Home

Boete AVG artikel

AP past boetebeleidsregels aan Autoriteit Persoonsgegeven

AVG: De soep wordt niet zo heet gegeten, maar er moet wel

Dat is in strijd met artikel 12 van de AVG. Daarin staat dat de verwerkingsverantwoordelijke (TikTok in dit geval) in een 'beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm en in duidelijke en eenvoudige taal' communiceert. In het bijzonder wanneer de informatie specifiek voor een kind bestemd is, aldus de AVG De AVG is een hot item en veel ondernemers en organisaties zijn zich ervan bewust dat er op privacy gebied dingen gaan veranderen. Wanneer niet wordt voldaan aan de regels in de AVG kan dat leiden tot hoge boetes. In het ergste geval kan de Autoriteit Persoonsgegevens een boete opleggen die kan oplopen tot maar liefst € 20.000.000,- Autoriteit Persoonsgegevens geeft TikTok boete van 750.000 euro om schenden van privacy kinderen De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) geeft videoapp TikTok een boete van 750.000 euro wegens het schenden van privacy van jonge kinderen. Pieter Sabel 22 juli 2021, 13:1 Bij het schenden van de basisbeginselen kan gedacht worden aan het verwerken van persoonsgegevens zonder een grondslag uit artikel 6 AVG. Bij lichtere vergrijpen, zoals een verwerkersovereenkomst die niet voldoet aan de vereisten van artikel 28 lid 3 AVG, geldt een maximale boete van 10 miljoen euro of een boete van 2% van de wereldwijde jaaromzet, indien dit bedrag hoger is

Torenhoge administratieve boetes Wellicht de bekendste maatregel uit de AVG is de bevoegdheid die de lokale privacywaakhonden krijgen om flinke boetes op te leggen. Op sommige overtredingen staat een boete van maximaal 10 miljoen euro of 2 procent van de wereldwijde omzet in het vorige boekjaar Eerste AVG-boete in Nederland voor gluren in patiëntendossier Barbie. 16 juli 2019 04:03 Aangepast: 16 juli 2019 15:39. Het HagaZiekenhuis in Den Haag krijgt 460.000 euro boete omdat het de.

Boete voor overtredingen van voornamelijk 'administratieve' bepalingen uit de AVG. De maximale boete is 10.000.000 euro of 2 % van de wereldwijde (netto) jaaromzet als dit bedrag hoger is. Boete voor meer fundamentele overtredingen van de AVG , of het niet opvolgen van aanwijzing van de toezichthouder 30/07/2019 - Onlangs heeft de toezichthouder de eerste boete op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uitgedeeld aan een Haags ziekenhuis. Aanleiding voor deze boete was een datalek waarbij medische gegevens van een bekende Nederlander door tientallen onbevoegde medewerkers van het ziekenhuis waren ingezien. In deze blog wordt nader ingegaan op het procesverloop, het.

Wat zijn de boetes bij een overtreding van de AVG

Daarmee overtreedt de app artikel 12 van de AVG. Dat is de enige grond waarop TikTok de boete krijgt. De boete valt binnen de derde categorie van de AP's boetebeleidsregels. 750.000 euro is. door Dewy Mulder. De eerste AVG boete in Nederland is uitgedeeld. Het Haga Ziekenhuis in Den Haag krijgt 460.000 euro boete omdat het ziekenhuis de beveiliging van patiëntendossiers niet op orde heeft. Lees in dit artikel meer over de boete en hoe u zelf AVG boetes en imago schade kunt voorkomen De boete is voor het overtreden van artikel 13 van de Wet bescherming persoonsgegevens en artikel 32 van de AVG, die beide stellen dat gegevens goed beschermd moeten worden

Worden boetes onder de privacyverordening / AVG werkelijk

een boete van maximaal € 20.000.000 of 4% van de wereldwijde jaaromzet voor het niet opvolgen van een bevel van een toezichthouder; een in het nationale recht bepaalde sanctie op het schenden van een artikel waarop de verordening zelf geen sanctie stelt. Betrek uw gehele organisatie. Het AVG-proof maken van een organisatie kost tijd en mankracht IJslands ijssalon krijgt AVG-boete van 34.000 euro wegens videosurveillance donderdag 1 juli 2021, 15:16 door Redactie , 4 reacties Laatst bijgewerkt: 01-07-2021, 16:5 Gemeente Enschede krijgt eerste overheidsboete onder de AVG. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft aan de gemeente Enschede een boete opgelegd van 600.000 euro wegens het onrechtmatig verzamelen van persoonsgegevens via wifitracking. Het is voor het eerst dat de AP een overheidsinstantie beboet

Artikel 83 EU algemene verordening gegevensbescherming (EU

Artikel 34 van de AVG geeft aan dat een melding aan de betrokkenen niet verplicht is als de gelekte persoonsgegevens op de juiste wijze zijn versleuteld en daardoor voor onbevoegden onbegrijpelijk zijn geworden - Verzekerbaarheid verschilt per land - Toezichthouder geeft met eerste, forse boete concreet invulling aan de Europese privacywet. Rotterdam, 27 augustus 2019 - Boetes opgelegd op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn onder voorwaarden verzekerbaar. Nederland is daarmee een van de weinige landen in Europa waar dit mogelijk is TikTok krijgt wegens Engelstalig privacybeleid AVG-boete van 750.000 euro. donderdag 22 juli 2021, 12:13 door Redactie, 0 reacties. Video-app TikTok heeft van de Autoriteit Persoonsgegevens wegens..

Toezicht en sancties AVG - Europa decentraa

GDPR / AVG boetes en rechtszaken in Nederland Data Protection autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens (AP) Sinds juli 2018 zijn er steekproeven gestart in 10 sectoren (industrie en metaal, waterleidingbedrijf , bouw, handel, horeca, reisorganisatie, communicatie, financiële dienstverlening , zakelijke dienstverlening en zorg) rond de aanwezigheid van een verwerkingsregister Of de Autoriteit Persoonsgegevens daadwerkelijk maximale boetes zal gaan opleggen, is de vraag. Het gaat daarbij om maatwerk. De hoogte van de boete zal in elk geval afhangen van verschillende omstandigheden, zoals de aanwezigheid van opzet, het zijn van first offender, het behaalde financieel voordeel etc. (artikel 83, tweede lid, AVG)

wetten.nl - Regeling - Uitvoeringswet Algemene verordening ..

Nieuws - 28 augustus 2019 - 07:57 'AVG boetes zijn te verzekeren' Boetes opgelegd op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn onder voorwaarden verzekerbaar 2019. Meer informatie. Rechtmatigheid van de verwerking Linea Directa Aseguradora. Spanje (AEPD) heeft een boete van. €5.000. opgelegd aan. Linea Directa Aseguradora. volgens artikel Toezichthouder ICO stelde de boete op 385.000 pond, een kleine 434.000 euro. De Amerikaanse Federal Trade Commission hield het in april nog bij een tik op de vingers voor Uber. Het Amerikaanse bedrijf trok in eigen land wel 148 miljoen dollar uit voor het schikken van schadeclaims Uitzonderingen: hogere boetes mogelijk. Bedacht moet wel worden dat de hiervoor besproken systematiek niet in alle gevallen tot een passende boetehoogte zal leiden. Daarom heeft de AP uitzonderingen gecreëerd in de Beleidsregels die ertoe kunnen leiden dat niet alleen lagere boetes, maar juist ook hogere boetes kunnen worden opgelegd (artikel 8) De AVG biedt de Autoriteit Persoonsgegevens de bevoegdheid om hoge boetes op te leggen wegens specifieke inbreuken op de AVG. Artikel 83 AVG voorziet in de sanctionering met boetes in twee categorieën overtredingen: Of de Autoriteit Persoonsgegevens daadwerkelijk maximale boetes zal gaan opleggen, is de vraag. Het gaat daarbij om maatwerk

TikTok krijgt boete van 750

 1. g (AVG) in Nederland - onder voorwaarden - te verzekeren zijn
 2. De Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens heeft een boete van 750.000 euro opgelegd aan TikTok. De populaire video-app zou de privacy van Nederlandse gebruikers hebben geschonden door de.
 3. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is inmiddels dermate gegroeid dat nu ook bedrijven uit het MKB kunnen worden beboet. Recentelijk heeft de AP twee kleinere bedrijven beboet. Een MKB ondernemer CP&A en een orthodontiepraktijk kregen respectievelijk € 15.000 en € 12.000 boete opgelegd. In beide gevallen ging het om de verwerking van bijzondere persoonsgegevens. Bij CP&A [
 4. Op grond van artikel 33 van de AVG moet een inbreuk op de persoonsgegevens, Het grote bedrijf dat eerder een boete kreeg, vond dat de overschrijding van deze 72 uurs-termijn gerechtvaardigd was, omdat het bedrijf eerst onderzoek moest doen voordat het het incident kon melden
 5. In de overeenkomst is namelijk een geheimhoudingsbeding opgenomen met een boete van €25.000,00. Op grond van artikel 7:610 BW is sprake van een arbeidsovereenkomst als voldaan is aan drie cumulatieve criteria: loon, gezagsverhouding en de arbeid persoonlijk moet verrichten. Partijen zijn in de vrijwilligersovereenkomst expliciet.
 6. Uit artikel 82, tweede lid, AVG (artikel 49, derde lid van de Wbp) volgt dat de verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk is voor de geleden schade van betrokkene. De verwerkingsverantwoordelijke is volgens artikel 82 AVG ook aansprakelijk, indien de gegevens feitelijk verwerkt worden door de verwerker
 7. Naast de boetebevoegdheid ingevolge de AVG en Uitvoeringswet AVG kan de Autoriteit Persoonsgegevens op grond van artikel 15.4, vierde lid, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw) een boete opleggen ter zake van overtreding van de in artikel 15.1, tweede lid, van deze wet bedoelde regels (de meldplicht voor datalekken in artikel 11.3a van de Tw), het bepaalde bij en krachtens artikel 18.15a van.

Boete Voor de overtredingen van de AVG door de KNLTB geldt een boetebandbreedte tussen EUR 300.000 en EUR 750.000 en is een basisboete van EUR 525.000 vastgesteld. De AP hanteert de basisboete als neutraal uitgangspunt, maar het bedrag van de basisboete kan worden verhoogd of verlaagd Dit volgt uit artikel 82 van de AVG. Het maakt hierbij niet uit of de in overtreding zijnde organisatie als verwerkingsverantwoordelijke of verwerker is aan te merken. Schadevergoeding kan bestaan uit zowel materiële als immateriële schade. Materi ë le schade is schade die direct in geld is uit te drukken, bij immateriële schade moet eerder.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming en

 1. Voorkom een boete door te laat melden datalek. Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een boete besparen. Onlangs kreeg een groot bedrijf een boete.
 2. De AVG is niet zo zwart/wit geschreven als bijvoorbeeld de opgelegde boete voor door een rood verkeerslicht te rijden.' 'Wees daarom niet bang dat je direct bij een overtreding een boete van twintig miljoen euro krijgt
 3. Op basis van de AVG zou een termijn van 72 uur hiervoor in principe voldoende moeten zijn. Te laat Het grote bedrijf dat eerder een boete kreeg, vond dat de overschrijding van deze 72 uurs-termijn gerechtvaardigd was, omdat het bedrijf eerst onderzoek moest doen voordat het het incident kon melden
 4. Hoogte van de boete . Bij het niet/onvoldoende voldoen aan de informatieplicht, kan op basis van de AVG een boete worden opgelegd van maximaal €20.000.000,- of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet. Binnen dit wettelijk kader, gebruikt de AP haar Boetebeleidsregels 2019 voor vaststelling van de hoogt
 5. Voorkom een boete door te laat melden datalek Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een boete besparen
 6. Hoge boetes als maatregel tot handhaving AVG Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) in werking. Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Uit onderzoek blijkt dat in mei slechts circa 20,5% van de Nederlandse bedrijven AVG-proof zullen zijn

Autoriteit Persoonsgegevens geeft TikTok boete van 750

 1. In november maakte Facebook bekend dat het reeds 77,5 miljoen euro opzij heeft gezet voor een mogelijke boete voor het overtreden van de AVG-regels. Deze regelgeving is sinds 2018 van kracht. In een artikel geven we antwoord op de vraag 'Wat is de AVG?'. Onlangs maakte WhatsApp bekend dat het met nieuwe algemene voorwaarden komt
 2. Waar baseert de toezichthouder deze boete op en wat betekent dit voor jouw organisatie? In dit artikel vat ik het AP-besluit samen. De AP stelt na onderzoek dat de KNLTB, in strijd met de AVG, persoonsgegevens van zijn leden heeft verstrekt aan twee van zijn sponsors. De sponsors hebben deze gegevens gebruikt voor een eigen promotionele actie
 3. TikTok krijgt wegens Engelstalig privacybeleid AVG-boete van 750.000 euro. Windows Server ook kwetsbaar voor lek dat aanvaller SYSTEM-rechten geeft. Nog geen reacties. Reageren
Recente berichten

Uit artikel 38 AVG volgt dat indien de Nederlandse toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens) een boete oplegt, de boete niet geëind wordt zolang een (rechterlijke) procedure loopt. Indien men bezwaar maakt tegen de boete en (nadien) beroep instelt bij de bestuursrechter, hoeft men de boete vooralsnog niet te betalen Vijf maatregelen om AVG-boetes te voorkomen De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking trad, kent betrokkenen uitgebreide privacy-rechten toe. Zo hebben ze het recht om een klacht in te dienen bij de AP AVG 3 jaar: 12 boetes in Nederland. Voor gehele EU ruim 600 boetes. De Europese privacyverordening AVG was gisteren drie jaar in werking. In die tijd heeft de Nederlandse toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in totaal 12 boetes opgelegd, voor in totaal ruim 5,5 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van GDPR Enforcement Tracker

Duizenden klachten en tips in eerste halfjaar nieuwe privacywet. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in de eerste zes maanden na invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 2,5 minuten. Je leest nu: Kijk, die Belgen delen wél AVG-boetes uit waar je wat aan hebt. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit heeft een AVG-boete van 10.000 euro uitgedeeld aan een bedrijf, meldde Tweakers begin vorige week. Het bedrijf stuurde door een menselijke fout een marketingmail naar een verkeerd persoon en deed te weinig.

Conform de AVG kunnen toezichthouders een boete opleggen tot 4 procent van de omzet. In 2020 groeide de mondiale omzet van Just Eat Takeaway tot 2,4 miljard euro. De AP doet geen uitspraken over. In andere Europese landen kan Uber daarom ook nog boetes verwachten. Update: Uber Nederland benadrukt nog in een reactie aan AG Connect dat het geen AVG-boete is die de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) nu oplegt, en ook dat het geen schending betreft van die Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR in het Engels) De artikelen in de AVG die betrekking hebben op datalekken (artt. 33 en 34) verschillen op een aantal punten van het huidige artikel in de Wbp, maar ook onder de AVG zou hier zonder twijfel sprake zijn van een datalek. In artikel 25 lid 1 AVG is de verplichting opgenomen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen. En de boetes Op overtreding van artikel 12 lid 1 AVG staat een basisboete van € 525.000, die kan worden verhoogd tot een maximale boete van € 750.000. Vanwege de aard, ernst en duur van de inbreuk, heeft de AP aan TikTok de maximale boete van € 750.000 opgelegd. TikTok heeft laten weten tegen de boete in bezwaar te gaan Campagne laat zien wat de nieuwe privacywet voor je betekent. Consumenten zijn zich nog te weinig bewust van hun privacyrechten, vindt de Autoriteit Persoonsgegevens. Terwijl er op dit gebied veel.

'Nieuwe privacyregels AVG gaan niet meteen leiden tot

In overeenstemming met artikel 83 van de AVG worden inbreuken op de verplichtingen, die krachtens de artikelen 37, 38 en 39 met betrekking tot de functionaris voor gegevensbescherming, berusten bij de verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker administratief beboet voor een maximaal bedrag van 10 miljoen EUR of, in het geval van een onderneming, maximaal 2% van de totale wereldwijde omzet. Op grond van het per 1 januari 2016 geldende artikel 66 Wbp staat op iedere overtreding van o.m. deze artikelen, een boete van maximaal 810.000 euro of 10% van de jaaromzet. Voor die boete is wel vereist dat de overtreding opzettelijk is gepleegd of het gevolg is van ernstig verwijtbare nalatigheid De boete voor Uber had nog hoger kunnen uitvallen als de overtreding was begaan na invoering van de AVG. Maar omdat de overtreding vorig jaar was begaan, golden nog de oude regels uit de Wbp. De maximale boete onder de AVG kan namelijk oplopen tot €20 miljoen of 4% van de totale wereldwijde jaaromzet Onder artikel 82 lid 1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen die het slachtoffer wordt van privacyschending, zoals omschreven in de AVG, recht op een schadevergoeding voor materiële en/of immateriële schade. Sinds de invoering van de AVG op 25 mei 2018 zijn er, tot op heden, nog geen uitspraken geweest met betrekking tot deze schadevergoedingsverplichting. Boete voor vrouw die zonder artsendiploma AVG-opleiding deed. Een vrouw heeft een boete opgelegd gekregen, omdat zij tussen 2014 en 2017 onbevoegd werkte als arts verstandelijk gehandicapten in opleiding. Zij was niet afgestudeerd als arts en had ook geen BIG-registratie. Ze wordt nu niet meer vervolgd. Het Openbaar Ministerie Limburg bevestigt.

De AVG bestaat drie jaar: tijd voor een overzicht van de

 1. AP legt UWV een boete van 450.000 euro op. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) een boete van 450.000 euro op. Het UWV had het versturen van groepsberichten via de zogenoemde 'Mijn Werkmap'-omgeving niet goed beveiligd. Dat is een persoonlijke omgeving op de website van het UWV.
 2. In het kader van het transparantiebeginsel moet de verwerkingsverantwoordelijke op grond van artikel 12 lid 2 AVG de uitoefening van de rechten van betrokkenen faciliteren. Artikel 12 lid 5 AVG is door het BKR geschonden, omdat zij niet kosteloos op elektronische wijze inzage in persoonsgegevens heeft geboden aan betrokkenen, wanneer zij daar via elektronische wijze om verzochten, aldus de AP
 3. Noot bij boetebesluit 11 maart 2021. Op 11 maart 2021 legt de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een boete van € 600.000 op aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede (het college)2 voor het gebruik van wifitracking. Het college wilde met deze techniek alleen meten hoeveel personen er in het centrum van de stad aanwezig waren, maar de techniek maakte het ook.
Artikel 82 AVG | Recht op schadevergoeding onder de AVG

Monique Verdier legde als vicevoorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens boetes van bijna een half miljoen euro op aan HagaZiekenhuis en OLVG. Geen enkel punt dat dit geld wordt onttrokken aan de zorg, vindt Verdier: 'Goed zorgen voor de patiënt is ook goed zorgen voor zijn ­gegevens. Bij deze boete heeft de wetgever echter in de lagere regelgeving een staffel neergelegd, die een beetje vergelijkbaar is met die van artikel 2, tweede t/m vijfde lid, van het Boetebesluit socialezekerheidswetten: opzet, grove schuld, geen opzet of grove schuld, en verminderde verwijtbaarheid met bijbehorende percentages van respectievelijk 100, 75, 50, en 25% Boete. En wat nu als je toch, bewust of onbewust, de regels uit de AVG overtreedt? 'Iedereen zou de zorg voor privacy van patiënten serieus moeten nemen. Niet omdat de wet daarom vraagt, maar omdat mensen dat uit zichzelf echt willen. Zorg dragen voor een goede bescherming van persoonsgegevens is ook kwaliteit van zorg Het bedrijf Deutsche Wohnen heeft van de Berlijnse privacy toezichthouder een (voorwaardelijke) boete opgelegd gekregen van 14,5 miljoen euro. De reden voor de boete was het onterecht langdurig bewaren van gegevens over huurders. Onder de AVG is het namelijk niet zonder meer toegestaan om oude gegevens ongebreideld te bewaren Vrijwilliger veroordeeld tot betaling van een boete van €25.000,-. Op 26 mei 2021 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan in een geschil tussen een Stichting en haar vrijwilliger ( ECLI:NL:RBAMS:2021:2730 ). De Stichting spreekt de vrijwilliger aan voor onrechtmatig handelen voor het binnendringen van de computersystemen van de.

11 minuten leestijd. 18 vragen over het CIOT, onze boete en de rechtszaak daartegen beantwoord. Geplaatst op 22 april. De rechtszaak in Rotterdam waarin we de boete aanvechten die we kregen van het Agentschap Telecom, kreeg meer aandacht dan we hadden verwacht. Die aandacht zorgde ook voor heel veel vragen De hoogste AVG-boete tot nu toe bedraagt 50 miljoen euro, door de Franse toezichthouder gegevensbescherming opgelegd aan Google wegens vermeende schending van het transparantiebeginsel en een gebrekkige geldige toestemming van gebruikers. In Nederland werd 'slechts' voor 2,5 miljoen euro aan boetes opgelegd De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft op 16 juli jl. de eerste Nederlandse AVG-boete opgelegd aan het HagaZiekenhuis in Den Haag naar aanleiding van een onderzoek naar een gemeld datalek. Het boetebedrag behelst € 460.000,-

De verwerkersovereenkomst is eigenlijk geen nieuwe verplichting. Onder de voorganger van de AVG, de Wbp, was een bewerkersovereenkomst al verplicht. Nu er meer aandacht is voor privacy en ook de Autoriteit Persoonsgegevens meer van zich laat horen en groter is geworden, is er ook meer aandacht voor de verwerkersovereenkomst.Maar wie is er verantwoordelijk voor die overeenkomst Een verwerkingsverantwoordelijke is verplicht alle inbreuken te documenteren, met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk, de gevolgen en de genomen corrigerende maatregelen (artikel 33, vijfde lid AVG). Hierdoor is de Autoriteit Persoonsgegevens in staat naleving van de AVG te controleren. Boetes Voorkom een boete door te laat melden datalek. Bij een beveiligingsincident moet er voortvarend worden gehandeld. Vaak is er nader onderzoek nodig om te kunnen vaststellen of er sprake is van een datalek. Het binnen 72 uur doen van een pro-formamelding bij een mogelijk datalek, kan u een boete besparen

Belgisch bedrijf beboet voor FG met dubbele petNieuwe app wetten AVG / GDPR: voorkom hoge boetes!ABN Amro heeft klantdossiers niet op orde, wat moet deDatalekken - AVG: veilig omgaan met data | Wolters Kluwer

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een AVG-boete van € 725.000 uitgedeeld voor het ongeoorloofd afnemen, opslaan en gebruiken van vingerafdrukken van werknemers. Werknemers van een bedrijf hebben hun vingerafdrukken moeten laten scannen voor aanwezigheids- en tijdsregistratie Onlangs kreeg een groot bedrijf een boete van € 475.000 opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het te laat melden van een grootschalig datalek. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? Wanneer melding datalek? Op grond van artikel 33 van de AVG moet een inbreuk op de persoonsgegevens,. HagaZiekenhuis ontvangt eerste AVG-boete. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft het HagaZiekenhuis een boete opgelegd van 460.000 euro. De patiëntendossiers blijken onvoldoende beveiligd. Het is de eerste AVG-boete die de AP uitdeelt. Het gepubliceerde onderzoeksrapport en het boetebesluit bevatten nuttige informatie voor verzekeraars over. Schadevergoeding of boete. De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst een schadevergoedingsverplichting van de werknemer opnemen, maar de hoogte van de geleden schade bepalen kan lastig zijn. Daarnaast is het ook mogelijk om een boetebeding op te nemen bij overtreding van het geheimhoudingsbeding