Home

Hebreeën 6 vers 4

6. 1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel vers 4 Want het is onmogelijk, degenen die eens verlicht geweest zijn en de hemelse gave gesmaakt hebben en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, 6 En 17 afvallig worden, 18 die, zeg ik, 19 wederom te vernieuwen tot bekering, 20 als welke zichzelven den Zone Gods wederom kruisigen en openlijk te schande maken Hebreeën 6:4 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en des Heiligen Geestes deelachtig geworden zijn, Read verse in Statenvertaling (Dutch

Hebreeën 6. 1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God, 2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel 4 Er zijn mensen die eerst in God hebben geloofd. Ze hebben geproefd van Jezus, Gods Geschenk uit de hemel. Ze hebben de Heilige Geest ontvangen. 5 Ze hebben gemerkt hoe goed het woord van God is. Ze hebben iets leren kennen van de krachten van de wereld die nog komen moet

Kan iemand mij de tekst in hebreeén 6 vers 4 tot 7 uitleggen? De reden dat ik het vraag is om dat er in het evangelie staat dat er maar een zonde is die niet vergeven kan worden en dat is de zonde tegen de heiligen geest. Toegevoegd na 7 minuten: Heb6.vers 4,7 Want wie ooit door het licht beschenen is ,en geproefd heeft van de hemelse gaven en. 4-6 Als je bij Christus gaat horen, merk je hoe goed God voor je is. Je krijgt de heilige Geest, en je hoort het goede nieuws dat God aan de mensen vertelt. Ook maak je de wonderen mee die horen bij Gods nieuwe wereld. Maar als je daarna je geloof opgeeft, dan spot je met de Zoon van God

HSV - Hebreeën 6 - De brief van de apostel Paulus aan de

  1. Hebreeën 6 6 1 Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God, 2 van een leer van dopen en van oplegging der handen, van opstanding der doden en van een eeuwig oordeel; 3 en dat zullen wij doen, indien God het vergunt
  2. 4 Want Hij heeft ergens van den zevenden dag aldus gesproken: En God heeft op den zevenden dag van al Zijn werken gerust. 5 En in deze plaats wederom: Indien zij in Mijn rust zullen ingaan! 6 Dewijl dan blijft, dat sommigen in dezelve rust ingaan, en degenen, dien het Evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid
  3. Stilgezet: Hebreeën 6:4 - Macht van verharding. Want wie ooit door het licht beschenen is en vervolgens afvallig is geworden, kan onmogelijk een tweede maal worden bekeerd, omdat zo iemand voor.
  4. Vers 3 - De gevangenen gedenken. Vers 4 - Het huwelijk in ere houden. Vers 5-6 - Niet geldgierig zijn, tevreden zijn met wat je hebt. De Heer zal ons niet verlaten. Hij helpt ons en dus hebben wij niets te vrezen. Vers 7-8 - Denk aan je voorgangers die Gods Woord tot je gesproken hebben. Let op de uitkomst van hun levens-wandel en volg hun geloof na
  5. 1 De apostel gaat voort in de vermaning tot de gehoorzaamheid des Evangelies, en waarschuwt hen met het voorgaande voorbeeld der Israëlieten die om hun ongelovigheid tot de rust Gods niet zijn ingegaan. 4 Bewijst dat de plaats in den vijf en negentigsten psalm niet verstaan kan worden van de rust des zevenden dags. 6 Noch van de rust in het land Kanaän. 9 Maar van een andere rust, die door de voorgaande werd betekend. 12 Versterkt zijn vermaning met de beschrijving der doordringende kracht.

Hebreeën 1 20 Zevenvoudige heerlijkheid van Christus | verzen 1-3 20 De Zoon ver boven de engelen (1) | verzen 4-5 26 De Zoon ver boven de engelen (2) | verzen 6-14 31 Hebreeën 2 37 Vasthouden aan het Woord | verzen 1-7 37 Wij zien Jezus | verzen 8-12 43 Aan de broeders gelijk geworden | verzen 13-18 48 Hebreeën 3 5 4 1 Laat ons dan vrezen, dat niet te eniger tijd, de belofte van in Zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijne achtergebleven te zijn. 2 Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben 4 Want God heeft ergens van de zevende dag gezegd: God rustte op de zevende dag van al zijn werk. 5 Maar ergens anders: Zíj zullen nooit mijn rust binnengaan. 6 Toch zijn er dus mensen die wél die rust kunnen binnengaan. Want dat is wat God had beloofd In Hebreeën 6 : 4 - 6 staat het volgende: Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht geweest zijn, en de hemelse gave gesmaakt hebben, en de Heilige Geest deelachtig geworden zijn, en gesmaakt hebben het goede woord Gods, en de krachten der toekomende eeuw, en afvallig worden, die, zeg ik, weer te vernieuwen tot bekering, daar zij voor zichzelf de Zoon van God weer kruisigen en.

Hebreeën 6 - Statenvertaling met kanttekeninge

Melchizedek - Gezegend Door God - Water in de WoestijnZoek Hem! - IkWonderJou

Hebreeën 6:4 - SVV - Want het is onmogelijk, degenen, die

Hebreeën 4:15. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Jezus, onze hogepriester in de hemel, heeft veel moeten lijden, net als wij. Zelf heeft hij nooit iets verkeerds gedaan Hebreeën 4:1-16 Aan de Hebreeën 4 Aangezien de belofte om zijn rust binnen te gaan nog steeds geldt, moeten we oppassen * dat er nooit iemand van jullie tekort blijkt te schieten. + 2 Want ook aan ons is het goede nieuws bekendgemaakt, + net als aan hen Preek Hebreeën 4:14-16 Schildwolde, 31 januari 2017 - oudjaarsdag Kees van Dusseldorp Oudjaar: Jezus - onze hogepriester - geeft troost bij wat geweest is. Heb.4:14-16 Nieuwjaar: Jezus - onze hogepriester - geeft hoop bij wat komen gaat. Heb.6:18-20 Liturgie (oudjaarsdag): votum en groet Apostolische Geloofsbelijdenis (Charles A.E. Diezelfde liefde kan je ook motiveren de Bijbelse aansporing te gehoorzamen om je huwelijk als kostbaar te bezien, ook als dat moeilijk lijkt (Hebreeën 13:4; Psalm 18:29; Prediker 5:4). Jehovah ziet de moeite die je doet en zal je daarvoor zegenen, net zoals hij je inspanningen zegent om te prediken en naar de bijeenkomsten te gaan ( 1 Thessalonicenzen 1:3; Hebreeën 6:10 ) Deze week spreekt Maartje Kok over het thema gehoorzaamheid. Vandaag doet ze dat aan de hand van Psalm 98 vers 4-6: Psalm 98 4. Juich de HEER toe, heel de aarde, juich en jubel, zing het uit. 5. Zing voor de HEER bij de lier, laat bij de lier uw lied weerklinken.6. Blaas op de ramshoorn en de trompetten, juich als de HEER, uw koning, verschijnt

En dan…Vers 2 +Tek 179+Lucas 2:14 – Mensbootje

Deze week spreekt Maartje Kok over het thema gehoorzaamheid. Vandaag doet ze dat aan de hand van Hebreeën 1 vers 1, 2 Timotheüs 3 vers 16-17 en Deuteronomium 6:4-6. Hebreeën 1 1. Op velerlei wijzen en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. 2 Timotheüs 3 16. Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om. Stilgezet: Hebreeën 6:4 - Wegglijden. Want wie ooit door het licht beschenen is, geproefd heeft van de hemelse gave en deel gekregen heeft aan de Heilige Geest, wie het weldadig woord van God en. Hebreeën 6:4-6 Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de Heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken Bijbelstudie over Hebreeën 6 online. Een uitleg door vers voor vers door de Bijbel heen te gaan en zoveel mogelijk aan de hand van de Bijbel zelf 05. Hebreeën 4 vers 1-13 - In Christus Jezus de rust ingegaan.mp3: 31.42 MB: 06. Hebreeën 4 vers 14 - 5 vers 10 - Jezus Christus is hoger dan Aäron.mp3: 26.91 MB: 07. Hebreeën 5 vers 11 - 6 vers 8 - Strek je uit naar geestelijke volwassenheid.mp3: 30.41 MB: 08. Hebreeën 6 vers 9 -20 - Gods beloften, vast en zeker!.mp3: 26.93 MB: 09

God spreekt in Hebreeën 1

Zonder geloof onmogelijk God blij te maken (6) 12. Jezus, Volmaker van ons geloof (1-3) Grote wolk van getuigen (1) Correctie van Jehovah niet negeren (4-11) Paden voor voeten rechtmaken (12-17) Bij het hemelse Jeruzalem komen (18-29) 13. Laatste aansporingen en groeten (1-25) 'Vergeet niet gastvrij te zijn' (2) Huwelijk als kostbaar bezien (4 Het geloof aanvaardt Gods belofte van schuldvergeving (Psalm 130 vers 4), uitgebeeld in de dagelijkse offerdienst en bekrachtigd in de Goddelijke eedzwering (Ezechiël 33 vers 11). Ook wenst het geloof God te behagen (Romeinen 8 vers 8; II Korinthiërs 5 vers 9; Hebreeën 11 vers 6)

Hebreeën 6 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Hebreeën 6 - BasisBijbe

Hebreeën 4 en 5 Ingaan in de rust. De Hebreeënbrief en de toekomst 10 Bijbellezingen gehouden door; Dato Steenhuis Seizoen 2008-2009. Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume. Jezus Christus is hoger dan Aäron. Hebreeën 4 vers 13 t/m 5 vers 10. De Hebreeënbrief en de toekomst 10 Bijbellezingen gehouden door; Dato. De Brief aan de Hebreeën (vaak kortweg Hebreeën genoemd) is een van de boeken in het Nieuwe Testament van de Bijbel.Het Bijbelboek telt in de indeling van Robert Etienne 13 hoofdstukken en werd geschreven in het Koinè-Grieks.In feite is het geen brief maar een homilie op de wijze van een synagogale voordracht.De brief bevat veel verwijzingen naar de Hebreeuwse Bijbel HEBREEËN 8-10. Indeling Hoofdstuk 1 - 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 - 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer Hebreeën 12:4-17 - GoedBericht. 26. Hebreeën 12:4-17. Deze avond ging het over onderstaand gedeelte in Hebreeën 12. 6 want wie Hij liefheeft, tuchtigt de Here, en Hij kastijdt iedere zoon, die Hij aanneemt. 7 Als tuchtiging hebt gij dit te dragen: God behandelt u als zonen. Want is er wel een zoon, die door zijn vader niet getuchtigd wordt Hebreeën 1 en Romeinen 8:31-39. Zondag 16 Februari 5 gerstebroden en 2 visjes (Johannes 6:1-13) Zondag 09 Februari Tom Korf Uw browser ondersteunt geen HTML5 audio afspeler. Update uw browser of OS. Hebreeën 1 (deel 2: vers 1-4) Zondag 15 Decembe

Kan iemand mij de tekst in hebreeén 6 vers 4 tot 7

Orde van dienst (Kampen morgendienst) Liedboek gezang 16 Psalm 52,6 lezen Hebreeën 1:1-2:4 Psalm 45,1.2 tekst Hebreeën 1:1-4 Psalm 118,8-10 Gezang 30,4- 4. Hebreeën 1:10 - 2:7 21-03-2013 - Geplaatst door Andre Piet Presentatie van studieavond gehouden op 21 maart 2013 in Rijnsburg. Het onderstaande gedeelte uit Hebreeën 1 en 2 is besproken: 10 En: Gij, Here, hebt in den beginne de aarde gegrondvest, en de hemelen zijn het werk uwer handen Voorspoed en zegen zullen mij volgen Mijn leven lang; In het huis van Jahweh mag ik wonen In lengte van dagen! Psalm 23:6 NLD1939. Deel op: 15. Zo zullen de mensen die nu het laatst zijn, straks het eerst zijn. En mensen die nu het eerst zijn, zullen straks het laatst zijn

Boekjes bij het evangelie van Mattheüs op KerkboekjeDe weg naar de troon van de Genadigde

1. D. L. Aangeenbrug. 3 Preken Zefánja 2: 14. En Psalm 118:19. 2 Kor. 7: 10 2. Archibald Alexander. Johannes 6:37 3. John Ashby. Zacharia 2: 3 - 5 4 We zullen dat perspectief gaan toetsen aan de context van Hebreeën 4:3. We zullen zien dat deze populaire interpretatie van Hebreeën 4:3 de gezonde Schriftuurlijke leer heeft verlaten, en als filosofisch en theologisch Alice in Wonderland kan worden beschouwd. Als een vers to

Hartelijk welkom op onze site. Ons doel is het verspreiden van de Statenbijbel en zgn. Oude Schrijvers, bekeringsgeschiedenis en visie over Israel en de Heerlijke Kerkstaat in de Nederlandse en Engelse taal. Theologische bibliotheek, prediking, bekeringsgeschiedeni 14-jun-2021 - Bekijk het bord '* JW. Bijbelvers uit HEBREEËN *' van Marie-Josée, dat wordt gevolgd door 1134 personen op Pinterest. Bekijk meer ideeën over bijbelversen, psalm 34, persoonlijkheid citaten Het Evangelie van de Hebreeën is een verloren geraakt joods-christelijk evangelie waarvan slechts fragmenten bekend zijn uit het werk van Clemens van Alexandrië (ca. 150-215), Origenes (ca. 185-253), Didymus (ca. 319- 390) en Hiëronymus (ca.347-420). Uit de beschikbare fragmenten wordt duidelijk dat het evangelie een beschrijving van het leven van Jezus, waaronder zijn verleiding in de.

Hebreeën 1:6 En wanneer Hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt Hij: En Hem moeten alle engelen Gods huldigen. Wij lezen, met de meeste vertalingen: 'Wederom of opnieuw, wanneer Hij de eerstgeborene in de wereld binnenleidt', dus na twee aanhalingen, de derde uit Deuteronomium 32:43 uit de Septuaginta, waar staat: 'Verheug u, gij hemel, te zamen met hem, en laat al de. 4 1 Clemens 17:1 citeert Hebreeën 11:37 en 1 Clemens 32:2 t/m 6 verwijst naar Hebreeën 1:3 t/m 5, 7. Lane, Hebrews, lxii. 5 Harold W. Attridge, The Epistle to the Hebrews, Philadelphia: Fortress Press, 1989, 8 en 9 Preek Hebreeën 10: 19-25, (HSV) Broeders en zusters, De Hebreeënbrief is een bijzondere brief. Bijzonder omdat het volstrekt niet duidelijk is wie de schrijver is van de brief. De eerlijkheid gebied ons om te zeggen dat de bijbelvertalers van de SV te veel hebben gezegd toen ze de brief de titel meegaven 'de brief van Paulus aan de.

Hebreeën 6 - Bijbel in Gewone Taal (BGT) - debijbel

Hebreeën 6 NBG51 Bijbel YouVersio

Hebreeën 2:1-4. Wanneer de lezer in acht neemt dat Jezus beter is dan de oudtestamentische profeten en beter is dan de engelen, dan moet dit hem ertoe aanzetten om des te meer aandacht te geven aan hetgeen zij gehoord hebben van de Zoon Preek zondag 7 april 2019. Hebreeën 9:11-28. Gemeente van onze Heere Jezus Christus, Je zou dat niet snel zeggen als je dit gedeelte leest, maar het Bijbelboek Hebreeën is gericht aan een gemeente in crisis, gericht aan een gemeente, die het moeilijk vindt om te blijven geloven. Er blijven mensen weg uit de kerk Hebreeën 6 NBG-vertaling 1951 (NBG51) 1. Laten wij daarom het eerste onderwijs aangaande Christus laten rusten en ons richten op het volkomene, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God 9 maart: Hebreeën 6. Vanaf hoofdstuk 5:11 verandert de toon van de schrijver opeens behoorlijk. Hij is bezig om uit te leggen hoe Jezus de beste hogepriester is die wij zouden kunnen wensen en dan opeens u bent traag van begrip geworden, u had inmiddels allemaal leraar geworden moeten zijn Hebreeën is een synoniem van Hebreeërs, het meervoud van Hebreeër.De naam is waarschijnlijk ontleend aan hun herkomst: van de overkant (Hebr. eber), namelijk van de rivier de Eufraat, gezien vanuit Kanaän en Egypte. De Hebreeën zijn de afstammelingen van Heber, het betachterkleinkind van Sem, de zoon van Noach (zie de geslachtslijn in het kader)

PreekWijzer helpt je bij de preek. PreekWijzer is een online community voor preekvoorbereiding en biedt toegang tot een groot aantal preekschetsen (o.a. uit Postille), bijbels-theologische artikelen, materiaal voor kindermomenten, boeken en artikelen over homiletiek.PreekWijzer wordt wekelijks aangevuld met nieuw materiaal Hebreeën 11:10: Muziek: Componist: Antoine Oomen: Melodie: Hoe ver te gaan: Solmisatie: 3-3-4-3-2-1-2-1-7-6: Liedbundels: Gezangen voor Liturgie 466 Zangen van Zoeken en Zien 34 Liturgische Gezangen 2-15 Petrus & Paulusbundel 249 Verzameld Liedboek 318 Hoe ver te gaan is een lied geschreven door Huub Oosterhuis en op muziek gezet door Antoine. een wolk van getuigen (1) Posted on 4 juli 2021 by Gezonde Woorden. In Hebreeën 11 vinden we een opsomming van allerlei gelovigen uit het oude testament die leefden uit geloof. Zij worden ten voorbeeld gegeven voor de Hebreeën. Deze gelovigen, zoals Abel, Henoch, Noach, Abraham, enz. leefden uit beloften die zij hadden

2Timoteüs 1:1-14. Timotheüs, een dienaar van Christus. ds H. Polinder. 2021-06-27. Nehemiah 1. Bidden wij om te mogen werken in Gods Koninkrijk? ds. H. de Graaf. 2021-06-20. HC Zondag 35,Deuteronomium 4: 10-20/Hebreeën 1: 1-5 45. Preek Zondag 45 HC. Psalm. 92. 13-14. Preek Psalm 92:13-14. Eventueel rondom Pinksteren of geloofsbelijdenis. 1 tot 39 van 39 resultaten. Vorige Volgende Hebrews 5:5-6 New International Version (NIV) 5 In the same way, Christ did not take on himself the glory of becoming a high priest. But God said to him, You are my Son; today I have become your Father.[ a Bijzonder vers 8: maar van de Zoon: neemt hij de Psalm 45:6,7 aan 6 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw Koninklijke scepter is een rechtmatige scepter.7 Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen; HOOFDSTUK 2 (1-4) De schrijver maakt zijn besluiten Zie ook vers 4. Slachtoffers: bloedige offers, ter verzoening. 4 Heb 8:4 Als Hij evenwel op aarde was, zou Hij niet eens priester zijn, daar er zijn die naar de wet de gaven offeren. (TELOS) Niet eens priester zijn. Hij is een priester in de hemel, niet op aarde. Het offer dat hij bracht is weliswaar op aarde geslacht, maar in de hemel aangeboden

hoofdstuk 3 vers 16. hoofdstuk 4 vers 1 tot 15 (SV) hoofdstuk 4 (SV) hoofdstuk 6 vers 1 tot 13 (SV) hoofdstuk 6 vers 1 tot 13, kleurboekje. hoofdstuk 6 vers 53 tot 71 (SV) hoofdstuk 6 vers 53 tot 71, kleurboekje. hoofdstuk 7 (SV) hoofdstuk 8 (SV) hoofdstuk 8, kleurboekje. hoofdstuk 8 (SV) hoofdstuk 11 vers 47 tot 57 (SV) hoofdstuk 12 vers 12. Filippensen 4:6-7 'Morgen is voor ons verborgen' ds A.C. Uitslag 2 Timotheüs 2:8-9 'Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt' ds. L.W. van der Meij Filemon:18-19a 'Ik zal het betalen' ds. M.A. Kempeneers Hebreeën 9:22b 'En zonder bloedstorting geschiedt geen ver­geving.' ds. H. van der Ha Bible Text: Hebreeën 13: 1-8, tekst vers 8 | Speaker: Ds. A.A.F. van de Weg De Heere schenkt Amram en Jochebed opnieuw de kinderzegen 09/13/20 ( Ochtenddienst ) Liste Efeziërs 6:10-20 Hebreeën 9:15-28 Voor een geloofsgesprek 1. Welk aspect van het verhaal uit Exodus 17:8-16 treft je het meest? 2. Waar zie jij de geestelijke strijd die zich afspeelt? 3. Op welke momenten heb jij de kracht van gebed en voorbede ervaren? 4. Hoe bemoedigt dit verhaal je om te groeien in een gebedsleven? 5. Hoe functioneert de.

Hebreeën 4 - Nieuwe Testament - Statenvertalin

Openbaring 15 vers 1, En ik zag een ander TEKEN in de hemel, GROOT en WONDERBAARLIJK: 7 engelen met de 7 laatste plagen. Want daarmee zal de toorn van God tot een einde gekomen zijn. Openbaring 15 vers 5-6, En daarna zag ik, en zie, de TEMPEL van de tent van de (SV: van de TABERNAKEL der) GETUIGENIS i Hebreeën 13 vers 8 wijst op een constante, een waarheid die niet aan verandering onderhevig is. http://goedbericht.nl/blog2/gisteren-en-heden-dezelfde

Boekjes bij het evangelie van Johannes op Kerkboekje17

Stilgezet: Hebreeën 6:4 - Macht van verharding

Het Woord van God is gratis, gelukkig wel! Mocht u regelmatig gebruikmaken van onze digitale diensten, dan waarderen wij het enorm als u ons een tegemoetkoming in de kosten doneert. U kunt uw vrijwillige bijdrage overmaken op rekeningnummer NL40RABO 0351 6428 62 t.n.v. Hersteld Hervormde gemeente Abbenbroek, o.v.v.Bijdrage Preekarchief Hebreeën 11 : 3 Misschien een merkwaardige conclusie uit dit vers door het Woord zijn we zichtbaar, maar denk er maar eens over na. Het staat er eigenlijk wel met zoveel woorden! Alles wat we zien is niet uit allerlei zichtbaars voortgekomen (dus geen evolutie), maar door het Woord van God! Revolutionair Brief aan de Hebreeën , Heb - bijbeloverzicht-- bijbelverwijzingen-- Heb (Hebreeën) - Overzicht : Heb 1, Heb 2, Heb 3, Heb 4, Heb 5, Heb 6, Heb 7, Heb 8, Heb 9, Heb 10, Heb 11, Heb 12, Heb 13 Tekstuitleg per pericope Tekstuitleg vers per vers

Toelichting op de brief van Paulus aan de Hebreeen

Exegese van bijbelthema's: Antichrist; Eindtijd; Jaarwekenprofetie; Messiasrijk; Vrouwgemeente; Bruid; Millenniumrijk; Oordeel; Onderpandidee; Nieuwe geboorte; Nieuwe. Hoofdstuk 4 vers 26 tot 34 (SV) Hoofdstuk 4 vers 35 tot 41 (SV) Hoofdstuk 4 vers 35 tot 41 (SV) Hoofdstuk 4 vers 35 tot 41, kleurboekje. Hoofdstuk 6 en 16 (SV) Hoofdstuk 6 vers 14 tot 29 (HSV) Oplossing van de puzzel: zinvol leven Hoofdstuk 6 vers 14 tot 29, kleurboekje Hoofdstuk 6 vers 45 tot 56 Hoofdstuk 8 vers 27 tot 30, samen met zacharia 3.

Hebreeën 4 - Statenvertaling met kanttekeninge

4 In de zevende maand, op de zeventiende dag van de maand, liep de ark op het gebergte Ararat vast. 5 Het water bleef geleidelijk zakken tot de tiende maand; op de eerste dag der tiende maand werden de toppen der bergen zichtbaar. 6 En toen er veertig dagen waren verlopen, opende Noë het venster, dat hij in de ark had gemaakt Hebreeën 3: Het belang van gehoorzaamheid. Jezus is de enige die ons kan redden. Daarom moeten we steeds naar Hem luisteren. Sluit je hart niet toe voor Hem. Keer je niet af van Zijn liefde. Laat je hart steeds bij God zijn. Ga de weg die God wil dat je gaat. moet je steeds weer het contact met andere gelovigen zoeken We lazen: Exodus 1:13 - 2:3 De tekst is: Hebreeën 11:23 Het thema is: Gezegend gezinsleven waakzaamheid geborgenheid geloo

Most people in the world have no experience of lasting joy in their lives. We're on a mission to change that. All of our resources exist to guide you toward everlasting joy in Jesus Christ TICKETS TO 'PENTATONIX: THE WORLD TOUR' ARE ON SALE NOWhttp://www.ptxofficial.com/tour 8/31/2019 - Bethel Woods Center for the Arts - Bethel, NY9/1/2019 - Ca.. Hebrews 9:14. 12 Now rwe have received not sthe spirit of the world, but the Spirit who is from God, that we might understand the things freely given us by God