Home

Bewaartermijn personeelsdossier onderwijs

Overal beschikbaar · Geen opzegtermijn · Bekijk de gratis dem

De bewaartermijn van twee jaar wordt vaak gezien als de meest redelijke en algemene bewaartermijn. Zo heeft de Autoriteit Persoonsgegevens als vuistregel gecommuniceerd dat de bewaartermijn voor zowel het leerling- als personeelsdossier twee jaar is Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van 2 jaar nadat uw dienstverband is beëindigd. Zijn de gegevens al eerder niet meer nodig? Dan moet uw werkgever ze direct verwijderen Voor sommige gegevens uit een personeelsdossier bestaan geen wettelijke bewaartermijnen. Voor die gegevens geldt over het algemeen een bewaartermijn van twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd Bewaarplicht personeelsdossier. Voor verschillende gegevens in een personeelsdossier geldt een bewaarplicht. Deze bewaarplicht is niet voor iedere documentsoort hetzelfde. Er zijn termijnen voor bewaarplicht van zeven, vijf en één jaar. Fiscale bewaarplicht: 7 of 5 jaa

Services: Personeelsadministratie, Salaris service, Gratis helpdes

Personeelsdossier - digitaa

Voor de gegevens uit het personeelsdossier waarvoor geen wettelijke bewaartermijn geldt, wordt over het algemeen geadviseerd die gegevens tot twee jaar na het eindigen van het dienstverband te bewaren. Zijn de gegevens al eerder niet meer nodig? Dan moet u ze direct verwijderen! We hebben het dan bijvoorbeeld over de volgende gegevens Overzicht bewaartermijnen onderwijs Gegevens Verplichte b ew a rt mijn Onderbouwing Europese subsidie (stimuleringsregeling) Tot 10 jaar na vertrek van de betreffende leerlingen/medewerkers moet informatie bewaard worden ESF Gegevens in- en uitschrijving (noodzakelijk voor berekening van bekostiging) Maximaal 5 jaar nadat ee 1 Behoudens een wettelijke bewaarplicht draagt de verantwoordelijke zorg voor tijdige verwijdering van de in het personeelsdossier verwerkte persoonsgegevens. 2 De verwijdering geschiedt door het personeelsdossier binnen negen maanden over te dragen aan de afdeling Bibliotheek en Archief, nadat het dienstverband of de werkzaamheden van de medewerker ten behoeve van de verantwoordelijke zijn.

Bewaartermijn van personeelsdossiers: hoe zit het precies

Blijf je ook daarna de gegevens betwisten, dan overlegt het ministerie van Onderwijs met jou en je bestuur. Blijft het geschil 3 maanden na de start van het overleg nog bestaan, dan kan je het voorleggen aan de bevoegde rechtbank. Naar boven. Privacy. Je personeelsdossier bevat persoonlijke gegevens en valt daarom onder de privacywet De werknemer heeft het recht om zijn personeelsdossier in te zien en hiervan een kopie te krijgen. Bewaartermijnen: 2, 5 en 7 jaar Op grond van de AVG mogen persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De AVG noemt geen concrete bewaartermijnen Minimale bewaartermijn. Maximale bewaartermijn. Ingangsdatum bewaartermijn. Vastgelegd in. Sollicitatiebrieven, - formulieren, correspondentie omtrent de sollicitatie, getuigschriften en verklaring omtrent gedrag. 4 weken zonder toestemming, 1 jaar met toestemming van de sollicitant. na beëindiging sollicitatieprocedure Het aanwezigheidsregister moet tenminste 5 jaar bewaard worden. Dit is ook het geval voor het inschrijvings- en aanmeldingsregister in het kader van het inschrijvingsrecht (omzendbrieven BaO/2006/4 en BaO/2006/5 - 09-10-2006). 2.4. Afwezigheidsattesten en begeleidingsdossier problematische afwezigheden Het principe is dat geen enkele derde, dus bv. ook geen collega's, toegang kunnen krijgen tot het personeelsdossier van een werknemer zonder de toestemming van de werknemer. De werkgever moet ervoor zorgen dat de toegang tot het professioneel dossier voor andere personen dan de betrokkene beperkt blijft tot wat nodig is voor de uitvoering van de taken en de behoeften van de dienst

de wettelijke bewaartermijn wordt bepaald door de wet- en regelgeving. Deze termijn moet steeds minimaal nagevolgd worden. Subsidiedossiers hebben bijvoorbeeld een wettelijke bewaartermijn van 10 jaar na afhandeling van het dossier. Deze bewaartermijn is bepaald door art 68 van het Rekendecreet Personeelsdossier van onderwijspersoneel. Uw personeelsdossier wordt beheerd door een werkstation van het ministerie van Onderwijs. Uw school of centrum levert daarvoor de nodige informatie. Uw personeelsdossier bevat: persoonlijke gegevens: uw woonplaats, burgerlijke stand, rekeningnummer, kinderen ten laste, bekwaamheidsbewijzen,. In een personeelsdossier houd je dus bij hoe je medewerkers functioneren en welke verbeterpunten en afspraken er zijn. Je hebt dit nodig als je de ontwikkeling van je werknemers wil sturen, maar ook als je een medewerker wil ontslaan. In een personeelsdossier bundel je de belangrijke gegevens over je medewerker in één (digitale) map We konden de pagina die je zoekt niet vinden

Bewaartermijnen personeelsdossier · Loket

Voorwaarden personeelsdossier. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) geven de voorwaarden voor het aanleggen van personeelsdossiers. mogen niet meer gegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is, en de gegevens moeten relevant zijn Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving juist weer een bewaarplicht. Andere zaken dient u zo spoedig mogelijk te verwijderen. Wettelijke voorschriften bewaren personeelsdossier De WBP of de AVG regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voo wettelijke bewaartermijn dan kunt u ze gerust verwijderen. doorgaans onderdeel van documenten, dossiers of bestanden. In bijvoorbeeld de Archiefwet, het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving zijn wel concrete bewaartermijnen voor inhoud van een personeelsdossier het informatieblad Personeelsdossiers Er staat in de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Het is dus onmogelijk om te stellen dat u bepaalde gegevens ten minste drie jaar moet of maximaal zeven jaar mag bewaren. Organisaties bepalen zelf hoe lang zij persoonsgegevens nodig hebben en dus bewaren. Om dat te bepalen,.

Bewaartermijn Personeelsdossier - Hoe lang wettelijke

Video: Bewaartermijnen in het onderwijs - Opgeruimd staat netjes

In principe geldt voor leerlinggegevens een bewaartermijn van 2 jaar nadat de leerling de school verlaten heeft. Er zijn echter bepalingen in de onderwijswet- en regelgeving die een langere termijn voorschrijven. Zo geldt bijvoorbeeld voor het primair en voortgezet onderwijs dat gegevens over absentie, in- en uitschrijving 5 jaar bewaard moeten. De bewaartermijn van informatie over functioneringsgesprekken bedraagt twee jaar na het einde van de dienstbetrekking. Ten aanzien van de andere informatie gelden andere wettelijke bepalingen (Wet verbetering Poortwachter). In alle gevallen geldt dat een personeelsdossier niet zonder meer mag worden geruimd bij een beeindigd dienstverband Bewaarplicht U moet een kopie bewaren van het identiteitsbewijs van alle werknemers die u in dienst neemt. Zorgplicht Dit betekent dat u uw werknemers bij controle in de gelegenheid moet stellen aan hun identificatieplicht te voldoen. Uw werknemers moeten ook tijdens het werk een geldig identiteitsbewijs bij zich dragen

Voor de loonbelastingverklaring en een kopie van het paspoort van de werknemer geldt een bewaartermijn van vijf jaar. Gegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor bestaat, moeten verwijderd worden uit het personeelsdossier zodra de werkgever deze gegevens niet meer nodig heeft. Hiervoor geldt een maximale termijn van twee jaar een bewaartermijn van twee jaar na uitdiensttreding voor het personeelsdossier; en een bewaartermijn van vier weken na het einde van de sollicitatieprocedure voor sollicitatiegegevens. Daarnaast mogen persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor diegene die kennis moeten nemen van de informatie Wettelijke bewaartermijnen. Welke persoon u ook bent; op sommige documenten berust een wettelijke bewaarplicht en daar dient u zich aan te houden. Hoe lang moet of mag u uw jaarrekeningen, facturen, gegevens over vastgoed of uw huispersoneel bewaren? Op deze pagina vindt u een aantal belangrijke aspecten, maar we hebben alle ins & outs over. Het personeelsdossier is een logische bewaarplaats voor afspraken die u met uw werknemer vastlegt. In geval van conflict kunt u deze afspraken opnieuw inzien en uitsluitsel bieden over de te nemen stappen, door de werkgever dan wel de werknemer. U heeft tastbaar bewijs in geval van disfunctioneren van uw werknemer Bewaartermijn inhoud personeelsdossier. Tijdens het dienstverband en na de uitdiensttreding zijn wettelijke bewaartermijnen van toepassing. Dat hangt af van het soort gegevens. Je bent wettelijk verplicht sommige gegevens uit de personeelsdossier voor een bepaalde tijd te bewaren

Bewaartermijn personeelsdossier en arbeidsovereenkomst onder AVG 13.01.2020 Bewaartermijn personeelsdossier en arbeidsovereenkomst onder AVG. Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans moet u de arbeidsovereenkomst bewaren 'bij de salarisadministratie' De bewaartermijn van personeelsdossiers (#bewaartermijn-personeelsdossiers) Stap 1: hoe In een personeelsdossier houdt u als werkgever bij hoe uw werknemers functioneren en welke verbeterpunten en eventuele het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving staan echter wel concrete bewaartermijnen voor documenten en. Deze bewaartermijn komt uit het Besluit Patiëntendossier Bopz. Personeelsdossiers: bewaartermijnen van persoonsgegevens. In een personeelsdossier zitten verschillende documenten zoals een CV, loonstroken en beoordelingsverslagen. Hoe Maar het leerlingdossier bewaart ook informatie die nodig is om de leerling onderwijs en begeleiding te. Bank- en giroafschriften. 7 jaar (ondernemers) Iedere ondernemer is wettelijk verplicht zijn administratie 7 jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). De bewaarplicht geldt ook voor computerprogramma's en bestanden. Met het uitsluitend bewaren van een bestand in afgedrukte vorm voldoe je niet aan de bewaarplicht Bewaartermijn. Vanwege privacy mag je de gegevens in het personeelsdossier ook niet onbeperkt bewaren. In principe moet je de gegevens in het personeelsdossier maximaal twee jaar nadat het dienstverband is beëindigd, vernietigen. Hiervoor gelden uitzonderingen zoals de loonbelastingverklaring en de kopie van het identiteitsbewijs

Personeelsdossiers Autoriteit Persoonsgegeven

 1. istratief van aard • Gegevens uit het personeelsdossier **) 3 jaar : Is een leerling doorverwezen naar het speciaal onderwijs
 2. In bepaalde gevallen geldt er een uitzondering en mag bovenstaande informatie wel opgeslagen worden in het personeelsdossier. Deze uitzonderingen vindt u in artikel 17 t/m 23 van de WGP. Wettelijke bewaartermijn personeelsdossier. Voor bepaalde informatie binnen een personeelsdossier geldt een bewaarplicht
 3. istratieve verzuimgegevens
 4. Digitaal personeelsdossier. In het kader van de digitalisering krijgen wij steeds vaker vragen van cliënten over de mogelijkheid om over te gaan tot het digitaliseren van personeelsdossiers. Het digitaliseren van personeelsdossiers is als zodanig toegestaan. Wel moeten de persoonsgegevens in een personeelsdossier goed beveiligd worden
 5. Voor sommige gegevens uit het personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst de werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn de loonbelastingverklaring en een kopie van het identiteitsbewijs. Deze moet de werkgever 5 jaar bewaren nadat de werknemer uit.
 6. Een goed gevuld personeelsdossier: u als werkgever kent het belang hiervan. Maar heeft u ook rekening gehouden met alle verplichtingen en beperkingen die voorvloeien uit de wettelijke bepalingen? Ontdek wat wel en niet mag. Wat mag? U mag alleen gegevens in het personeelsdossier opnemen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de arbeidsovereenkomst: de gegevens moeten het doel dienen.
 7. Wettelijke bewaartermijn verstreken? Dan veilig vernietigen! Uiteraard is het na het verstrijken van de bewaartermijn nog steeds zaak om de documenten in kwestie niet bij het gewone oud papier te doen, maar om deze met zorgvuldigheid te verwijderen. U kunt hiervoor Rhenus Datavernietiging inschakelen

Een digitaal personeelsdossier vormt een bundeling van digitale gegevens, documenten en bestanden die betrekking hebben op een individuele medewerker van een organisatie. Met een digitaal personeelsdossier kan een werkgever binnen enkele seconden alle nodige informatie terugvinden, zoals arbeidsovereenkomsten, het burgerservicenummer (BSN) of een kopie van het identiteitsbewijs In het personeelsdossier neemt u ten minste de arbeidsovereenkomst op en een kopie van het legitimatiebewijs. Verder kunt u ook beoordelingsstukken, een cv, diploma's en de registratie van het ziekteverzuim aan het dossier toevoegen. Beoordelingsstukken neemt u bijvoorbeeld op, omdat ze belangrijk zijn tijdens een ontslagprocedure Een volledig en actueel personeelsdossier biedt een werkgever grote voordelen. Met de checklist in de hand kunt u uw dossiers doorlopen om te bezien of acties nodig zijn. Het is een investering die zich zeker uitbetaalt. Wellicht beschikt u niet over (modellen van) de documenten die in deze checklist worden genoemd

 1. Voor een leerlingdossier adviseren wij een bewaartermijn van 2 jaar aan te houden nadat de leerling van school is gegaan. Verder gelden er vanuit sectorale wetgeving ook verschillende bewaartermijnen waaraan u zich moet houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor verzuimgegevens, gegevens in het personeelsdossier, of medisch dossiers
 2. De schooldirecteur zorgt voor verzending van het personeelsdossier op schoolniveau naar het kantoor Fectio. 6. Bewaartermijnen Er is geen wettelijke termijn gesteld voor het bewaren van complete personeelsdossiers. Volgens de rijksarchiefinspectie wordt meestal een bewaartermijn gehanteerd van 75 jaar na de geboortedatum van de betreffende.
 3. istratie: 7 jaar na uitdiensttreding. Loonbelastingverklaringen en kopie ID: 5 jaar na uitdiensttreding. Gegevens waar geen wettelijke bewaartermijn voor geldt: 2 jaar na uitdiensttreding

personeelsdossier worden verwerkt door een derde, de voorwaarden waaronder dat gebeurt schriftelijk dienen te zijn vastgelegd in een bewerkersovereenkomst. Artikel 8. Bewaartermijn en vernietiging . 1. Per documenttype is de bewaartermijn in bijlage D bepaald. 2 - Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 130.000 personeelsdossier van de ministeries is vastgelegd, zodat een uniform archiveringsbeleid door P-Direkt kan worden uitgevoerd. zijn genoemd en dat vooraf duidelijk is wat de bewaartermijn van een informatiegegeven is Bewaarplicht financiële gegevens van bedrijven. Bedrijven en zelfstandigen moeten hun administratie 7 jaar bewaren. Dit is wettelijk geregeld. Er zijn ook gegevens die een bedrijf 10 jaar moet bewaren. Op de website van de Belastingdienst staat welke administratieve gegevens u moet bewaren en hoe lang 3.3.4 Bewaartermijn personeelsdossier Skipov als (onderwijs) organisatie, de basisscholen, de leerling/ ouders, de leerkracht/ medewerker en externe partners zoals softwareleveranciers. Met 1 druk op het toetsenbord is binnen een mum van tijd de gewenste informatie beschikbaar

Wat is de bewaartermijn van het personeelsdossier? - BC

Arbodienst de gegevens bewaard. Medische gegevens die in het personeelsdossier zijn opgenomen (let op: alleen in uitzonderingsgevallen toegestaan) vallen onder de bewaartermijnen van personeelsdossiers. PERSOONSGEGEVENS IN HET KADER VAN HUUR EN VERHUUR Document Bewaartermijn Ingangsdatum bewaartermijn Grondslag Persoonsgegevens huurder volgen Waardering: Vaststellen van de bewaartermijn van een document. waarin het bewaar- en vernietigingsbeleid voor 130.000 personeelsdossier van de Ministeries is vastgelegd, namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, kenmerk C/S&A/07/1518;. In een personeelsdossier bewaart een werkgever de gegevens die hij nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen uitvoeren. Een goed personeeldossier bevat alle actuele gegevens op basis waarvan een werkgever zijn beslissingen over de werknemer kan onderbouwen, of het nu om een salarisverhoging gaat of om ontslag De bewaartermijn gaat lopen na bijvoorbeeld het einde van een dienstverband, het einde van een boekjaar of het doen van een registratie. Overigens kan het soms zo zijn dat de genoemde termijn wordt overruled door een andere wettelijke bewaarplicht (meestal is dit dan fiscale wetgeving) Bewaartermijn van 7 jaar: Gegevens uit de salarisadministratie die van fiscaal belang zijn. Bewaartermijn van 5 jaar: Loonbelastingverklaringen en kopie identiteitsbewijs van de ex-medewerker. Advies nodig? De HR interim professionals van Talentem geven je graag advies en kunnen je helpen met het opstellen van AVG-proof personeelsdossier

Bewaartermijn personeelsdossier - Tux

 1. g persoonsgegevens (Wbp) verving op 1 september 2001 de Wet persoonsregistraties (Wpr) en geeft algemene wettelijke regels ter bescher
 2. personeelsdossier van de medewerker. 6. Bewaartermijnen Voor het bepalen van de bewaartermijn worden 2 criteria gehanteerd: Medewerker in dienst Zolang een medewerker in dienst is, is het voldoende om het personeelsdossier regelmatig op te schonen zodat het actueel blijft. Een waarschuwing van 10 jaa
 3. g, 1 jaar met toestem
 4. g van de werknemer nodig heeft: • U mag gegevens aan derden verstrekken, als dit nodig is voor een goede uitvoering van de arbeidsovereenkomst
 5. U kunt er bijvoorbeeld zelf voor kiezen om een bepaalde app te installeren op uw telefoon Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Operationeel personeelsmanagement - 3e druk 201 2.3 Het personeelsdossier Ieder personeelsdossier is opgebouwd uit meerdere onderdelen: • het persoonlijke dossier (stamkaart, sollicitatiegegevens.

bewaartermijnen-in-het-onderwijs - APS IT-dienste

 1. Voor sommige gegevens uit uw personeelsdossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst uw werkgever verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Voorbeelden hiervan zijn uw loonbelastingverklaring en een kopie van uw identiteitsbewijs. Deze moet uw werkgever 5 jaar bewaren nadat u uit dienst bent
 2. istratie, voorraadad
 3. Tabblad Onderwijs bij document Publicatie toelatingsprocedure wettelijke grondslag gewijzigd. art. 8.1.1c lid 6 WEB (inhoudelijk) Foutief opgenomen. Geen inhoudelijke redenen. Tabblad Onderwijs bij onderdeel Het opstellen van een onderwijsprotocol bewaartermijn verplaatst van kolom richtlijn naar kolom maximaal. Richtlijn 50 jaar bewaren
 4. imaal 1 keer per kalenderjaar een functioneringsgesprek te organiseren

Ons Middelbaar Onderwijs. User Account. Password. Sign in. Wachtwoord vergeten? Klik hier om uw wachtwoord te wijzigen en uw gebruikersnaam op te vragen. Bij problemen en/of vragen over het inloggen op deze pagina en het gebruik van de e-mail kunt u mailen naar portalbeheer@omo.nl.. Bepaalde documenten kunnen dienen als bewijsstuk bij uw aangifte, bijvoorbeeld: bankdocumenten. U moet een kopie van die documenten ook minstens 7 jaar bijhouden voor eventuele controle, ook al is de hieronder vermelde bewaartermijn korter. Sommige bewijsstukken moet u langer bijhouden (bv. loonfiches) Bewaartermijn van het personeelsdossier. Het uitgangspunt is dat de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking mogen worden bewaard. Dit kan dus verschillend zijn per geval. Gegevens van een sollicitant Bewaarplicht geldt ook voor uw administratiekantoor Als een (deel) van de administratie wordt verzorgd door een administratie- of loonservicebureau moet dit bureau ook rekening houden met de bewaarplicht. Het is verstandig hierover goede afspraken te maken met het bureau. Voor de loonadministratie moet u in elk geval alle gegevens bewaren die van belang kunnen zijn voor de loonheffingen

In het personeelsdossier bewaart de werkgever de gegevens die hij nodig heeft om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te kunnen uitvoeren. Inhoud goed personeelsdossier Een goed personeelsdossier bevat alle actuele gegevens op basis waarvan de werkgever zijn beslissingen over een werknemer kan onderbouwen, bijvoorbeeld salarisverhoging of ontslag Het Steunpunt Passend Onderwijs kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van samenwerkingsverbanden over de bewaartermijn van de toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Volgens de wet geldt een bewaartermijn van uiterlijk drie jaar na afgifte van de TLV, maar voor welke gegeven Bewaartermijn gegevens personeelsdossier; Wettelijk bewijs. Deze gegevens vormen het wettelijk bewijs voor uitgevoerde handelingen op het gebied van personele processen. De werkgever heeft de wettelijke verplichting om deze gegevens te archiveren

Bewaartermijn leerlingdossier: Voor leerlingdossiers geldt een bewaartermijn van 2 jaar met uitzondering van gegevens die op grond van wettelijke bepalingen langer bewaard moeten blijven zoals gegevens over verzuim en afwezigheid (5 jaar), gegevens over in- en uitschrijving (5 jaar), gegevens m.b.t. doorverwijzing naar speciaal onderwijs (3 jaar) Bewaartermijn Verslagen van functioneringsgesprekken worden maximaal vier jaar bewaard en vervolgens - Voor onderwijs en onderwijsondersteunend personeel betekent dit dat het gesprek gevoerd Het personeelsdossier moet worden opgeborgen in een afsluitbare kast Papiervernietiging: maximale bewaartermijn. Arbeidsovereenkomsten mogen maximaal twee jaar bewaard worden. Dat wil zeggen dat deze documenten na twee jaar vernietigd moeten worden. Het is dus belangrijk om rekening te houden met bewaartermijnen voordat u papier, of documenten, weggooit voor papiervernietiging

• gegevens uit het personeelsdossier, zoals sollicitatie- en aanstellingsbrieven, certificaten, promoties en de werkgeversverklaring; • gegevens over aan- en afwezigheid. Als werkgever moet u zich altijd aan de wettelijke bewaartermijn van zeven jaar houden, zelfs als een werknemer die vertrekt graag wil dat zijn dossier wordt vernietigd 5.7 Personeelsdossier 24 Onderwijs en Media d.d.8 februari 2020 en gepubliceerd in de Staatscourant nr. 11143 van 26 febru- maatschappij als geheel en bepalen een bewaartermijn die daar rekening mee houdt. De nieuwe selectielijst is uitgegaan van een drietal principes Bewaartermijn. De bewaartermijn van persoonsgegevens van leerlingen is maximaal 3 jaar vanaf het moment dat de gegevens aan ons zijn verstrekt. Het personeelsdossier heeft na afloop van het dienstverband een bewaartermijn van 7 jaar. Rechten van de betrokkene: Elke betrokkene dan wel diens wettelijk vertegenwoordiger heeft het recht op inzage In de praktijk wordt door werknemers steeds vaker verzocht om een kopie van het personeelsdossier, bijvoorbeeld in het kader van ontslagprocedures of arbeidsconflicten. Werkgevers verstrekken vaak op verzoek een kopie van het personeelsdossier of werknemers stappen niet naar de rechter indien de werkgever weigert een kopie te geven, waardoor er niet veel rechtspraak over het inzagerecht in de.

Leerlingdossiers Autoriteit Persoonsgegeven

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier. Er staat verder in de AVG geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Of de gegevens drie jaar, Daarnaast is hij lid van de RvT van Blosse (Eén in Opvang en Onderwijs) en is hij fervent hobbyfotograaf. Het personeelsdossier is digitaal opgeslagen en beveiligd met two-factor authenticatie. Bewaartermijn Persoonsgegevens Openbaar Onderwijs Emmen zal geen besluiten nemen over u, die alleen gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van gegevens (profiling) De bewaartermijn bedraagt maximaal zeven jaar. Deze termijn is ontleend aan artikel 52, vierde lid, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en sluit aan bij de algemene bewaartermijn die de Inspectie SZW en de Belastingdienst voor het bewaren van gegevens hanteren bewaartermijn is aan 5 risicoklassen een standaardbewaartermijn gekoppeld. Risicoklasse Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 KJlasse 4 Klasse 5 Termijn 1 jaar 5 jaar 10 jaar 20 jaar 50 jaar Het risicoverloop is geen constante, maar tijdsafhankelijk en procesafhankelijk. Om de ideale lengt 6 POP-gesprek gemaakte afspraken zijn één van de gespreksonderwerpen tijdens een functioneringsgesprek. 4. Bewaartermijn Verslagen van functioneringsgesprekken worden gedurende de diensttijd van elke medewerker in het personeelsdossier bewaard en uiterlijk twee jaren na uitdiensttreding vernietigd evenals alle andere persoonsgegevens van de medewerker

Bewaartermijn Personeelsdossier (na ontslag) | Gesprek Met

De werknemer moet altijd een originele, geldige VOG aan de werkgever tonen. Een kopie is geen geldige VOG. De werkgever moet de VOG op echtheid controleren. Er bestaat voor de werkgever echter geen verplichting om de originele VOG te bewaren, de werkgever kan volstaan met een afschrift (digitaal) te bewaren. Wij adviseren dringend om deze kopie te dateren, te voorzien van een handtekening en. Dat 'hoort' bij het onderwijs, en de school gebruikt vaak zelf ook de pasfoto of klassenfoto voor eigen doelen. Het beste is om de model verwerkersovereenkomst te gebruiken, Voor andere gegevens uit je personeelsdossier bestaat een bewaartermijn van 2 jaar nadat je uit dienst bent AVG is van toepassing op het personeelsdossier 23.08.2018 AVG is van toepassing op het personeelsdossier. Mochten er nog twijfels over bestaan: de rechter heeft in de onderstaande zaak geoordeeld dat een werknemer op grond van de AVG recht heeft op inzage in zijn personeelsdossier

Inhoud personeelsdossier. De hoofdregel is dat alleen die gegevens in een personeelsdossier mogen voorkomen die noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor het personeelsdossier is ingesteld. Artikel 7 van het Vrijstellingsbesluit (zie vorige alinea) geeft een indicatie welke subdoelen en welke gegevens dat zijn Onze minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst. 's-Gravenhage, 16 april 2009 Beatrix De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H.A. Plasterk. STAATSCOURANT Nr.105 11juni 200 Ik heb in 2012 gewerkt bij tomaten. Had toen vele uren gemaakt en dat ook opgeschreven. Maar door een foutje op mijn mobiel waren al mijn opgeschreven uren verwijderd. Heb toen ook maar 80 euro in mijn rekening gekregen, terwijl ik veel meer had gewerkt. Heb nu een aantal vragen erover: Hoelang is een werkgever verplicht om mijn salarisstrook en jaaropgave te bewaren De Wbp geeft dus geen concrete bewaartermijn voor persoonsgegevens. Deze gegevens zijn doorgaans onderdeel van documenten, dossiers of bestanden. In bijvoorbeeld de Archiefwet, het Burgerlijk Wetboek of de onderwijs- en belastingwetgeving zijn wel concrete bewaartermijnen voor documenten, dossiers en bestanden vastgelegd

Bewaartermijn Personeelsdossier - Hoe lang wettelijke

Verzuimgegevens niet te lang bewaren. Op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens mag een werkgever de gegevens van werknemers niet oneindig bewaren. Ook voor verzuimgegevens gelden bewaartermijnen. In de Beleidsregels 'De zieke werknemer' die eerder dit jaar werden gepubliceerd, maakt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een. Zo kan een regionale verwijscommissie, die haar wettelijke basis vindt in de Wet op het voortgezet Onderwijs, opleidingsinstituten vragen bepaalde gezondheidsgegevens te verstrekken. Als de verstrekking van persoonsgegevens noodzakelijk is in verband met een gerechtvaardigd belang en het privacybelang van de betrokken werknemer niet prevaleert, kunt u deze gegevens zonder toestemming verwerken De bewijsfunctie is een belangrijk aspect van het personeelsdossier. Denk aan de originele ondertekende arbeidsovereenkomsten, gespreksverslagen enzovoorts. Er dienen strikte voorwaarden gesteld te worden aan het scanproces, het opslaan van de documenten en het beheerproces na het digitaliseren om de authenticiteit te waarborgen Op Mijn Onderwijs: Personeel kan je Je kan je oude salarisbrieven op eender welk moment bekijken, tot ze de bewaartermijn van tien jaar overschrijden. Je kan vragen over je salaris en je personeelsdossier stellen aan je dossier- en relatiebeheerder De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; Gelet op artikel 157, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op de expertisecentra, artikel 171, vierde lid, tweede volzin, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 14a, derde lid, tweede volzin, en 18, zesde lid, van het Bekostigingsbesluit WVO, artikel 5.2.5, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit WEB en artikel 4.4, tweede lid, van.

Bewaartermijnen - Aanpak informatiebeveiliging en privacy

Als u het personeelsdossier goed bijhoudt dan kunt u daarop terugvallen bij geschillen en ontslag. Met deze checklist personeelsdossier maken kunt u kijken of u uw dossier compleet hebt. U kunt het volgende opnemen in het personeelsdossier; Kopie paspoort, NAW-gegevens, een sollicitatiebrief met CV, getuigschriften verklaring omtrent gedrag Het personeelsdossier: hoofdpijndossier? Welnee, houd je aan de regels en zorg ervoor dat het dossier van je werknemer up-to-date is. Stap in ieder geval niet in deze vijf valkuilen Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle landen in de EU: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (link is external) . De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wet geeft bedrijven een grotere verantwoordelijkheid om de privacy van personen te beschermen Formulieren voor directies en administraties, onderwijspersoneel, ouders, leerlingen, studenten, cursisten en iedereen die bij onderwijs betrokken is

Hoe lang kunt u personeelsgegevens bewaren?

Bewaartermijn. Onderwijsgeschillen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Uw gegevens inzien, verbeteren of verwijderen. U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te verbeteren of om verwijdering te vragen Vanaf 25 mei 2018 hebben werknemers, door de handhaving van de AVG, een aantal nieuwe rechten op het gebied van privacywetgeving.In zijn Sdu blog geeft Dick van Deventer een praktisch overzicht van deze rechten Wetgeving bewaartermijn personeelsdossier naast de AVG. Naast de AVG zijn er andere wetgevingen waarin uitzonderingen worden gemaakt. In de archiefwet en in de belastingwetgeving wordt bijvoorbeeld gesteld dat documenten die nodig zijn om aan bepaalde wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen, een bepaalde tijd bewaard moeten worden Hoelang bewaart u welke documenten Lowys Porquin bestaat uit LPS-onderwijs en LPS-kinderopvang. Wanneer u werkt op een van onze Bewaartermijn persoonsgegevens 8. Het delen van persoonsgegevens met derden 9. informatie vast in uw personeelsdossier over uw functioneren, persoonlijke ontwikkeling De bewaartermijn voor sollicitatiegegevens bedraagt vier weken. Denk er verder aan dat je jouw werknemers informeert over de verwerking van hun gegevens. Als werkgever dien je jouw werknemers te informeren over de gegevens die worden verwerkt, voor welk doeleinde dit gebeurt, de rechtsgrond voor de verwerking, wie de gegevens zullen ontvangen en welke bewaartermijn er wordt gehanteerd Gegevens in personeelsdossier met betrekking tot fiscale bewaarplicht Maximaal 5 jaar na uitdiensttreding Overige gegevens in het personeelsdossier Maximaal 2 jaar na uitdiensttreding Gegevens over het gebruik van ICT-middelen en het schoolnetwerk door personeel en leerlingen Maximaal 6 maande