroepen zijn. Bronnen voor het maken van een wijkgezondheidsprofiel. Met een wijkgezondheidsprofiel ziet u via feiten en cijfers wat de gezondheidssituatie is en welke groepen in de wijk depressieve klachten hebben Veeteelt of veehouderij is de tak van landbouw waarbij men vee houdt voor het verkrijgen van melk, eieren, vlees of bont.Door selectief te kruisen kunnen eigenschappen van het gebruiksvee steeds verder worden aangepast aan de commerciële behoeftes.. Veeteelt kan worden onderverdeeld in een groot aantal takken, waaronder: paardenfokkerij. Het aandeel van de Nederlandse bevolking van 4 jaar en ouder dat voldoet aan de beweegrichtlijnen De kernindicator beweegrichtlijnen is in 2017 gedefinieerd door de Gezondheidsraad en bestaat uit een aantal adviezen (zie onderstaand uitklapmenu). Iemand voldoet aan de beweegrichtlijnen door zowel voldoende matig en/of zwaar intensieve activiteiten (Onderdeel 1) als spier- en botversterkende. Feiten & cijfers. Koninklijke CBM brengt jaarlijks diverse publicaties uit. Zo wordt twee maal per jaar de conjunctuurmonitor interieurbouw en meubelindustrie gepresenteerd. Aan de ene kant presenteren wij de resultaten over de afgelopen periode, aan de andere kant toont de monitor de verwachtingen voor het komende halfjaar Figuur 2 Ontwikkeling aantal banen (x 1.000) tussen 2019 en 2021 naar sector Bron: eigen prognose UWV (o.b.v. gegevens CBS en CPB) Enkele sectoren uitgelicht De horeca en cultuur, sport en recreatie zijn bij uitstek de sectoren die hard geraakt worden door de maatregelen

Onze sector loopt voorop als het gaat om voedselkwaliteit, diergezondheid, dierwelzijn en CO2-footprint. Vitale Varkenshouderij zette 5 feiten en cijfers voor je op een rijtje: . 80% minder ammoniakuitstoot sinds 1990.. 61% minder antibiotica tussen 2009 en 2019.. 80% van het varkensvoer bestaat uit restproducten.. 100% van het varken wordt verwaard De meest interessante feiten en cijfers van de meldingen staan hieronder. De aantallen zijn gesplitst in Meldingen dit betreffen de hoofdobjecten (gebouw) waar het incident is begonnen. Het aantal Belendingen zijn de naastgelegen gebouwen die ook schade hebben opgelopen door het naburige incident. De aantallen in 2020 zijn bijna. Feiten en cijfers griep in Nederland Winter van 2017/2018 38ºC 18 weken De griepepidemie duurde 18 WEKEN ± 900.000 mensen zijn ziek geworden door een infectie met het griepvirus in de period De feiten en cijfers van bijtincidenten in Nederland. Feiten en cijfers. Om te bepalen hoe groot het probleem van bijtincidenten is, of het aantal bijtincidenten toe- of afneemt en welke factoren bijdragen aan het ontstaan ervan, moeten bijtincidenten geregistreerd en onderzocht worden